Zarządzenie Dyrektora nr 11/2019 z dnia 28 maja 2019r

w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Centrum Kultury Wrocław-Zachód

 1. Z dniem aktualizuję zapisy w Regulaminie monitoringu wizyjnego w Centrum Kultury Wrocław-Zachód.
 2. Osoba odpowiedzialną za wprowadzanie zmian do Regulaminu monitoringu jest zastępca dyrektora ds. organizacyjno-technicznych i kadr.
 3. Z dniem 28 maja traci moc Zarządzenie dyrektora 3/2018 z dnia 09.03.2018r.
 4. Zarządzenie będzie aktualizowane w terminie do 31 maja każdego roku lub w razie potrzeby wprowadzenia zmian.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Centrum Kultury Wrocław Zachód

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Kultury Wrocław Zachód we Wrocławiu przy ul. Chociebuskiej 4-6, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Centrum, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 1. Infrastruktura Centrum, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  1) budynek Centrum
  2) sale zajęć
  3) hol górny, dolny i boczny
  4) sala widowiskowa
  5) pomieszczenie kasowe
  6) teren wokół budynku
 2. Celem monitoringu jest:
  1) zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum,
  2) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Centrum,
  3) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
  4) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) 
w Centrum,
  5) ograniczanie dostępu do Centrum oraz jego terenu osobom nieuprawnionym 
i niepożądanym,
  6) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, uczestnictwa w zajęciach oraz imprezach organizowanych w Centrum.
 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 5. System monitoringu wizyjnego w Centrum składa się z:
  1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Centrum w kolorze
  i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
  2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń znajdującego się
  w sekretariacie i dziale programowym.
 6. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji CCTV spełniającego wymogi określone Polską Normą.
 7. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 8. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 9. Pracownicy są poinformowani o funkcjonowaniu w Centrum monitoringu wizyjnego. Informacja ta zawarta jest w Regulaminie Pracy Centrum.
 10. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym Centrum znajduje się przy zapleczu kuchennym. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają Dyrektor Centrum, zastępca dyrektora Centrum oraz pracownicy firmy ASSET obsługującej monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
 11. Okres przechowywania danych wynosi 20 dni.
 12. Zapis ten może być udostępniony za zgodą Dyrektora Centrum.
 13. Dane te udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuratorom na ich pisemny wniosek.
 14. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 15. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Dyrektor Centrum, zastępca dyrektora Centrum oraz pracownicy firmy ASSET obsługującej monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Centrum.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!