REGULAMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA
§ 1
ORGANIZACJA / BEZPIECZEŃSTWO / OBOWIĄZKI

 1. Uczestnik zajęć odbywających się w Centrum Kultury Wrocław-Zachód zobowiązany
  jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień
  niniejszego Regulaminu. Klauzula ta dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym
  przypadku akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu spoczywa na rodzicu lub
  opiekunie prawnym, zwanym dalej opiekunem.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
  dalej RODO – informujemy, że:
   administratorem danych osobowych uczestnika zajęć / opiekuna jest Centrum
  Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą w we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska
  4-6, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 31/02.
   określono cele przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć / opiekuna.
  Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe uczestnika zajęć /
  opiekuna w celu uczestniczenia w zajęciach na podstawie zgody uczestnika
  zajęć / opiekuna:
  a) w razie wypadku uczestnika zajęć,
  b) w sprawie odbioru uczestnika z zajęć,
  c) informacji o płatnościach,
  d) nagłego odwołania zajęć
   w każdej chwili przysługuje uczestnikowi zajęć / opiekunowi prawo do
  wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie
  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że uczestnik zajęć / opiekun
  uczestnika zajęć zwróci się do Inspektora Ochrony Danych
  (ckwz.art.pl/polityka-prywatności, listownie na adres: Centrum Kultury
  Wrocław-Zachód, Inspektor Ochrony Danych – Beata Gryc-Skotniczna, ul.
  Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, przez e-mail: iod@ckwz.art.pl lub
  telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 71
  354-46-60 wew. 26). Wykorzystujemy je tylko w celach kontaktu w sprawach
  dotyczących zajęć (w szczególności informacji o zmianie zajęć, odwołaniu
  zajęć, opłatach, terminach). Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne,
  żeby załatwić sprawę uczestniczenia w zajęciach. Czas ich przetwarzania
  regulują odpowiednie przepisy.
   gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz
  ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi /opiekunowi przysługuje prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego.
   Dane osobowe udostępniane są wyłącznie podmiotom krajowym (nie zagranicznym), w
  celach wykonania umowy
   informujemy, że dane uczestników zajęć / opiekunów nie będą wykorzystane do
  podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 4. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
  przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w celach realizacji
  obowiązków wynikających z uczestnictwa w zajęciach. Klauzula ta dotyczy również
  osób niepełnoletnich, w tym przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych
  osobowych spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym. Przy braku zgody uczestnik
  nie będzie miał możliwości brania udziału w zajęciach.
 5. Obowiązki uczestników zajęć oraz prowadzącego zajęcia to, m.in.:
   przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa BHP i ppoż. obowiązujących w Centrum
  Kultury Wrocław-Zachód,
   oszczędne i rozsądne wykorzystywanie materiałów plastycznych, i innych
  otrzymywanych na zajęciach,
   przestrzeganie elementarnych zasad porządkowych,
   dbanie o sprzęt i wyposażenie sal, i pomieszczeń CKWZ, w których odbywają się
  zajęcia,
   korzystanie z szatni,
   dbanie o czystość sal i pomieszczeń CKWZ, w których odbywają się zajęcia,
   punktualne przychodzenie na zajęcia.
 6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowo zobowiązana jest do:
   monitorowania i weryfikacji wpłat wnoszonych przez uczestników zajęć,
   udostępniania niniejszego Regulaminu,
   prowadzenia „Dziennika zajęć” lub „Dziennika prób”,
   sprawowania opieki nad osobami uczestniczącymi w zajęciach,
   punktualnego rozpoczynania i kończenia prób / zajęć,
   posiadania umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonania umowy,
   złożenia oświadczenia zawartego w realizowanej umowie o obowiązku przestrzegania
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczącego
  upoważnienia prowadzącego zajęcia do przetwarzania danych osobowych pracowników
  Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu, uczestników zajęć prowadzonych
  w Centrum Kultury Wrocław-Zachód (imię i nazwisko uczestnika zajęć i/lub rodzica/opiekuna
  uczestnika zajęć), prowadzących zajęcia, firm i osób współpracujących, artystów i innych osób,
  z tytułu zawartych z nimi umów cywilno-prawnych w następującym zakresie: sprawy z zakresu
  zawartej umowy z prowadzącym zajęcia, w szczególności wykonywanie czynności związanych
  z sprawdzaniem obecności, wgląd do danych dotyczących wpłat za zajęcia dokonywanych
  przez uczestników, sprawy z zakresu realizacji umów z osobami i firmami współpracującymi,
  prowadzącymi zajęcia, artystów i innych osób, z tytułu zawartych z nimi umów cywilnoprawnych oraz w zakresie wykonywania jakichkolwiek innych zadań wynikających z realizacji
  umowy. Dodatkowo prowadzący zajęcia oświadcza, że został poinformowany o obowiązku
  zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz o koniecznych sposobach ich
  zabezpieczenia.
 7. Osoby prawne prowadzące zajęcia dodatkowo zgodnie z Umową zobowiązują się, przy
  przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie
  odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Administratorem danych osobowych prowadzących zajęcia zbieranych w celu
  wykonania zawartej z nimi umowy jest Centrum Kultury Wrocław Zachód z siedzibą
  we Wrocławiu (ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław), wpisane do Rejestru Instytucji
  Kultury pod nr RIK 31/02. Podanie danych osobowych przez prowadzących zajęcia
  jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
 9. Organem nadzorczym regulującym sprawy dotyczące ochrony danych osobowych jest Urząd
  Ochrony Danych Osobowych. W sprawach skarg i wniosków dotyczących ochrony danych
  osobowych właściwym pozostaje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zasady wymienione w § 1 ust. 3 mają zastosowanie również do osób prowadzących zajęcia.
  § 2
  OPŁATY ZA ZAJĘCIA 1. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia zapis jest możliwy wyłącznie po uprzednim
  dokonaniu wpłaty za zajęcia. Uczestnik zajęć obowiązany jest do terminowego
  dokonywania opłat za zajęcia (w przypadku opłaty za cały miesiąc muszą być dokonane
  zawsze przed pierwszymi zajęciami w miesiącu) oraz do wnoszenia ich w aktualnie
  obowiązującej wysokości, z zastrzeżeniem § 2 ust.
  W przypadku nie okazania dowodu wpłaty prowadzącemu przed zajęciami, uczestnik
  nie może brać w nich udziału. 2. Uczestnik biorący udział w zajęciach po raz pierwszy ma do wyboru, zgodnie
  z cennikiem opłat za zajęcia – załącznik nr 2, opłatę za pojedyncze zajęcia bądź za cały
  miesiąc. W przypadku kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w danym miesiącu
  uczestnik reguluje zobowiązanie przed kolejnymi zajęciami, w których będzie
  uczestniczył, w aktualnej wysokości za dany miesiąc lub za pojedyncze zajęcia. Dalsze
  miesięczne wpłaty uiszczane są przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu w
  kwocie opłaty pełnej bądź za pojedyncze zajęcia zgodnie z cennikiem. 3. W przypadku rezygnacji lub niemożności uczestnictwa w opłaconych wcześniej
  zajęciach uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty lub
  przeniesienie jej na kolejny lub inny miesiąc. 4. Opłata jest wnoszona za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl po zarejestrowaniu się i
  wybraniu właściwej pozycji. Płatności można dokonać według ustalonego szablonu opłat za
  każde zajęcia (płatność poprzez system przelewów bankowych „Blue Media”). Opłata może
  być również wnoszona gotówką lub kartą w kasie Centrum Kultury Wrocław-Zachód w
  terminach podanych na stronie www.ckwz.pl lub wywieszonych w siedzibie Centrum Kultury
  Wrocław-Zachód. 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią pozostawioną przez
  rodzica lub opiekuna na terenie Centrum Kultury Wrocław-Zachód
  w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie została dopuszczona do zajęć z powodu
  braku wpłaty za dane zajęcia. 6. Opłata za zajęcia ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym nie były
  prowadzone zajęcia, chyba, że będą prowadzone zajęcia w innym miesiącu (sezon
  2021/2022) w proporcjonalnie większej ilości niż 4 (1 x w tygodniu) lub 8 (2 x
  w tygodniu) (np. w danym miesiącu odbędą się tylko 3 zajęcia, ale w innym 5).
  W jednym sezonie zajęcia będą prowadzone średnio 4 razy na miesiąc, gdy zajęcia
  odbywają się 1 x w tygodniu lub 8 razy na miesiąc, gdy zajęcia odbywają się 2 x w
  tygodniu. Do średniej w sezonie wliczają się także dodatkowe próby przed występami
  uczestników kół i sekcji w CKWZ lub prezentacje poza jego siedzibą. W miesiącu
  wrześniu (możliwe rozpoczęcie zajęć w trakcie miesiąca) i grudniu (okres świąteczny),
  ilość zajęć jest mniejsza. W okresie ferii zimowych zajęcia mogą być odwołane.
  W powyższych przypadkach opłata za zajęcia będzie proporcjonalnie zmniejszona
  w formie aktualizacji do załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. 7. Aktualne opłaty na miesiąc następny będą ogłoszone w formie aktualizacji do
  załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu na stronie www.ckwz.pl oraz wywieszone w
  siedzibie Centrum do 30-tego każdego miesiąca na miesiąc następny. 8. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane
  bezterminowo mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za jedne wybrane dla siebie
  zajęcia (2 wolne miejsca na każde zajęcia), organizowane przez Centrum Kultury
  Wrocław-Zachód. Osoby posiadające terminowe orzeczenie o niepełnosprawności
  mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za jedne wybrane zajęcia, jednak pierwszeństwo
  mają osoby z bezterminowym orzeczeniem. 9. Osoby ubiegające się o przyznanie zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 8,
  zobowiązane są do wystąpienia do Dyrektora CKWZ z podaniem, aktualnym
  orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność oraz wypełnioną zgodą uczestnika
  zajęć / opiekuna (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) – załącznik nr 1. Podanie
  danych osobowych (adres, PESEL) jest niezbędne do bezpłatnego uczestniczenia w
  zajęciach z uwagi na wystawienie PIT-u. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat
  powinna uzyskać akceptacje udziału w wybranych zajęciach przez odpowiedniego
  prowadzącego zajęcia. Zwolnienie z opłaty obowiązuje po akceptacji podania przez
  Dyrektora. 10. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do składania w Dziale Programowym do
  ostatniego dnia każdego miesiąca oświadczeń o ilości zajęć, w których uczestniczyli
  w danym miesiącu zgodnie z załącznikiem nr 3. 12. Zasady wymienione w § 1 ust. 3 mają zastosowanie również do osób
  niepełnosprawnych.
  § 3
  ODWOŁANIE ZAJĘĆ 1. W przypadku odwołania zajęć lub przesunięcia na inny termin przez prowadzącego zajęcia lub
  przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód, to Centrum Kultury Wrocław-Zachód informuje
  uczestników o zmianie terminu stosownej informacji na stronie www.ckwz.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. 2. Prowadzący ma obowiązek odrobienia odwołanych zajęć w terminie wcześniej ustalonym z
  uczestnikami zajęć. W przypadku, gdy prowadzący zajęcia nie ustali terminu odrabiania odwołanych
  zajęć, opłata za następny miesiąc ulegnie obniżeniu zgodnie z zasadą przedstawioną w § 2 ust. 6.
  § 4
  Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.
  § 5
  PROGRAM NASZ WROCŁAW 1. Program Nasz Wrocław przysługuje w przypadku płatności kartą i gotówką w kasie
  oraz za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl. Zniżka przysługuje wyłącznie w
  ramach płatności za bieżący lub następny miesiąc. 2. W ramach programu Nasz Wrocław osoba posiadająca numer uprawniający do
  zniżki może ją uzyskać w wysokości 20% za konkretne zajęcia w bieżącym lub
  następnym miesiącu wyłącznie dla 1 osoby dorosłej (opłata za pojedyncze zajęcia,
  miesięczne) oraz za maksymalnie 5 zajęć w danym miesiącu ze zniżką dla dzieci. 3. W przypadku podania niewłaściwego lub nieaktywnego numeru uprawniającego do
  zniżki, uczestnik będzie zobowiązany uiścić różnicę w opłacie między pełną a
  obniżoną kwotą.
  § 6
  AKCEPTACJA REGULAMINU WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA NA PORTALU
  STREFAZAJEC.PL 1. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zapisaniu się na zajęcia Centrum
  Kultury Wrocław-Zachód w portalu strefazajec.pl akceptując Regulamin
  wnoszenia opłat za zajęcia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych
  swoich oraz opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich, w tym: imienia i
  nazwiska, adresu, roku i miesiąca urodzin, numeru telefonu oraz adresu e-mail
  operatorowi portalu tj. GnP sp. z o.o. sp. k., ul. Kościuszki 23, 05-082 Blizne
  Jasińskiego, NIP 5222868457, Regon 141172460, KRS 0000437095, który
  przekazuje wszystkie dane osobowe do Centrum Kultury Wrocław-Zachód. 2. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zapisaniu się na zajęcia Centrum
  Kultury Wrocław-Zachód w portalu strefazajec.pl akceptuje Załącznik nr 1 do
  Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia dołączony do Regulaminu wnoszenia
  opłat za zajęcia. 3. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zapisaniu się na zajęcia Centrum
  Kultury Wrocław-Zachód w portalu strefazajec.pl po zaakceptowaniu
  Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia wyraża zgodę na kontakt telefoniczny
  lub mailowy w celu informacji o zmianie zajęć, odwołaniu zajęć, opłatach za
  zajęcia, terminie i pozostałych sprawach związanych z uczestniczeniem w
  zajęciach.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!