Opis

Opis realizacji: 01/06/2021 - 31/05/2023

Niepełnosprawny artysta w sieci

Erasmus +

Projekt „Niepełnosprawny artysta w sieci” ma przede wszystkim wesprzeć niepełnosprawnych artystów w zdobywaniu kompetencji w zakresie przygotowania oferty artystycznej i prezentacji jej w sieci tj. przygotowanie materiału filmowego, fotograficznego, jego obróbka w odpowiednim programie oraz umieszczenie w sieci na odpowiednim portalu, jak również promocja i marketing. Udział w szkoleniach niepełnosprawnych artystów i ich opiekunów przyczyni się do promocji aktywności niepełnosprawnych artystów w sieci- włączenie społeczne poprzez sztukę, wzmocni aspekty kreatywności w edukacji poza formalnej, umożliwi wykorzystanie środków cyfrowych w dostosowaniu dóbr kulturalnych i wydarzeń do nowych okoliczności. Umożliwi także nawiązanie nowych sieci i modeli współpracy (międzynarodowe warsztaty). Grupę docelową stanowią artyści z różnych dziedzin sztuki: muzycy, wokaliści, aktorzy czy plastycy – Ci, którzy tworzą a swoją twórczość prezentują szerokiej publiczności. Zostaną zorganizowane trzy szkolenia, po jednym u każdego z partnerów (Centrum Kultury Wrocław-Zachód – Polska, Idea – Hiszpania, Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania – Włochy), podczas których artyści z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie dowiedzą się jak przygotować materiał do prezentacji swojej twórczości w internecie, gdzie go zamieszczać i jak promować, aby dotarł do odbiorców.

 

Artysta w sieci

Jak poruszać się w mediach społecznościowych, aby sprawnie promować swoją twórczość, rodzaje mediów społecznościowych, możliwości jakie dają różne platformy, jaką platformę wybrać dla własnego rodzaju twórczości, (czemu czasem lepiej zamieścić swój film na youtubie lub video zamiast bezpośrednio na facebooku lub odwrotnie, instagram czy foto blog, dzieła muzyczne w streamingu audio czy audio-wideo, itd.), język mediów społecznościowych, promocja w mediach społecznościowych (jak dotrzeć do odbiorców).

 

Artist online

How to navigate on social media to efficiently promote your work, types of social media, the possibilities offered by various platforms, what platform to choose for your own type of creativity (why is it sometimes better to post your video on YouTube or video instead of directly on facebook or vice versa; instagram or photo blog; music works in audio or audio-video streaming, etc.), the language of social media, promotion in social media (how to reach the audience)


Pobierz podręczniki

Polski  Podręcznik w języku polskim – Artysta z niepełnosprawnością

Angielski Podręcznik w języku angielskim – Artysta z niepełnosprawnością

Hiszpański Podręcznik w języku hiszpańskim – Artysta z niepełnosprawnością

Włoski Podręcznik w języku włoskim – Artysta z niepełnosprawnością

 

Wszystkie wersje językowe podręczników dostępne cyfrowo poniżej ↓


Niepełnosprawny artysta w sieci

przewodnik

1. Wstęp
Pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na każdym szczeblu gospodarki powodując
globalny kryzys. Szczególnie sektor kultury i kreatywny odczuł skutki krytycznej sytuacji
(ograniczenia lub zamknięcie sal teatralnych, koncertowych, imprez plenerowych, warsztatów

artystycznych, itd.), a reżim sanitarny spowodował, że osoby mobilne, posiadające wiedzę na te-
mat funkcjonowania w sieci dostosowały i przeniosły swoją działalność do internetu.

Jednak grono artystów, w tym szczególnie artystów z niepełnosprawnościami nie posiadało
podstawowej wiedzy jak to zrobić: począwszy od przygotowania materiału, technicznej obsługi
oraz promocji. Kluczowym zadaniem projektu było zapewnienie rozwiązań (nabycie nowych
umiejętności, kompetencji), aby tej grupie stworzyć możliwości twórczego i artystycznego
działania w nowej rzeczywistości.

Nie mogliśmy dopuścić, aby artysta z niepełnosprawnością przez brak niezbędnych umie-
jętności i kompetencji wzmacniających kreatywność, został wykluczony z życia społecznego,

kulturalnego oraz zawodowego. Odpowiedzią na ten problem był projekt „Niepełnosprawny

artysta w sieci”. Projekt miał przede wszystkim wesprzeć niepełnosprawnych artystów w zdobywaniu kompetencji w zakresie przygotowania oferty artystycznej i prezentacji jej w sieci tj.

przygotowanie materiału filmowego, fotograficznego, jego obróbki w odpowiednim programie
oraz umieszczenie w sieci na odpowiednim portalu, jak również promocję i marketing.
Wsparcie kreatywności i świadomość kulturowa a przez to wsparcie dla tworzenia ścieżek
zdobywania nowych umiejętności i wspieranie osób w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności
podstawowych i kompetencji kluczowych to podstawowe priorytety projektu „Niepełnosprawny
artysta w sieci”.

2. Niepełnosprawny artysta- problemy, wyzwania,
potrzeby (w krajach partnerskich)

Centrum Kultury Wrocław- Zachód (Polska)
Brak skutecznych rozwiązań w dostępie do kultury i działań kulturotwórczych przez osoby
z niepełnosprawnościami, zarówno widza jak i artystę to niewątpliwie bolączka współczesnej

Europy. Są kraje, w których osoba z niepełnosprawnościami jest w dalszym ciągu niepełno-
prawnym obywatelem, przez brak rozwiązań umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu

społecznym/kulturalnym/artystycznym.
Z naszego doświadczenia, obserwacji i przeprowadzonych badań wynika jasno, że mimo
wyraźnego wzrostu propozycji skierowanych także do osób z niepełnosprawnościami, ich liczba jest niewystarczająca. Powodem takiego stanu jest m.in brak wykwalifikowanej kadry, która
zadbałaby o dostosowanie bieżącej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bariera
finansowa, mentalna, organizacyjna.
Jako organizator Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami
wiemy, ile osoby te wkładają pracy i zaangażowania w przygotowanie programu artystycznego
i jak dużo stracili społecznie, materialnie na sytuacji jaką wytworzyła pandemia COVID-19.
Wiemy również jak ważny dla niepełnosprawnego artysty jest kontakt z widzem i ciągłość
pracy twórczej, która niejednokrotnie jest ich terapią.
Nasze działanie projekt „Niepełnosprawny artysta w sieci” był odpowiedzią na potrzeby artystów, potrzeby edukacji w przygotowaniu i prezentacji swojej twórczej pracy w sieci i wyjściu naprzeciw nowym standardom wprowadzonym przez pandemię.

Stowarzyszenie Idea (Hiszpania)

Sytuacja niepełnosprawnych artystów w Hiszpanii jest zróżnicowana i zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj niepełnosprawności, stopień wsparcia i uznania, jakie otrzymują, oraz

istniejące polityki i programy promujące włączenie i dostępność w dziedzinie artystycznej.

W Hiszpanii podjęto znaczne wysiłki w celu promowania włączenia i udziału artystów nie-
pełnosprawnych w różnych obszarach artystycznych. Istnieją organizacje, stowarzyszenia

i programy, które promują dostępność i zachęcają osoby niepełnosprawne do kreatywności
w dziedzinie artystycznej. Odbywają się wystawy, festiwale i wydarzenia, które podkreślają
twórczość niepełnosprawnych artystów i promują widoczność ich talentu. Inicjatywy te mają
na celu podważanie stereotypów i uprzedzeń oraz zachęcanie do większego docenienia i uznania
ich wkładu w świat artystyczny.
Należy jednak zauważyć, że w Hiszpanii pomimo podejmowanych działań wciąż istnieją
bariery i wyzwania dla artystów niepełnosprawnych. Niektóre z tych wyzwań obejmują fizyczną
i sensoryczną dostępność w przestrzeniach kulturowych, brak świadomości i uwrażliwienia

w społeczeństwie oraz potrzebę bardziej specjalistycznego szkolenia i wsparcia dla niepełno-
sprawnych artystów.

Podsumowując, chociaż poczyniono znaczne postępy w promowaniu integracji i wspieraniu
artystów niepełnosprawnych w Hiszpanii, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić im
równe szanse i możliwość pełnego rozwoju ich talentu artystycznego.

Stowarzyszenie LUETEC (Włochy)

LUETEC powstał w 2000 roku w Neapolu jako Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z biegiem lat stał
się ośrodkiem uczenia się przez całe życie dla uczniów w różnym wieku.
LUETEC jest również firmą konsultingową Europrojects i brała udział w wielu projektach
partnerskich Erasmus + w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji młodzieży
i dorosłych.

 

Personel i kierownicy projektów LUETEC wspierają podmioty prywatne i publiczne w pisaniu, zarządzaniu i raportowaniu projektów: gminy, konsorcjum gmin, uniwersytety, szkoły

średnie,, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, fundacje i inne organizacje
edukacyjne we Włoszech i Europie.
Nauczyciele LUETEC mają również duże doświadczenie w szkoleniu nauczycieli dla różnych

form (formalnych i pozaformalnych), koncentrując się głównie na osobach o niskich kwalifikacjach, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych.

Rzeczywiście, głównym celem LUETEC jest zapoczątkowanie studiów i badań nad rozwojem
nowej metodologii nauczania/uczenia się w oparciu o różne tematy: języki obce, kreatywność,
prawa człowieka, technologie informacyjno-komunikacyjne, arte i muzykoterapia, krytyczne
myślenie, ekologia i dziedzictwo kulturowe ochrona i integracja.
LUETEC organizuje również artystyczne i kulturalne wydarzenia edukacyjne, takie jak
lekcje koncertów operowych, lekcje koncertów muzyki klasycznej oraz neapolitańskiej muzyki
klasycznej i wystawy czasowe.
3. Projekt i warsztaty „Niepełnosprawny artysta w sieci”/
partnerzy projektu, ich działania w ramach projektu

Przebieg warsztatów w Polsce „Materiał fotograficzny i filmowy”

Lider: Centrum Kultury Wrocław- Zachód

Centrum Kultury Wrocław- Zachód od 2002 roku organizuje działania upowszechniające wy-
darzenia kulturalne i kulturotwórcze osobom z niepełnosprawnościami. Realizując projekty

skierowane do osób wykluczonych z kultury, przekonaliśmy się jak ogromne jest zapotrzebowanie na wydarzenia dostosowane do odbioru przez osoby wykluczone.

Zdobyte doświadczenie, umiejętności oraz potrzeba działania i promocji dostępności sprawiło, że Centrum Kultury Wrocław- Zachód jest przykładem dla innych instytucji kultury nie

tylko we Wrocławiu ale także w kraju- będąc swoistego rodzaju modelową instytucją kultury,

wspierającą aktywność artystyczną i kulturotwórczą niepełnosprawnych. CKW-Z jest organizatorem, koordynatorem lub partnerem wielu działań skierowanych pośrednio lub bezpośrednio do osób wykluczonych.
Doświadczenie Centrum wynika przede wszystkim z realizacji projektów: „Islandia i Polska
przeciw wykluczeniu z kultury ”, „Drzwi otwarte- integracja”, „Wykluczeni z kultury” , „Ani mój”,
„Otwórzmy kina”, „Castle”, „Umieć się spotkać” i wiele innych. Wszystkie działania projektowe
były skoncentrowane na promocji dostępności do kultury osobom z niej wykluczonym przez

swoją niepełnosprawność. CKWZ szkoliło, udostępniało, prezentowało możliwości dostosowania oferty kulturalnej do potrzeb niepełnosprawnym na każdym polu działalności kulturalnej.

 

Międzynarodowe warsztaty odbywały się w Polsce
we Wrocławiu w siedzibie Lidera.
Warsztaty rozpoczęły się od wzajemnego przedstawienia uczestników, określenia ich
twórczych zainteresowań, działań artystycznych oraz źródeł inspiracji.
Pola twórczości obejmowały malarstwo, poezję, fotografię, aktorstwo, muzykę. Prowadzący
przedstawił ogólne założenia warsztatów, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki cel
przyświeca uczestnikom warsztatów jako artystom przy realizacji filmu o ich sztuce oraz jak
ten cel zrealizować. Rozważano również jaki wpływ ma niepełnosprawność na postrzeganie

ich twórczości i jaką niepełnosprawność może być przeszkodą w realizacji filmów. W toku roz-
mów powstały grupy realizacyjne, które wzajemnie miały wspierać autorów w ich filmowych

przedsięwzięciach. Ustalono również plan działań.
Pierwszy dzień poświęcono na omówienie różnych idei przyświecających filmom o sztuce.
Rozmawiano też o odbiorcach takich filmów i jak decyzja o tym, do kogo opowiadamy, wpływa
na naszą opowieść. Wprowadzono też podstawowe pojęcia z języka filmu. Prowadzący posłużył

się przykładami istniejącymi w sferze medialnej, żeby zobrazować różne podejścia do omawianych zagadnień. Pośród prezentowanych inspiracji pojawiły się między innymi impresja z XX Przeglądu Sztuki Współczesnej SURVIVAL, seria filmów realizowanych dla New York Times pt.
Actors Acting, czy teledysk Baz’a Luhrmann’a „Everybody’s Free To Wear Sunscreen”. Dzień
pierwszy zakończył się sugestią, by w wolnym czasie uczestnicy poszukali inspiracji i pomysłów
na filmy, które chcieliby zrealizować podczas warsztatów.

Drugi dzień rozpoczął się od przedstawienia zagadnień technicznych związanych z realizacją filmów. Szczególny nacisk położono na różnice pomiędzy sprzętem profesjonalnym,

a amatorskim, z wyraźnym uwzględnieniem pracy z kamerami w aparatach komórkowych.
Prowadzący posłużył się kamerą podłączoną do rzutnika, żeby przy współpracy z uczestnikami
zaprezentować działanie obiektywów profesjonalnych i wykazać jak różnią się od obiektywów w telefonach i jak ze sprzętem ogólnodostępnym pracować. Podobnie postąpiono z zagadnienia-
mi dotyczącymi nagrania dźwięku. Wykazano również zależności między sprzętem używanym do rejestracji audiowizualnej, a językiem kina. Drugą część tego dnia poświęcono na wstępne
omówienie pomysłów przygotowanych przez uczestników. Dzień zakończył się zachętą do
opracowania scenariuszy do realizacji.
Dzień trzeci poświęcony był na szczegółowe omówienie pomysłów i ich
realizację. Wśród utworów, które miały być zrealizowane, znalazły się:

• sylwetka malarza opowiedziana poprzez serię cyfrowych reprodukcji jego prac przemontowana z ujęciami postępu ubywania części garderoby twórcy,

• film pokazujący wrażliwość ulicznego fotografa, który przechadzając się po mieście wyłapuje interesujące go ujęcia,

• krótka etiuda opowiadająca doświadczeniu kontaktu z agresorem przez osobę w spektrum
autyzmu, a przykładzie zainscenizowanej scenki przypadkowego spotkania w parku,

• impresyjny reportaż o osobie z niepełnosprawnością słuchową, która komponuje i wykonuje muzykę.

Podczas omawiania proponowanych scenariuszy prowadzący sugerował, jak stojące za scenariuszami idee jeszcze mocniej wydobyć przy pomocy języka filmowego na pierwszy plan.

Dzień czwarty został poświęcony na omówienie zrealizowanych materiałów, jak i na wynikające z rozmów dokrętki brakujących ujęć. Jednoczenie odbyła się prezentacja scenicznych występów włoskiej grupy uczestników działających aktorsko. Tego dnia również nakreślono
wybrane aspekty etapu montażu i udźwiękowienia z wykorzystaniem zrealizowanych przez
uczestników nagrań. Ten czas poświęcono przede wszystkim na techniczne zagadnienia płynące
z technologii montażu.
Piąty dzień był kontynuacją prezentacji możliwości pracy z nagranym materiałem podczas
montażu, w myśl idei, która mówi o tym, że film powstaje podczas prac edycyjnych. Prowadzący
zachęcał do działań, które miały dać uczestnikom świeże spojrzenie na zrealizowane przez nich
ujęcia, jak i na pierwotną koncepcję uporządkowania nagranego materiału w film. Głównym
celem tych zabiegów była intencja pokazania montażu filmu, jako procesu kreatywnego, który pozwala na wzmocnienie idei uprzednio stojących za powstawaniem filmu. Jednocześnie prowadzący przedstawiał najczęstsze formy montażowe, które umożliwiają twórcze podejście do montowanych etiud.

4. Przebieg warsztatów w Hiszpanii „Obróbka
materiału fotograficznego i filmowego”
Partner: Stowarzyszenie IDEA

Stowarzyszenie na rzecz integralnego zarządzania usługami socjokulturowymi. Idea jest organizacją non profit której głównym celem jest promowanie kreatywności i talentu poprzez

synergię współpracy oraz wzajemnych relacji. Tworzą ją osoby związane z różnymi dziedzinami
sztuki , kultury i edukacji.

Działamy w obszarach kulturowych, edukacyjnych i społeczno-środowiskowych, oferując swoje doświadczenie i umiejętności, a także możliwość współpracy na szczeblu lokalnym,

krajowym i międzynarodowym z innymi osobami i podmiotami związanymi z naszym stowarzyszeniem. Członkami organizacji są profesjonaliści z sektora kultury o szerokiej i uznanej trajektorii oraz współpracownicy z dużym doświadczeniem w organizowaniu, rozpowszechnianiu i tworzeniu wydarzeń multimedialnych. Idea jest członkiem m.in. ADRINOC (Leader Rural Development Group), Network of Production and Creation Spaces of Catalonia oraz Jeunesses Musicales International

 

Międzynarodowe warsztaty odbywały się w Hiszpanii w Amer
w siedzibie Partnera od 24.10.2022 do 28.10.2022
Warsztaty te miały na celu uwidocznienie twórczości artystów niepełnosprawnych, którzy ze
względu na swoje warunki nie mogą rozpowszechniać swojej działalności artystycznej. To duże
utrudnienie w porównaniu z innymi artystami, którzy ze względu na swoje warunki fizyczne
mogą bez problemu komunikować się z szeroką publicznością.

Realizacja warsztatów dostarczyła im bardzo ważnego narzędzia komunikacji, a jednocześnie wpłynęła na wzrost poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości

Warsztaty pozwoliły uczestnikom stać się częścią, tak ważnej w dzisiejszych czasach, cyfrowej rodziny. Spotkania warsztatowe pozwoliły również na komunikację między artystami w tych samych warunkach w naszym kraju i za granicą.
Realizacja warsztatów przebiegła w trzech etapach:
1. Systemy nagrywania
2. Procesy edycji
3. Przesyłanie filmów na platformy cyfrowe

1. Systemy rejestracji – Wprowadzenie do rejestracji obrazu wideo lub zdjęć, systemy rejestracji, techniki uzyskiwania ujęć, pozycja osób, budowanie scenariusza, ujęcia sytuacyjne, śledzenie akcji.
2. Procesy redagowania – Aby uzyskać dobre wyniki, montaż jest bardzo ważnym procesem,
ponieważ jest to sposób na pokazanie pracy (malarstwa, poezji, fotografii, rzeźby itp.). To jest
powód, dla którego musimy być ostrożni na każdym etapie tego procesu. W tej fazie warsztat
nauczał:
• Jak wybrać nagrane klipy.
• Jak odrzucić niewłaściwy materiał.
• Jak radzić sobie z kolorem i czasem trwania każdego klipu.
• Jak dodawać efekty i zmieniać dźwięk.
• Jak obliczyć strukturę filmu, aby był atrakcyjny dla odbiorców.
• Jak przekazać precyzyjne informacje, komu chcemy pokazać naszą pracę.
• Jak wybrać platformę cyfrową: od tego zależy jakość i rozmiar filmu.
3. Przesyłanie na platformy cyfrowe , jak założyć własne konto na platformie cyfrowej,
przesyłać filmy, promować ich oglądanie i monitorować efektywność odwiedzin.
Warsztaty promocji twórczości artystów z niepełnosprawnościami w Internecie musiały
uwzględniać kilka kluczowych aspektów, aby były skuteczne i osiągały swoje cele. Poniżej
opisujemy niektóre z tych istotnych elementów, które należy wziąć pod uwagę w metodologii
takich warsztatów:

 

• Koncentracja na umiejętnościach technicznych. Warsztat uczył umiejętności technicznych
w zakresie wideo i fotografii, w tym korzystania z aparatów fotograficznych, programów do
edycji i publikowania w Internecie.
• Rozwój umiejętności twórczych. Oprócz umiejętności technicznych warsztaty pobudzał
kreatywność artystów niepełnosprawnych i pomagał im w skutecznym wyrażaniu swojej sztuki.

• Współpraca i praca zespołowa. Warsztat zachęcał do współpracy i pracy zespołowej artystów niepełnosprawnych, umożliwiając im uczenie się od swoich partnerów oraz rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
• Promocja online. Warsztat nauczył artystów, jak promować swoją twórczość online,
w tym tworzyć profile w mediach społecznościowych, używać hashtagów i współpracować
z innymi artystami i organizacjami online.
Istnieje kilka sposobów promowania artysty niepełnosprawnego w Internecie, takie jak:
• Tworzenie strony internetowej lub strony w mediach społecznościowych: Jest to skuteczny
sposób na zaprezentowanie swojej pracy i udostępnienie jej globalnej publiczności.

• Współpraca z blogami i witrynami poświęconymi sztuce: Strony te mogą pomóc w rozpowszechnieniu twórczości artysty i zwiększeniu jego widoczności w Internecie.

• Korzystanie z narzędzi SEO: Poprawa pozycji w wyszukiwarkach może zwiększyć widoczność pracy artysty w Internecie.

• Udział w targach sztuki i wystawach wirtualnych: Platformy te mogą oferować niepełno-
sprawnym artystom możliwość pokazania swoich prac szerokiej i zróżnicowanej publiczności.

Przewodnik po różnych programach i środkach edycji wideo i fotografii
w celu promowania twórczości artystów niepełnosprawnych w Internecie .
Istnieje szeroka gama programów i mediów, które można wykorzystać do edycji wideo
i fotografii oraz promowania twórczości artystów niepełnosprawnych w Internecie. Niektóre
z najbardziej popularnych to:
• Adobe Creative Cloud — platforma internetowa zawierająca wiele narzędzi do edycji zdjęć
i wideo, w tym programy takie jak Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop i Adobe Lightroom.
• Final Cut Pro — narzędzie do edycji wideo dla komputerów Macintosh, które oferuje
szeroką gamę zaawansowanych funkcji, w tym obsługę formatów o wysokiej rozdzielczości.
• iMovie – bezpłatne narzędzie do edycji wideo dostępne dla komputerów Macintosh, które
oferuje intuicyjny interfejs i dużą liczbę podstawowych funkcji.
• Lightworks – bezpłatne narzędzie do edycji wideo, które zawiera wiele zaawansowanych
funkcji, takich jak obsługa formatów wysokiej rozdzielczości i możliwość jednoczesnej pracy
z wieloma klipami.

• GIMP – darmowy program do edycji obrazów o otwartym kodzie źródłowym, podobny
do Adobe Photoshop.

Po edycji filmów i zdjęć dostępne są różne platformy internetowe, na których można udo-
stępniać i promować prace artystów niepełnosprawnych. Niektóre z najbardziej popularnych to:

• YouTube – internetowa platforma udostępniania wideo, która umożliwia użytkownikom
przesyłanie, udostępnianie i oglądanie klipów wideo.
• Vimeo – internetowa platforma do udostępniania wideo, która oferuje szeroki zakres

zaawansowanych funkcji, w tym obsługę formatów wysokiej rozdzielczości oraz opcję udostępniania prywatnych klipów wideo.

• Instagram – internetowa platforma udostępniania obrazów, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i krótkich klipów wideo.

• Flickr – internetowa platforma do udostępniania obrazów, która oferuje wiele zaawansowanych funkcji, w tym obsługę formatów o wysokiej rozdzielczości i opcję udostępniania prywatnych obrazów.

4. Przebieg warsztatów we Włoszech – „Artysta
w sieci- media społecznościowe”
Partner: Stowarzyszenie Luetec

We Włoszech przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje non-profit organizują trasy
szkoleniowe dla artystów lub występy dla artystów niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo
jako bohaterów.

W 2015 roku narodziła się Arte nel cuore, pierwsza Akademia dedykowana również dzie-
ciom niepełnosprawnym: bezpłatna szkoła teatru, kina, tańca i muzyki. Uczniowie na wózkach

inwalidzkich, z zespołem Downa, niewidomi i niesłyszący codziennie trenują, by stać się profe-
sjonalnymi artystami. I pokazują, że talent może przełamać wszelkie uprzedzenia.

Ustawa krajowa od 2022 roku wspiera włączanie artystów niepełnosprawnych w różnego

rodzaju wydarzenia artystyczne poprzez finansowanie projektów teatralnych, tanecznych, mu-
zycznych, cyrkowych, a także projektów multidyscyplinarnych, które przewidują profesjonalny

udział artystów z niepełnosprawnościami w działaniach rozrywkowych na żywo i promocje
swoje umiejętności, rozwój swoich talentów.
Projekty te muszą obejmować ścieżki mające na celu rozwój procesów twórczych, nowe
produkcje pokazów na żywo lub rearanżacje produkcji z profesjonalnym udziałem artystycznym

w różnych zdolnościach (np. tworzenie pomysłów, pisanie i/lub czytanie) artystów niepełno-
sprawnych. To absolutna innowacja we włoskim przeglądzie stanowienia prawa.

 

5. Międzynarodowe warsztaty odbywały się w Neapolu
w siedzibie Partnera od 11.01 do 15.01.2023
Jak promować się w mediach społecznościowych.

Tematem przewodnim warsztatów prowadzonych w Neapolu przez Marię Martinę Peluso było wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zwiększenia widoczności niepełnosprawnych artystów w sieci oraz budowanie tożsamości wizualnej.

Podczas pierwszych dwóch dni warsztatów podpowiadaliśmy im, jak sprawić, by ich osobowość i sztuka współgrały z wizerunkiem w sieci. Poprosiła każdego uczestnika o przedstawienie się i opowiedzenie nam czegoś o sobie, aby wydobyć ich charakterystyczne cechy.

Część 2:
Po tej pierwszej fazie pokazaliśmy im bardzo popularne obecnie narzędzie cyfrowe Canva,
które oferuje różne możliwości tworzenia zarówno wirtualnych, jak i drukowanych materiałów
promocyjnych, takich jak plakaty i ulotki.
Zaczęliśmy od podstaw stworzenia logo identyfikującego artystę i jego twórczość. Pokazaliśmy
im krok po kroku, jak stworzyć logo. Aby warsztaty były bardziej angażujące, podjęliśmy pomysł
stworzenia logo dla projektu, zebraliśmy propozycje osób i z naszymi sugestiami technicznymi
stworzyliśmy prototyp.
Następnie poprosiliśmy wszystkich o zaprojektowanie logo promocyjnego ich działalności
artystycznej do wykorzystania w mediach społecznościowych. Każdy uczestniczący artysta
przy naszym wsparciu opracował pomysł na własne logo, wysłuchaliśmy go i pomogliśmy mu
zrozumieć właściwe sposoby, aby jego wizerunek był spójny z jego działalnością i osobowością.
Na zakończenie warsztatów wszyscy pokazali stworzone logo.

Część 3:
Trzeci dzień spotkania odbył się w stowarzyszeniu Figli in Famiglia w San Giovanni a Teduccio
z udziałem lokalnych artystów. Podczas tej sesji stworzyliśmy warsztaty nagrywania wideo.

Poprosiłam uczestników o przeprowadzenie wywiadów wideo. Pracowali w parach, a po-
przez odgrywanie ról jeden uczestnik reprezentował artystę, a drugi dziennikarza. To ćwiczenie pozwoliło im opisać swoje występy artystyczne w celach promocyjnych.

Część 4:

Czwartego dnia przeprowadziliśmy lekcję podcastingu. Nasz mówca, Roberto Malfatti, wy-
jaśnił historię podcastingu i różnice w stosunku do radia oraz korzyści płynące z podcastingu

w celu promowania własnej sztuki i filozofii. Wyjaśnił różne formy, takie jak film dokumental-
ny, fabularny, edukacyjny, podcast opinii i rozmowa audio. Następnie pokazał, jakie narzędzia

cyfrowe są najważniejsze do realizacji podcastu oraz jakie platformy wykorzystuje się do ich
wgrywania i udostępniania publiczności. Następnie wszyscy uczestnicy stworzyli małe grupy do pracy nad podcastem i zauważył, że wszystkie podgrupy były w stanie pracować razem,
a wyniki były lepsze niż się spodziewał.

Część 5:
Piątego dnia Maria Martina Peluso wyjaśniła, jak otworzyć konto na LinkedIn i stworzyć

angażujący i interesujący profil. Następnie wyjaśniła, jak stworzyć sieć kontaktów i jak naj-
lepiej wykorzystać tę bardzo popularną platformę. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy

w celu stworzenia swoich profili społecznościowych, a sesja zakończyła się prezentacją profili
stworzonych w celu promocji ich sztuki

W obu warsztatach zastosowaliśmy mieszaną metodologię. Pierwsza część sesji poświęcona była wprowadzeniu tematu poprzez narzędzia cyfrowe, a druga część sesji poświęcona była budowaniu pracy zespołowej i kooperatywnemu uczeniu się. Wszyscy uczestnicy mogli
doświadczyć na własnej skórze tego, czego nauczyli się podczas warsztatów, a także poprawić
swoje umiejętności pracy z innymi.
W celu promocji niepełnosprawnych artystów, można wdrożyć szereg środków,
które zachęcają do ich integracji i wspierają ich rozwój artystyczny.
• Dostępność i adaptacja przestrzeni kulturalnych: Niezbędne jest zapewnienie dostępności przestrzeni kulturalnych, takich jak teatry, galerie, muzea i studia nagraniowe, dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje to zapewnienie ramp, wind, dostosowanych toalet oraz odpowiednich systemów audio i wizualizacji.

• Wsparcie ekonomiczne i finansowe: Ustanowienie programów dotacji, stypendiów i po-
mocy finansowej specjalnie dla artystów niepełnosprawnych. Środki te mogą posłużyć do sfinansowania projektów artystycznych, zakupu przystosowanego sprzętu, pokrycia kosztów
produkcji i promocji oraz ułatwienia udziału w festiwalach i wystawach.
• Edukacja i szkolenia: Oferować programy kształcenia i szkolenia w różnych dyscyplinach
artystycznych dostosowane do potrzeb artystów z niepełnosprawnościami. Może to obejmować
warsztaty, kursy i mentoring prowadzone przez osoby zajmujące się sztuką i kulturą, które
zapewniają im niezbędne narzędzia do rozwijania ich talentów i doskonalenia umiejętności.
• Widoczność i promocja: Promowanie widoczności artystów niepełnosprawnych poprzez wystawy, festiwale i integracyjne wydarzenia kulturalne. Stwórz platformy i przestrzenie wy-
stawiennicze specyficzne dla swojej pracy, a także możliwości współpracy z innymi artystami i profesjonalistami z branży.

• Świadomość i edukacja: Wdrażanie kampanii uświadamiających i edukacyjnych w społeczeństwie, aby promować większe zrozumienie i szacunek dla artystów niepełnosprawnych. Może to obejmować prelekcje, konferencje i zajęcia w szkołach, uniwersytetach i ośrodkach kultury,
gdzie poruszane są kwestie związane z włączeniem i różnorodnością w dziedzinie artystycznej.
• Sieci i stowarzyszenia: Wspieranie i promowanie tworzenia sieci i stowarzyszeń artystów niepełnosprawnych, w których mogą oni dzielić się doświadczeniami, wiedzą i możliwościami
współpracy. Sieci te mogą działać jako platformy wymiany informacji, obrony praw artystów
niepełnosprawnych i promocji ich twórczości.

6. Uwagi

Wszyscy uczestnicy projekty zgodnie stwierdzili, że udział w projekcie „Niepełnosprawny
artysta w sieci” podniósł ich kwalifikacje i kompetencje zawodowe, a uzyskany rezultat jest

na poziomie umożliwiającym tworzenie własnych produkcji. Nauczyli się opracowywać wy-
tyczne dla swoich filmów, jednocześnie opracowując scenariusz. Nagrali i zmontowali swoje

filmy. Dzięki umiejętnościom zdobytym na warsztatach, uczestnicy będą mogli wykonywać
bardziej rozbudowane nagrania oraz montować własne filmy promocyjne o swojej twórczości.
Warto wspomnieć, że od pierwszych dni warsztatów wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni.
Zadawali pytania i podsuwali pomysły, aby produkt końcowy był bardziej atrakcyjny. Wszyscy
przedstawili opinie na temat ulepszeń, które zostały uwzględnione w końcowych filmach.
Dzięki warsztatom rozwinęła się kreatywność uczestników i wzrosło zaufanie do własnej
pracy twórczej. Niewątpliwie umożliwi to artystom z niepełnosprawnościami poprawę pozycji
jako artystów w świecie kultury i sztuki

7. Wnioski

Bardzo ważne jest zapewnienie artystom niepełnosprawnym wystarczających narzędzi

współzawodnictwa i rozpowszechniania, gdyż mają oni istotne ograniczenia, kiedy chcą rozpo-
wszechniać swoją twórczość. Biorąc pod uwagę, że około 90% prac artystów niepełnosprawnych

pozostaje nieznanych, takie projekty są bardzo ważne. Działania te nadają wartości integracji,
podnoszą poczucie własnej wartości i godność tych, którzy ze względu na okoliczności nie mają
takich samych możliwości zaoferowania tego, co robią, zaoferowania swojej sztuki.

 

Artist with disabilities online – guidebook.

1. Introduction
The COVID-19 pandemic has had a negative impact on every level of the economy, causing
a global crisis. The cultural and creative sector in particular felt the effects of the critical situation
(restrictions or closures of theatres, concert halls, open-air events, art workshops, etc.), and the
sanitary regime caused mobile people with knowledge about the functioning of the network to
adapt and move their activities to internet.

However, a group of artists, especially artists with disabilities, did not have the basic know-
ledge of how to do it: from the preparation of the material, technical service and promotion.

The key task of the project was to provide solutions (acquisition of new skills, competences) to
create opportunities for this group to act creatively and artistically in the new reality.

We could not allow an artist with a disability to be excluded from social, cultural and pro-
fessional life due to the lack of the necessary skills and competences to strengthen creativity.

The answer to this problem was the project „Artist with disabilities online”. The project was
primarily intended to support artists with disabilities in gaining competence in the preparation
of an artistic offer and its presentation online, i.e. preparation of film and photographic material,
its processing in the appropriate program and posting it on the Internet, on the relevant portal,
as well as promotion and marketing.
Support for creativity and cultural awareness, and thus support for creating paths to acquire
new skills and supporting people in acquiring and improving basic skills and key competences,
are the main priorities of the „Artist with Disabilities Online” project.

2. Artist with disabilities – problems,
challenges, needs (in partner countries)
Centrum Kultury Wroclaw-Zachod (Poland)

The lack of effective solutions in terms of access to culture and culture-forming activities by
people with disabilities, both as viewers and artists, is undoubtedly a problem of contemporary
Europe. There are countries where a person with disabilities is still a disabled citizen due to the
lack of solutions enabling active participation in social/cultural/artistic life.
From our experience, observations and conducted research, it is clear that despite a clear
increase in proposals addressed also to people with disabilities, their number is insufficient.
The reason for this is, among others, the lack of qualified staff who would take care of adapting

the current offer to the needs of people with disabilities, as well as financial, mental and orga-
nizational barriers.

As the organizer of the International Review of Creativity of People with Disabilities, we
know how much work and commitment these people put into preparing the artistic program
and how much they lost socially and materially due to the situation created by the COVID-19
pandemic. We also know how important contact with the viewer and the continuity of creative
work are for a disabled artist, which is often their therapy.

Our action, the project „Artist with Disabilities Online” was a response to the needs of ar-
tists, the need for education in the preparation and presentation of their creative work online

and meeting the new standards introduced by the pandemic.
Idea Association (Spain)
The situation of artists with disabilities in Spain varies and depends on several factors,
such as the type of disability, the degree of support and recognition they receive, and existing
policies and programs that promote inclusion and accessibility in the arts. In Spain, considerable
efforts have been made to promote the inclusion and participation of disabled artists in various
artistic fields. There are organizations, associations and programs that promote accessibility
and encourage people with disabilities to be creative in the arts. There are exhibitions, festivals
and events that highlight the work of artists with disabilities and promote the visibility of their
talent. These initiatives aim to challenge stereotypes and prejudices and encourage greater
appreciation and recognition of their contribution to the artistic world.

However, it should be noted that in Spain, despite the measures taken, there are still bar-
riers and challenges for artists with disabilities. Some of these challenges include physical and

sensory accessibility in cultural spaces, a lack of awareness and sensitization in society, and the
need for more specialized training and support for artists with disabilities.
In conclusion, while significant progress has been made in promoting the integration and

support of artists with disabilities in Spain, there is still much to be done to ensure equal oppor-
tunities for them and the opportunity to fully develop their artistic talent.

LUETEC Third Age University (Italy)
LUETEC was founded in 2000 in Naples as Third Age University. During the years has
become a Long-Life Learning centre for students with different age.
LUETEC is also an Europrojects consulting company and took part part in many Erasmus
+ partnerships projects in VET, in young and adult education field.
LUETEC’ s staff and project managers support private and public bodies in projects writing
and management and reporting: Municipalities, Consortium of Municipalities, Universities , High

schools Universities, Third Age Universities, NGOs, Foundations and other education organiza-
tions throughout Italy and Europe .

LUETEC’ teachers has also a great experience in teachers’ training for different contexts
(formal and non-formal), mainly focused on low-skilled and disadvantaged and disabled people.

Indeed, LUETEC main goal is to give rise to studies and researches in the development of
new teaching/learning methodologie e based on different topics: foreign languages, creativity,

human rights, ICT, art and music therapy, critical thinking, green and cultural heritage safegu-
ard and inclusion.

LUETEC also organizes edutainment art and culture events such as Opera concert lessons,
classical music concert lessons and Neapolitan classical music and temporary art exhibitions.

3. Project and workshops „Artist with disabilities online”
/ project partners, their activities within the project
Workshop in Poland „Photographic and film material”
Leader: Centrum Kultury Wroclaw-Zachod

Since 2002, Centrum Kultury Wroclaw-Zachod has been organizing activities promoting
cultural and culture-forming events for people with disabilities. By implementing projects aimed
at people excluded from culture, we have seen how huge the demand is for events adapted to be
received by excluded people.
The acquired experience, skills and the need to act and promote accessibility made Centrum
Kultury Wroclaw-Zachod an example for other cultural institutions not only in Wroclaw but also

in the country – being a kind of model cultural institution, supporting artistic and culture-for-
ming activity of the disabled. CKWZ is an organizer, coordinator or partner of many activities

aimed directly or indirectly at excluded people.

The experience of the Centre results primarily from the implementation of the following pro-
jects: „Iceland and Poland against exclusion from culture”, „Open doors – integration”, „Excluded

from culture”, „Ani moj”, „Let’s open cinemas”, „Castle”, „Be able to meet „ and many others. All
project activities were focused on promoting access to culture for people excluded from it due
to their disability. CKWZ trained, shared and presented the possibilities of adapting the cultural
offer to the needs of the disabled in every field of cultural activity.
The international workshops were held in Poland in
Wrocław at the headquarters of the Leader,

The workshop began with a mutual introduction of the participants, identifying their cre-
ative interests, artistic activities and sources of inspiration.

Fields of creativity included painting, poetry, photography, acting, music. The host presented
the general assumptions of the workshop, i.e. finding the answer to the question of what the
workshop participants as artists are aiming at when making a film about their art and how to
achieve this goal. It was also considered what impact disability has on the perception of their
work and what kind of disability can be an obstacle in making films. In the course of the talks,

production groups were formed to mutually support the authors in their film projects. An action
plan was also established.

The first day was devoted to discussing various ideas behind films about art. They also tal-
ked about the recipients of such films and how the decision about who we tell our story affects

our story. Basic concepts from the language of the film were also introduced. The lecturer used
examples existing in the media sphere to illustrate different approaches to the discussed issues.
Among the presented inspirations there were impressions from the 20th Review of Contemporary
Art SURVIVAL, a series of films made for the New York Times entitled Actors Acting, or Baz
Luhrmann’s music video „Everybody’s Free To Wear Sunscreen”. The first day ended with the
suggestion that the participants look for inspiration and ideas for films that they would like to
make during the workshop in their free time.
The second day began with the presentation of technical issues related to the production
of films. Particular emphasis was placed on the differences between professional and amateur
equipment, with a clear focus on working with cameras in mobile phones. The lecturer used
a camera connected to a projector, in cooperation with the participants, presented the functioning
of professional lenses and show how they differ from lenses in phones and how to work with
generally available equipment. The same was done with the issues related to sound recording.
The relationship between the equipment used for audiovisual recording and the language of

cinema has also been demonstrated. The second part of the day was devoted to an initial di-
scussion of the ideas prepared by the participants. The day ended with an encouragement to

develop scenarios for implementation.
The third day was devoted to a detailed discussion on ideas and their
implementation. Among the works to be performed were:

• the painter’s silhouette told through a series of digital reproductions of his works, re-e-
dited with shots of the progress and the artist’s clothing disappearing,

• a film showing the sensitivity of a street photographer who, while walking around the
city, catches the shots that interest him,
• a short etude telling the experience of contact with the aggressor by a person on the autism
spectrum, and the example of a staged scene of a meeting in the park,
• an impressionistic reportage about a person with a hearing disability who composes and
performs music.
During the discussion of the proposed scenarios, the host suggested how to bring the ideas
behind the scenarios even more strongly with the help of film language.
The fourth day was devoted to discussing the completed materials, as well as making the
missing shots resulting from the conversations. At the same time, there was a presentation of
stage performances by an Italian group of actors. On that day, selected aspects of the editing

and sound stage were also outlined using the recordings made by the participants. This time
was devoted primarily to technical issues arising from the editing technology.
The fifth day was a continuation and the presentation of the possibilities of working with
recorded material during editing, in accordance with the idea that the film is created during
editing work. The host encouraged activities that were supposed to give the participants a fresh

look at the shots they had taken, as well as the original concept of organizing the recorded ma-
terial into a film. The main purpose of these treatments was the intention to show the editing

of the film as a creative process that allows you to strengthen the ideas that previously stood
behind production of a film. At the same time, the lecturer presented the most common editing
forms that enable a creative approach to the edited etudes.

4. Workshop in Spain „Processing of
photographic and film material”
Partner: IDEA Association

Association for the Integral Management of Sociocultural Services Idea is a non-profit orga-
nization whose main goal is to promote creativity and talent through the synergy of cooperation

and mutual relations. It is made up of people associated with various fields of art, culture and
education.
We operate in cultural, educational and socio-environmental areas, offering our experience
and skills, as well as the opportunity to cooperate at the local, national and international level
with other people and entities related to our association. The members of the organization are

professionals from the cultural sector with a wide and recognized trajectory, as well as collabo-
rators with extensive experience in organizing, disseminating and creating multimedia events.

Idea is a member of ADRINOC (Leader Rural Development Group), Network of Production and
Creation Spaces of Catalonia and Jeunesses Musicales International
The international workshop was held in Spain in Amer at the
Partner’s headquarters from 24.10.2022 to 28.10.2022.
These workshops were aimed at highlighting the work of artists with disabilities who, due
to their conditions, cannot disseminate their artistic activity. This is a big obstacle compared to
other artists who, due to their physical conditions, can easily communicate with a wide audience.
The implementation of the workshop provided them with a very important communication
tool, and at the same time increased their sense of security and self-esteem
The workshop allowed the participants to become part of the digital family, which is so
important nowadays. Workshop meetings also allowed for communication between artists in
the same conditions in our country and abroad.
The workshop was carried out in three stages:

1. Recording systems
2. Editing processes
3. Uploading videos to digital platforms

1. Recording Systems – Introduction to video or photo recording, recording systems, shot
techniques, positioning, script building, situational shots, action tracking.
2. Editing processes – For good results, editing is a very important process as it is a way to
show your work (painting, poetry, photography, sculpture, etc.). This is the reason why we must
be careful at every step of the process. During this phase, the workshop taught:
• How to select recorded clips.
• How to reject the wrong material.
• How to deal with the color and duration of each clip.
• How to add effects and change sound.
• How to calculate the structure of the video to make it attractive to the audience.
• How to provide precise information to whom we want to show our work.
• How to choose a digital platform: the quality and size of the video depend on it.
3. Uploading to digital platforms, how to create your own account on a digital platform,
upload videos, promote their viewing and monitor the effectiveness of visits.

Workshop promoting the work of artists with disabilities on the Internet had to take into
account several key aspects to be effective and achieve goals. Below are some of the important
elements to consider in the methodology of such workshop:
1. Focus on technical skills. The workshop taught technical skills in video and photography,
including the use of cameras, editing software and online publishing.
2. Development of creative skills. In addition to technical skills, the workshop stimulated
the creativity of artists with disabilities and helped them express their art effectively.
3. Cooperation and teamwork. The workshop encouraged cooperation and teamwork of
artists with disabilities, enabling them to learn from their partners and develop their social
and communication skills.

4. Online promotion. The workshop taught artists how to promote their work online, inclu-
ding creating social media profiles, using hashtags, and collaborating with other online artists

and organizations.

There are several ways to promote an artist with disabilities online, such as:
• Creating a website or social media page: This is an effective way to showcase your work
and share it with a global audience.
• Collaboration with art blogs and sites: These sites can help spread the artist’s work and
increase his visibility online.
• Using SEO Tools: Improving your search engine rankings can increase the visibility of
your artist’s work online.
• Participation in art fairs and virtual exhibitions: These platforms can offer disabled artists
the opportunity to show their work to a wide and diverse audience.
A guidebook to various video and photo editing programs and
means to promote the work of artists with disabilities online.
There is a wide range of programs and media that can be used to edit video and photography
and promote the work of artists with disabilities online. Some of the most popular are:

• Adobe Creative Cloud – An online platform with many photo and video editing tools, inc-
luding programs such as Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop and Adobe Lightroom.

• Final Cut Pro – Video editing tool for Macintosh that offers a wide range of advanced fe-
atures, including support for high-definition formats.

• iMovie – A free video editing tool available for Macintosh computers that offers an intuitive
interface and a large number of basic functions.
• Lightworks – A free video editing tool that includes many advanced features, such as
support for high-definition formats and the ability to work with multiple clips at once.
• GIMP – Free and open source image editing program similar to Adobe Photoshop.
After editing videos and photos, there are various online platforms where you can share
and promote the work of artists with disabilities. Some of the most popular are:
• YouTube – an online video sharing platform that allows users to upload, share and watch
video clips.
• Vimeo – an online video sharing platform that offers a wide range of advanced features,
including support for high-definition formats and the option to share private videos.
• Instagram – an online image sharing platform that allows users to share photos and short
video clips.
• Flickr – an online image sharing platform that offers many advanced features, including
support for high-resolution formats and the option to share private images.

 

Workshop in Italy – „Artist in the web – social media”
Partner: Luetec

In Italy, above all, it is the no-profit associations and Foundations that organize artist
training paths or performances for artists with physical or mental disabilities as protagonists.

In 2015 Arte nel cuore was born, the first Academy also dedicated to children with disa-
bilities: a free school of theatre, cinema, dance and music. Students in wheelchairs, with Down

syndrome, blind and deaf train every day to become professional artists. And they show that
talent can break down any prejudice.
The national law from 2022 supports the inclusion of disabled artists in artistic events of
various kinds by financing theatre, dance, music and circus projects and also multidisciplinary
projects, which provide for the participation of artists with disabilities at a professional level
to live entertainment activities and promote their skills, enhance their talents.
These projects must include paths aimed at developing creative processes, new productions
of live shows or rearrangements of productions with the professional artistic participation in
various capacities (e.g. idea making , writing and/or reading ) of artists with disabilities. This
is an absolute innovation in the Italian law-making overview.

5. The international workshops took place in Naples at the
Partner’s headquarters from 11.10.2023 to 15.01.2023
How to promote yourself on social media.

The main theme of the workshops conducted in Naples by Maria Martina Peluso was the
use of digital tools to increase the visibility of disabled artists online and build a visual identity.
During the first two days of the workshop, we advised them on how to make their personality
and art harmonize with their online image. She asked each participant to introduce themselves
and tell us something about themselves in order to bring out their characteristic features.
Part 2:
After this first phase, we showed them the very popular now digital tool Canva, which offers
various possibilities to create both virtual and printed promotional materials such as posters
and flyers.
We started with the basics of creating a logo identifying the artist and his work. We showed
them step by step how to create a logo. To make the workshop more engaging, we took up the
idea of creating a logo for the project, we collected people’s suggestions and with our technical
suggestions we created a prototype.

We then asked everyone to design a promotional logo for their artistic activities to be used
on social media. Each participating artist developed an idea for their own logo with our support,
we listened to them and helped them understand the right ways to make their image consistent
with their business and personality.
At the end of the workshop, everyone showed the created logo.
Part 3:
The third day of the meeting took place at the Figli in Famiglia association in San Giovanni

a Teduccio with the participation of local artists. During this session, we created a video recor-
ding workshop.

I asked participants to conduct video interviews. They worked in pairs, and through ro-
le-playing, one participant represented the artist and the other the journalist. This exercise

allowed them to describe their artistic performances for promotional purposes.
Part 4:
On the fourth day, we had a podcasting lesson. Our speaker, Roberto Malfatti, explained
the history of podcasting and the differences regarding radio and the benefits of podcasting

to promote your own art and philosophy. He explained various forms such as documentary, fe-
ature, educational, opinion podcast and audio talk. Then he showed what digital tools are most

important for the production of a podcast and what platforms are used to upload them and make
them available to the audience. Then all the participants created small groups to work on the
podcast and he noticed that all the subgroups were able to work together and the results were
better than expected.
Part 5:
On the fifth day, Maria Martina Peluso explained how to open a LinkedIn account and create
an engaging and interesting profile. She explained how to create a contacts network and get the
most out of this very popular platform. Participants were divided into groups to create their social
profiles, and the session ended with the presentation of profiles created to promote their art.
We used a mixed methodology in both workshops. The first part of the session was dedicated
to introducing the topic through digital tools, and the second part of the session was dedicated to
building teamwork and cooperative learning. All participants were able to experience firsthand
what they learned during the workshops, and also improve their skills in working with others.

 

In order to promote artists with disabilities a range of measures
can be implemented that encourage their integration and
support their artistic development.

• Accessibility and adaptation of cultural spaces: It is essential to ensure that cultural spa-
ces such as theatres, galleries, museums and recording studios are accessible to people with

disabilities. This includes the provision of ramps, lifts, adapted toilets and appropriate audio
and visual systems.

• Economic and financial support: Establishment of grant, scholarship and financial as-
sistance programs specifically for disabled artists. These funds can be used to finance artistic

projects, purchase adapted equipment, cover production and promotion costs, and facilitate
participation in festivals and exhibitions.

• Education and training: Offer education and training programs in various artistic disci-
plines adapted to the needs of artists with disabilities. This can include workshops, courses

and mentoring by arts and culture practitioners that provide them with the necessary tools to
develop their talents and develop their skills.

• Visibility and promotion: Promoting the visibility of artists with disabilities through exhi-
bitions, festivals and inclusive cultural events. Create platforms and exhibition spaces specific to

your work, as well as opportunities to collaborate with other artists and industry professionals.
• Awareness and Education: Implementing public awareness and education campaigns to
promote greater understanding and respect for artists with disabilities. This may include talks,
conferences and activities in schools, universities and community centers where issues related
to inclusion and diversity in the arts are addressed.
• Networks and associations: Supporting and promoting the creation of networks and
associations of artists with disabilities where they can share experiences, knowledge and
collaboration opportunities. These networks can act as platforms for exchanging information,
defending the rights of artists with disabilities and promoting their work.

6. Comments
All project participants unanimously stated that participation in the „Artist with Disabilities
Online” project raised their qualifications and professional competences, and the result obtained
is at a level that allows them to create their own productions. They learned to develop guidelines
for their films while developing a script. They recorded and edited their films. Thanks to the
skills gained during the workshops, participants will be able to make more extensive recordings
and edit their own promotional films about their work.
It is worth mentioning that from the first days of the workshop all participants were very
active. They asked questions and gave ideas to make the final product more attractive. They all
provided feedback on the improvements that were incorporated into the final videos.

 

Thanks to the workshops, the participants’ creativity developed and their confidence in
their own creative work increased. Undoubtedly, this will enable artists with disabilities to
improve their position as artists in the world of culture and art

7. Conclusions

It is very important to provide artists with disabilities with sufficient competition and dis-
semination tools as they have significant limitations when they want to disseminate their work.

Given that approximately 90% of the work of artists with disabilities remains unknown, such
projects are very important. These activities add value to integration, self-esteem and dignity
of those who, due to circumstances, do not have the same opportunities to offer what they do,
to offer their art.

 

ARTISTA CON DISCAPACIDAD EN LÍNEA – GUÍA PRÁCTICA.

1. Introducción.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en todos los niveles de la economía,
causando una crisis global. El sector cultural y creativo en particular ha sentido los efectos de
la situación crítica (restricciones o cierres de teatros, salas de conciertos, eventos al aire libre,
talleres de arte, etc.), y el régimen sanitario ha obligado a las personas móviles con conocimientos
sobre el funcionamiento de la red a adaptar y trasladar sus actividades a internet. Sin embargo,
un grupo de artistas, especialmente artistas con discapacidades, no tenían los conocimientos
básicos de cómo hacerlo: desde la preparación del material, el servicio técnico y la promoción.
La tarea clave del proyecto era proporcionar soluciones (adquisición de nuevas habilidades y
competencias) para crear oportunidades a este grupo de actuar de manera creativa y artística
en la nueva realidad. No podíamos permitir que un artista con discapacidad quedara excluido de la vida social, cultural y profesional debido a la falta de las habilidades y competencias ne-
cesarias para fortalecer la creatividad. La respuesta a este problema fue el proyecto „Artista con discapacidad en línea”. El proyecto estaba destinado principalmente a apoyar a los artistas
con discapacidad en la adquisición de competencias en la preparación de una oferta artística y
su presentación en línea, es decir, la preparación de material cinematográfico y fotográfico, su
procesamiento en el programa adecuado y su publicación en Internet, en el portal relevante, así
como la promoción y el marketing. El apoyo a la creatividad y a la conciencia cultural, y por lo
tanto, el apoyo para crear caminos para lograr nuevas habilidades y apoyar a las personas en la
adquisición y mejora de habilidades básicas y competencias clave, son las principales prioridades
del proyecto „Artista con discapacidad en Línea”.

2. Artista con discapacidad: problemas, desafíos,
necesidades (en los países asociados)
Centrum Kultury Wroclaw-Zachod (Polonia)

La falta de soluciones efectivas en cuanto al acceso a la cultura y a las actividades de for-
mación cultural por parte de las personas con discapacidad, tanto como espectadores como

creadores, es sin duda un problema de la Europa contemporánea. Hay países donde una persona
con discapacidad sigue siendo un ciudadano discapacitado debido a la falta de soluciones que

permitan una participación activa en la vida social /cultural / artística. Desde nuestra experien-
cia, observaciones e investigaciones realizadas, está claro que a pesar de un aumento evidente

en las propuestas dirigidas también a personas con discapacidad, su número es insuficiente. La

razón de esto es, entre otras cosas, la falta de personal cualificado que se encargue de adaptar

la oferta actual a las necesidades de las personas con discapacidad, así como las barreras finan-
cieras, mentales y organizativas. Como organizadores del Festival Internacional de Creatividad de Personas con Discapacidad, sabemos cuánto trabajo y compromiso ponen estas personas
en la preparación del programa artístico y cuánto pierden social y materialmente debido a la
situación creada por la pandemia de COVID-19. La falta de infraestructura y competencias para
actuar y promover su oferta en línea ha sido y sigue siendo un problema grave para las personas
con discapacidad. Con el proyecto „Artista con discapacidad en línea” intentaremos cerrar esa
brecha y proporcionarles las competencias y el apoyo necesario para que puedan llevar a cabo
su actividad artística en línea.

El taller comenzó con una presentación mutua de los participantes, identificando sus in-
tereses creativos, actividades artísticas y fuentes de inspiración. Los campos de creatividad incluyeron pintura, poesía, fotografía, actuación y música. El anfitrión presentó las suposiciones
generales del taller, es decir, encontrar la respuesta a la pregunta de qué buscan los participantes
del taller como artistas al hacer una película sobre su arte y cómo lograr este objetivo. También
se consideró qué impacto tiene la discapacidad en la percepción de su trabajo y qué tipo de
discapacidad puede ser un obstáculo para hacer su película. En el transcurso de las charlas, se

formaron grupos de producción para apoyar mutuamente a los autores en sus proyectos cine-
matográficos. También se estableció un plan de acción.

El primer día se dedicó a discutir diversas ideas detrás de las películas sobre arte. También
se habló sobre los destinatarios de dichas películas y cómo la decisión sobre a quién contamos
nuestra historia afecta nuestro relato. También se introdujeron conceptos básicos del lenguaje cinematográfico. El ponente utilizó ejemplos existentes en el ámbito de los medios de comuni-
cación para ilustrar diferentes enfoques de los temas discutidos. Entre las inspiraciones pre-
sentadas había impresiones de la 20a Revisión de Arte Contemporáneo SURVIVAL, una serie de películas realizadas para el New York Times titulada „Actors Acting” o el videoclip musical de
Baz Luhrmann „Everybody’s Free To Wear Sunscreen”. El primer día terminó con la sugerencia
de que los participantes buscaran inspiración e ideas para las películas que les gustaría hacer
durante el taller en su tiempo libre.
El segundo día comenzó con la presentación de temas técnicos relacionados con la producción de películas. Se hizo especial hincapié en las diferencias entre equipos profesionales y amateu-
rs, centrándose claramente en el trabajo con las cámaras de los teléfonos móviles. El ponente utilizó una cámara conectada a un proyector y, en colaboración con los participantes, presentó
el funcionamiento de las lentes profesionales y mostró cómo se diferencian de las lentes en los teléfonos y cómo trabajar con equipos de uso general. Lo mismo se hizo con los temas relacio-
nados con la grabación de sonido. También se demostró la relación entre el equipo utilizado para la grabación audiovisual y el lenguaje del cine. La segunda parte del día se dedicó a una discusión inicial de las ideas preparadas por los participantes. El día terminó con un estímulo
para desarrollar escenarios para su implementación.
El tercer día se dedicó a una discusión detallada sobre las ideas y su
implementación. Entre los trabajos a realizar se encontraban:
• La silueta del pintor contada a través de una serie de reproducciones digitales de sus obras,
reeditadas con tomas del proceso y la desaparición de la ropa del artista.
• Una película que muestra la sensibilidad de un fotógrafo callejero que, mientras pasea por
la ciudad, captura la toma que le interesa.
• Un corto estudio que narra la experiencia de contacto con el agresor por parte de una
persona en el espectro del autismo, y el ejemplo de una escena montada de un encuentro.
• Un reportaje impresionista sobre una persona con discapacidad auditiva que compone e
interpreta música.
Durante la discusión de los escenarios propuestos, el anfitrión sugirió cómo enfatizar aún
más las ideas detrás de los escenarios con la ayuda del lenguaje cinematográfico.

El cuarto día se dedicó a discutir los materiales completados y a realizar las tomas pendien-
tes resultantes de las conversaciones. Al mismo tiempo, hubo una presentación de actuaciones teatrales por parte de un grupo de actores italianos. En ese día, también se delinearon aspectos seleccionados de la etapa de edición y sonido utilizando las grabaciones realizadas por los participantes. Este tiempo se dedicó principalmente a cuestiones técnicas surgidas de la tecnología de edición.
El quinto día fue una continuación y presentación de las posibilidades de trabajar con material
grabado durante la edición, de acuerdo con la idea de que la película se crea durante el trabajo
de edición. El anfitrión fomentó actividades que debían brindar a los participantes una nueva
mirada a las tomas que habían realizado, así como al concepto original de organizar el material
grabado en una película. El objetivo principal de estos tratamientos era mostrar la edición de
la película como un proceso creativo que permite fortalecer las ideas que previamente estaban
detrás de la producción de una película. Al mismo tiempo, el ponente presentó las formas de
edición más comunes que permiten un enfoque creativo de los estudios editados.
Idea Associació Cultural. España.
La situación de los artistas con discapacidad en España varía y depende de varios factores,
como el tipo de discapacidad, el grado de apoyo y reconocimiento que reciben, y las políticas
y programas existentes que promueven la inclusión y accesibilidad en las artes. En España se
han realizado esfuerzos considerables para fomentar la inclusión y participación de artistas
con discapacidad en diversos campos artísticos. Hay organizaciones, asociaciones y programas
que promueven la accesibilidad y animan a las personas con discapacidad a ser creativas en las artes. Se llevan a cabo exposiciones, festivales y eventos que destacan el trabajo de artistas con
discapacidad y promueven la visibilidad de su talento. Estas iniciativas tienen como objetivo
desafiar estereotipos y prejuicios, y fomentar una mayor apreciación y reconocimiento de su
contribución al mundo artístico.
Sin embargo, es importante señalar que en España, a pesar de las medidas adoptadas, aún
existen barreras y desafíos para los artistas con discapacidad. Algunos de estos desafíos incluyen
la accesibilidad física y sensorial en espacios culturales, la falta de conciencia y sensibilización
en la sociedad, y la necesidad de una formación y apoyo más especializados para los artistas
con discapacidad.

En conclusión, aunque se ha logrado un progreso significativo en la promoción de la inte-
gración y apoyo a los artistas con discapacidad en España, aún queda mucho por hacer para garantizar igualdad de oportunidades para ellos y la posibilidad de desarrollar plenamente su
talento artístico.

LUETEC
LUETEC fue fundada en 2000 en Nápoles como Universidad de la Tercera Edad. A lo largo

de estos años, se ha convertido en un centro de aprendizaje a lo largo de toda la vida para estu-
diantes de diferentes edades.

LUETEC también es una empresa de consultoría en programas europeos y ha participado
en numerosos proyectos de asociación Erasmus+ en el ámbito de la educación vocacional y de
jóvenes y adultos.
El personal y los gestores de proyectos de LUETEC apoyan a organismos públicos y privados

en la redacción, gestión e informes de proyectos: municipios, consorcios de municipios, univer-
sidades, institutos de educación secundaria, universidades de la tercera edad, ONG, fundaciones y otras organizaciones educativas en Italia y Europa.
Los profesores de LUETEC también cuentan con una amplia experiencia en la formación
de docentes para diferentes contextos (formales y no formales), centrándose principalmente en
personas con baja cualificación, desfavorecidas y discapacitadas.

De hecho, el objetivo principal de LUETEC es fomentar estudios e investigaciones en el de-
sarrollo de nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje basadas en diferentes temas: idio-
mas extranjeros, creatividad, derechos humanos, TIC, terapia artística y musical, pensamiento

crítico, salvaguardia del patrimonio verde y cultural e inclusión.

LUETEC también organiza eventos de arte y cultura educativa, como lecciones de concier-
tos de ópera, conciertos de música clásica y música clásica napolitana, así como exposiciones

temporales de arte.

Líder: Centrum Kultury Wroclaw-Zachod

 

Desde 2002, Centrum Kultury Wroclaw-Zachod ha estado organizando actividades que

promueven eventos culturales y de formación cultural para personas con discapacidad. Al im-
plementar proyectos dirigidos a personas excluidas de la cultura, hemos visto cuán grande es

la demanda de eventos adaptados para ser disfrutados por personas excluidas.

La experiencia adquirida, las habilidades y la necesidad de actuar y promover la accesibili-
dad han convertido a Centrum Kultury Wroclaw-Zachod en un ejemplo para otras instituciones

culturales no solo en Wroclaw, sino también en el país, siendo una especie de institución cultural
modelo que apoya la actividad artística y de formación cultural de las personas con discapacidad.

CKWZ es organizador, coordinador o socio de muchas actividades dirigidas directa o indirec-
tamente a personas excluidas.

La experiencia del centro se deriva principalmente de la implementación de los siguientes
proyectos: „Islandia y Polonia contra la exclusión de la cultura”, „Puertas abiertas – integración”,
„Excluidos de la cultura”, „Ani moj”, „Abramos los cines”, „Castillo”, „Poder encontrarse” y muchos
otros. Todas las actividades del proyecto se centraron en promover el acceso a la cultura para
personas excluidas de ella debido a su discapacidad. CKWZ capacitó, compartió y presentó las
posibilidades de adaptar la oferta cultural a las necesidades de las personas con discapacidad
en todos los campos de la actividad cultural.
Los talleres internacionales se llevaron a cabo en Polonia, en Wrocław, en la sede del Líder.
El taller comenzó con una presentación mutua de los participantes, identificando sus intereses
creativos, actividades artísticas y fuentes de inspiración. Los campos de creatividad incluyeron
pintura, poesía, fotografía, actuación y música. El anfitrión presentó las suposiciones generales
del taller, es decir, encontrar la respuesta a la pregunta de qué pretenden los participantes del
taller como artistas al hacer una película sobre su arte y cómo lograr este objetivo. También se

consideró qué impacto tiene la discapacidad en la percepción de su trabajo y qué tipo de disca-
pacidad puede ser un obstáculo para hacer películas. En el transcurso de las conversaciones, se

formaron grupos de producción para apoyarse mutuamente en sus proyectos cinematográficos.
También se estableció un plan de acción. El primer día se dedicó a discutir varias ideas detrás de
películas sobre el arte. También hablaron sobre los destinatarios de dichas películas y cómo la
decisión de a quién contamos nuestra historia afecta nuestra historia. También se introdujeron
conceptos básicos del lenguaje cinematográfico. El conferenciante utilizó ejemplos existentes
en el ámbito de los medios para ilustrar diferentes enfoques de los temas discutidos. Entre las
inspiraciones presentadas se encontraban impresiones de la 20a Revisión de Arte Contemporáneo
SURVIVAL, una serie de películas hechas para el New York Times titulada Actors Acting, o el
video musical de Baz Luhrmann „Everybody’s Free To Wear Sunscreen”. El primer día concluyó
con la sugerencia de que los participantes busquen inspiración e ideas para películas que les
gustaría realizar durante el taller en su tiempo libre. El segundo día comenzó con la presentación
de temas técnicos relacionados con la producción de películas. Se hizo especial hincapié en las

diferencias entre equipos profesionales y amateurs, centrándose claramente en el trabajo con
cámaras en teléfonos móviles. El conferenciante utilizó una cámara conectada a un proyector
y, en colaboración con los participantes, presentó el funcionamiento de lentes profesionales y
mostró cómo difieren de las lentes en los teléfonos y cómo trabajar con equipos de uso general.
Lo mismo se hizo con los temas relacionados con la grabación de sonido. También se demostró la

relación entre el equipo utilizado para la grabación audiovisual y el lenguaje del cine. La segun-
da parte del día se dedicó a una discusión inicial de las ideas preparadas por los participantes.

El día concluyó con un estímulo para desarrollar escenarios para su implementación. El tercer
día se dedicó a una discusión detallada sobre las ideas y su implementación. Entre las obras
a realizar se encontraban:
• La silueta del pintor contada a través de una serie de reproducciones digitales de sus obras,
reelaboradas con tomas del progreso y la desaparición de la ropa del artista.
• Una película que muestra la sensibilidad de un fotógrafo callejero que, mientras pasea por
la ciudad, captura la toma que le interesa.
• Un corto estudio que cuenta la experiencia del contacto con el agresor por parte de una
persona en el espectro del autismo, y el ejemplo de una escena escenificada de un encuentro en
el parque.
• Un reportaje impresionista sobre una persona con discapacidad auditiva que compone y
interpreta música. Durante la discusión de los escenarios propuestos, el anfitrión sugirió cómo
resaltar aún más las ideas detrás de los escenarios con la ayuda del lenguaje cinematográfico. El

cuarto día se dedicó a discutir los materiales completados, así como a realizar las tomas faltan-
tes resultantes de las conversaciones. Al mismo tiempo, hubo una presentación de actuaciones

teatrales por parte de un grupo de actores italianos. En ese día, también se delinearon aspec-
tos seleccionados de la etapa de edición y sonido utilizando las grabaciones realizadas por los

participantes. Este tiempo estuvo dedicado principalmente a problemas técnicos derivados de
la tecnología de edición. El quinto día fue una continuación y presentación de las posibilidades
de trabajar con material grabado durante la edición, de acuerdo con la idea de que la película
se crea durante el trabajo de edición. El anfitrión fomentó actividades que debían dar a los
participantes una nueva mirada a las tomas que habían tomado, así como al concepto original
de organizar el material grabado en una película. El objetivo principal de estos tratamientos
era mostrar la edición de la película como un proceso creativo que permite fortalecer las ideas
que previamente se encontraban detrás de la producción de una película. Al mismo tiempo, el
conferenciante presentó las formas de edición más comunes que permiten un enfoque creativo
de los estudios editados.

3. Taller en España „Procesamiento de
material fotográfico y fílmico”
Socio: Idea Asociación Cultural

La Asociación para la Gestión Integral de Servicios Socioculturales IDEA es una organización
sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promover la creatividad y el talento a través de la
sinergia de la cooperación y las relaciones mutuas. Está compuesta por personas asociadas con
diversos campos del arte, la cultura y la educación. Operamos en áreas culturales, educativas
y socio ambientales, ofreciendo nuestra experiencia y habilidades, así como la oportunidad de
cooperar a nivel local, nacional e internacional con otras personas y entidades relacionadas
con nuestra asociación. Los miembros de la organización son profesionales del sector cultural
con una amplia y reconocida trayectoria, así como colaboradores con una amplia experiencia
en la organización, difusión y creación de eventos multimedia. IDEA es miembro de ADRINOC
(Grupo de Desarrollo Rural Leader), la Red de Espacios de Producción y Creación de Cataluña y
Jeunesses Musicales International.
El taller internacional se llevó a cabo en España, en Girona, del 24 al 28.10.2022.
Estos talleres tenían como objetivo resaltar el trabajo de artistas con discapacidades
que, debido a sus condiciones, no pueden difundir su actividad artística. Esto supone un gran
obstáculo en comparación con otros artistas que, debido a sus condiciones físicas, pueden
comunicarse fácilmente con un amplio público. La implementación del taller les proporcionó
una herramienta de comunicación muy importante y, al mismo tiempo, aumentó su sentido de
seguridad y autoestima. El taller permitió a los participantes formar parte de la familia digital,

que es tan importante en la actualidad. Las reuniones del taller también permitieron la comu-
nicación entre artistas en las mismas condiciones en nuestro país y en el extranjero. El taller

se llevó a cabo en tres etapas: 1- Sistemas de grabación 2- Procesos de edición 3- Subir videos
a plataformas digitales
1. Sistemas de grabación: Introducción a la grabación de video o fotografía, sistemas de
grabación, técnicas de toma, posicionamiento, construcción de guiones, tomas situacionales,
seguimiento de acciones.

2. Procesos de edición: Para obtener buenos resultados, la edición es un proceso muy impor-
tante, ya que es una forma de mostrar tu trabajo (pintura, poesía, fotografía, escultura, etc.). Por

esta razón, debemos tener cuidado en cada paso del proceso. Durante esta fase, el taller enseñó:
• Cómo seleccionar clips grabados.
• Cómo descartar el material incorrecto.
• Cómo lidiar con el color y la duración de cada clip.

• Cómo agregar efectos y cambiar el sonido.
• Cómo calcular la estructura del video para que sea atractivo para la audiencia.
• Cómo proporcionar información precisa a quien queremos mostrar nuestro trabajo.
• Cómo elegir una plataforma digital: la calidad y el tamaño del video dependen de ello.
3. Subir a plataformas digitales: cómo crear una cuenta propia en una plataforma digital,
subir videos, promover su visualización y monitorear la efectividad de las visitas.
Taller para promover el trabajo de artistas con discapacidades en Internet tuvo en cuenta
varios aspectos clave para ser efectivo y alcanzar objetivos. A continuación, se presentan algunos
de los elementos importantes a considerar en la metodología de dicho taller:
Enfoque en habilidades técnicas. El taller enseñó habilidades técnicas en video y fotografía,
incluyendo el uso de cámaras, software de edición y publicación en línea.
Desarrollo de habilidades creativas. Además de las habilidades técnicas, el taller estimuló la
creatividad de los artistas con discapacidades y les ayudó a expresar su arte de manera efectiva.
Cooperación y trabajo en equipo. El taller fomentó la cooperación y el trabajo en equipo de
los artistas con discapacidades, permitiéndoles aprender de sus compañeros y desarrollar sus
habilidades sociales y de comunicación.

Promoción en línea. El taller enseñó a los artistas cómo promover su trabajo en línea, inc-
luyendo la creación de perfiles en redes sociales, el uso de hashtags y la colaboración con otros

artistas y organizaciones en línea.
Existen varias formas de promover a un artista con
discapacidades en línea, tales como:
4. Crear un sitio web o una página en redes sociales: Esta es una forma efectiva de mostrar
tu trabajo y compartirlo con una audiencia global.
5. Colaborar con blogs y sitios de arte: Estos sitios pueden ayudar a difundir el trabajo del
artista y aumentar su visibilidad en línea.
6. Utilizar herramientas de SEO: Mejorar tu posición en los motores de búsqueda puede
aumentar la visibilidad del trabajo del artista en línea.
7.Participar en ferias de arte y exposiciones virtuales: Estas plataformas pueden ofrecer
a los artistas con discapacidades la oportunidad de mostrar su trabajo a una audiencia amplia
y diversa.
Una guía de diversos programas de edición de video y fotografía y medios para promover
el trabajo de artistas con discapacidades en línea.
Existen una amplia gama de programas y medios que se pueden utilizar para editar video

y fotografía y promover el trabajo de artistas con discapacidades en línea. Algunos de los más
populares son:
• Adobe Creative Cloud: Una plataforma en línea con muchas herramientas de edición de
fotos y videos, incluyendo programas como Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop y Adobe
Lightroom.
• Final Cut Pro: Herramienta de edición de video para Macintosh que ofrece una amplia
gama de funciones avanzadas, incluyendo soporte para formatos de alta definición.
• iMovie: Una herramienta gratuita de edición de video disponible para computadoras
Macintosh que ofrece una interfaz intuitiva y una gran cantidad de funciones básicas.

• Lightworks: Una herramienta gratuita de edición de video que incluye muchas caracterí-
sticas avanzadas, como soporte para formatos de alta definición y la capacidad de trabajar con

múltiples clips al mismo tiempo.
• GIMP: Un programa gratuito y de código abierto de edición de imágenes similar a Adobe
Photoshop.

Después de editar videos y fotos, existen varias plataformas en línea donde se puede com-
partir y promocionar el trabajo de artistas con discapacidades. Algunas de las más populares son:

• YouTube: una plataforma en línea de intercambio de videos que permite a los usuarios
cargar, compartir y ver clips de video.
• Vimeo: una plataforma en línea de intercambio de videos que ofrece una amplia gama de
características avanzadas, incluyendo soporte para formatos de alta definición y la opción de
compartir videos privados.
• Instagram: una plataforma en línea de intercambio de imágenes que permite a los usuarios
compartir fotos y clips de video cortos.

• Flickr: una plataforma en línea de intercambio de imágenes que ofrece muchas caracterí-
sticas avanzadas, incluyendo soporte para formatos de alta resolución y la opción de compartir

imágenes privadas.
Taller en Italia – „Artista en la web – redes sociales”
Socio: Luetec
Los talleres internacionales se llevaron a cabo en Nápoles en la sede del socio del 11.10.2023
al 15.01.2023.

Cómo promocionarse en redes sociales. El tema principal de los talleres realizados en

Nápoles por Maria Martina Peluso fue el uso de herramientas digitales para aumentar la visi-
bilidad de los artistas con discapacidades en línea y construir una identidad visual. Durante

los dos primeros días del taller, les aconsejamos sobre cómo hacer que su personalidad y arte
armonicen con su imagen en línea. Les pedimos a cada participante que se presentara y nos
contara algo sobre sí mismos para resaltar sus características distintivas. Parte 2: Después de
esta primera fase, les mostramos la herramienta digital muy popular en la actualidad, Canva,
que ofrece varias posibilidades para crear materiales promocionales virtuales e impresos, como

carteles y folletos. Comenzamos con lo básico de cómo crear un logotipo que identifique al ar-
tista y su trabajo. Les mostramos paso a paso cómo crear un logotipo. Para hacer el taller más

participativo, retomamos la idea de crear un logotipo para el proyecto, recopilamos sugerencias
de las personas y, con nuestras sugerencias técnicas, creamos un prototipo. Luego les pedimos
a todos que diseñaran un logotipo promocional para sus actividades artísticas que se pudiera
usar en las redes sociales. Cada artista participante desarrolló una idea para su propio logotipo
con nuestro apoyo, los escuchamos y los ayudamos a comprender las formas correctas de hacer
que su imagen sea coherente con su negocio y personalidad. Al final del taller, todos mostraron
los logotipos creados. Parte 3: El tercer día de la reunión se llevó a cabo en la asociación Figli in
Famiglia en San Giovanni a Teduccio con la participación de artistas locales. Durante esta sesión,
creamos un taller de grabación de videos. Les pedí a los participantes que realizaran entrevistas
en video. Trabajaron en parejas y, a través de juegos de roles, un participante representaba al
artista y el otro al periodista. Este ejercicio les permitió describir sus actuaciones artísticas
con fines promocionales. Parte 4: En el cuarto día, tuvimos una lección de podcasting. Nuestro
ponente, Roberto Malfatti, explicó la historia del podcasting y las diferencias con respecto a la
radio y los beneficios del podcasting para promocionar el propio arte y filosofía. Explicó varias
formas, como documentales, características, educativos, opiniones y charlas de audio. Luego
mostró qué herramientas digitales son las más importantes para la producción de un podcast
y qué plataformas se utilizan para subirlos y ponerlos a disposición del público. Luego, todos

los participantes crearon pequeños grupos para trabajar en el podcast y notó que todos los sub-
grupos fueron capaces de trabajar juntos y los resultados fueron mejores de lo esperado. Parte

5: En el quinto día, Maria Martina Peluso explicó cómo abrir una cuenta en LinkedIn y crear un
perfil interesante y atractivo. Explicó cómo crear una red de contactos y aprovechar al máximo
esta plataforma muy popular. Los participantes se dividieron en grupos para crear sus perfiles
sociales, y la sesión concluyó con la presentación de los perfiles creados para promocionar su arte.
Utilizamos una metodología mixta en ambos talleres. La primera parte de la sesión se dedicó
a introducir el tema a través de herramientas digitales, y la segunda parte de la sesión se dedicó
a construir el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. Todos los participantes pudieron
experimentar de primera mano lo que aprendieron durante los talleres, y también mejorar sus
habilidades para trabajar con otros. Con el fin de promover a los artistas con discapacidades, se

pueden implementar una serie de medidas que fomenten su integración y apoyen su desarrollo
artístico.

1. Accesibilidad y adaptación de espacios culturales: Es fundamental asegurar que los espa-
cios culturales como teatros, galerías, museos y estudios de grabación sean accesibles para las

personas con discapacidades. Esto incluye la provisión de rampas, ascensores, baños adaptados
y sistemas de audio y visual adecuados.
2. Apoyo económico y financiero: Establecimiento de programas de becas, subvenciones y
asistencia financiera específicamente para artistas con discapacidades. Estos fondos se pueden

utilizar para financiar proyectos artísticos, adquirir equipos adaptados, cubrir costos de pro-
ducción y promoción, y facilitar la participación en festivales y exposiciones.

3. Educación y formación: Ofrecer programas de educación y formación en diversas
disciplinas artísticas adaptados a las necesidades de los artistas con discapacidades. Esto puede
incluir talleres, cursos y mentorías de profesionales de las artes y la cultura que les brinden las
herramientas necesarias para desarrollar sus talentos y mejorar sus habilidades.
4. Visibilidad y promoción: Promover la visibilidad de los artistas con discapacidades
a través de exposiciones, festivales y eventos culturales inclusivos. Crear plataformas y espacios
de exhibición específicos para su trabajo, así como oportunidades de colaborar con otros artistas
y profesionales de la industria.
5. Concienciación y educación: Implementar campañas públicas de concienciación y

educación para promover una mayor comprensión y respeto hacia los artistas con discapacida-
des. Esto puede incluir charlas, conferencias y actividades en escuelas, universidades y centros

comunitarios donde se aborden temas relacionados con la inclusión y diversidad en las artes.
6. Redes y asociaciones: Apoyar y promover la creación de redes y asociaciones de artistas
con discapacidades donde puedan compartir experiencias, conocimientos y oportunidades de

colaboración. Estas redes pueden servir como plataformas para intercambiar información, de-
fender los derechos de los artistas con discapacidades y promover su trabajo.

Concienciación y educación: Se propone implementar campañas públicas de concienciación y
educación para promover una mayor comprensión y respeto hacia los artistas con discapacidades.
Estas campañas podrían incluir charlas, conferencias y actividades en escuelas, universidades y
centros comunitarios, abordando temas relacionados con la inclusión y diversidad en las artes.

Redes y asociaciones: También se sugiere apoyar y promover la creación de redes y asocia-
ciones de artistas con discapacidades, donde puedan compartir experiencias, conocimientos y

oportunidades de colaboración. Estas redes pueden servir como plataformas para intercambiar
información, defender los derechos de los artistas con discapacidades y promover su trabajo.
Comentarios: Todos los participantes del proyecto „Artista con Discapacidades en Línea”
coincidieron en que su participación elevó sus cualificaciones y competencias profesionales,

permitiéndoles crear sus propias producciones. Durante los talleres, aprendieron a desarrollar
pautas para películas, elaboraron guiones, grabaron y editaron sus propias películas promocionales
sobre su trabajo. Desde los primeros días del taller, los participantes se mostraron muy activos,
haciendo preguntas y aportando ideas para mejorar el producto final. Todos proporcionaron
comentarios sobre las mejoras que se incorporaron en los videos finales. Los talleres también
fomentaron el desarrollo de la creatividad de los participantes y aumentaron su confianza en su
propio trabajo creativo. Sin duda, esto les permitirá a los artistas con discapacidades mejorar
su posición en el mundo de la cultura y el arte.
Conclusiones: Resulta fundamental proporcionar a los artistas con discapacidades las
herramientas necesarias para competir y difundir su trabajo, ya que enfrentan limitaciones
significativas en este aspecto. Dado que aproximadamente el 90% de su trabajo permanece
desconocido, proyectos como este son de gran importancia. Estas actividades contribuyen a la
integración, autoestima y dignidad de aquellos que, debido a circunstancias, no tienen las mismas
oportunidades para mostrar su arte.
• Proyecto y taller „Artista con discapacidades en línea” / Socios del proyecto y sus actividades:
• Taller en Polonia: „Material fotográfico y fílmico”

• Taller en España: „Procesamiento de material fotográfico y fílmico” (también con observa-
ciones técnicas)

• Talleres en Italia: Descripción de „Artista en la web – redes sociales” (también con notas
técnicas)
Comentarios/Conclusiones:
Resumen.

 

ARTISTI CON DISABILITÀ ONLINE – GUIDA PRATICA


1. Introduzione
La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto negativo su tutti i livelli dell’economia,
provocando una crisi globale. Il settore culturale ha risentito in particolare della situazione
critica con restrizioni o chiusure di teatri, sale da concerto, eventi all’aperto, laboratori artistici,
ecc. e si è dovuto adattare a trasferire le proprie attività su Internet.
Tuttavia, una parte degli artisti, in particolare quelli affetti da disabilità, non ha sempre le
conoscenze di base per poterlo fare. Ad esempio, non sanno come preparare i contenuti e come
usare, usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e come promuove la lor arte
online. Il compito di questo progetto, quindi, è stato quello di fornire soluzioni (acquisizione di
nuove abilità, competenze) per creare opportunità di apprendimento e agire in modo creativo
e artistico adattandosi alla nuova realtà.
Non ci possiamo permettere, dopo l’esperienza pandemica che gli artisti con disabilità
vengano esclusi dalla vita sociale, culturale e professionale a causa della mancanza delle capacità
e delle competenze necessarie. A questo abbiamo dato la nostra risposta con il progetto „Artisti
con disabilità online”. Il progetto è stato principalmente finalizzato a supportare gli artisti con
disabilità nell’acquisire competenza nella preparazione di un’offerta artistica da presentare
online, in particolare la preparazione di materiale cinematografico e fotografico, l’ elaborazione
con gli appositi programmi e la promozione web e social nonché il marketing digitale.
Il sostegno alla creatività e alla consapevolezza culturale, e quindi il sostegno alla cre-
azione di percorsi per acquisire nuove competenze e sostenere le persone nell’acquisizione e
nel miglioramento delle abilità di base e delle competenze chiave, sono le principali priorità del
progetto „Artist with Disabilities Online”.
1. 2. Artisti con disabilità – problemi,
sfide, bisogni (nei paesi partner)
Centrum Kultury Wroclaw-Zachod (Polonia)
La mancanza di soluzioni efficaci in termini di accesso alla cultura e alle attività di for
mazione culturale da parte delle persone con disabilità, sia come spettatori che, come artisti,
è senza dubbio un problema dell’Europa contemporanea. Ci sono paesi in cui una persona con
disabilità è ancora un ritenuto solo un “ cittadino disabile” a causa della mancanza di soluzioni
che consentano una partecipazione attiva alla vita sociale/culturale/artistica.
Dalla nostra esperienza, osservazioni e ricerche condotte, è chiaro che nonostante un netto
aumento delle proposte rivolte anche alle persone con disabilità, il loro numero è insufficiente.
La ragione di ciò è, tra l’altro, la mancanza di personale qualificato che si occupi di adattare

l’offerta attuale alle esigenze delle persone con disabilità, nonché barriere finanziarie, mentali
e organizzative.
Come organizzatore della Rassegna Internazionale della Creatività delle Persone con
Disabilità, sappiamo quanto lavoro e impegno hanno messo queste persone nella preparazione
del programma artistico e quanto hanno perso socialmente e materialmente a causa della si-
tuazione creata dalla pandemia di COVID-19. Sappiamo anche quanto siano importanti per un
artista disabile il contatto con lo spettatore e la continuità del lavoro creativo, che spesso è la
sua terapia.
La nostra azione, il progetto „Artist with Disabilities Online”, è stata una risposta alle esi-
genze degli artisti, al bisogno di formazione nella preparazione e presentazione del loro lavoro
creativo online e al rispetto dei nuovi standard introdotti dalla pandemia.
Associazione Idea (Spagna)
La situazione degli artisti con disabilità in Spagna varia e dipende da diversi fattori, come il
tipo di disabilità, il grado di sostegno e riconoscimento che ricevono e le politiche e i programmi
esistenti che promuovono l’inclusione e l’accessibilità nelle arti. In Spagna, sono stati compiuti
notevoli sforzi per promuovere l’inclusione e la partecipazione di artisti disabili in vari campi
artistici. Esistono organizzazioni, associazioni e programmi che promuovono l’accessibilità e
incoraggiano le persone con disabilità a essere creative nelle arti. Ci sono mostre, festival ed
eventi che mettono in risalto il lavoro di artisti con disabilità e promuovono la visibilità del loro
talento. Queste iniziative mirano a sfidare stereotipi e pregiudizi e incoraggiare un maggiore
apprezzamento e riconoscimento del loro contributo al mondo artistico.
Tuttavia, va notato che in Spagna, nonostante le misure adottate, ci sono ancora barriere
e sfide per gli artisti con disabilità. Alcune di queste sfide includono l’accessibilità fisica e sen
soriale negli spazi culturali, la mancanza di consapevolezza e sensibilizzazione nella società e
la necessità di una formazione e un sostegno più specializzati per gli artisti con disabilità.
In conclusione, mentre sono stati compiuti progressi significativi nella promozione dell’in
tegrazione e del sostegno degli artisti con disabilità in Spagna, c’è ancora molto da fare per
garantire loro pari opportunità e l’opportunità di sviluppare appieno il loro talento artistico.
Associazione LUETEC (Italia)
LUETEC nasce nel 2000 a Napoli come Università della Terza Età. Nel corso degli anni è
diventato un centro di apprendimento permanente per studenti di diverse età.
LUETEC è anche una società di consulenza per l’europrogettazione e ha preso parte a molti
progetti di partenariato Erasmus + nell’IFP, nel campo dell’educazione dei giovani e degli adulti.
Lo staff e i project managers di LUETEC affiancano enti pubblici e privati nella stesura, ge
stione e rendicontazione dei progetti: Comuni, Consorzi di Comuni, Università, Università degli
Istituti Superiori, Università della Terza Età, ONG, Fondazioni.

Gli insegnanti di LUETEC hanno anche una grande esperienza nella formazione degli inse-
gnanti per diversi contesti (formali e non formali), focalizzati principalmente su persone poco
qualificate, svantaggiate e disabili.
Infatti, l’obiettivo principale di LUETEC è quello di dare vita a studi e ricerche sullo svilup-
po di nuove metodologie di insegnamento/apprendimento basate su diversi argomenti: lingue
straniere, creatività, diritti umani, ICT, arte e musicoterapia, pensiero critico, verde e patrimonio
culturale salvaguardia e inclusione.
LUETEC organizza anche eventi di arte e cultura nell’ ottica dell’ edutainment tra cui le-
zioni di concerto d’Opera, lezioni di concerto di musica classica e musica classica napoletana e
mostre d’arte temporanee.


2. Progetto e workshop „Artista con disabilità online” /
partner del progetto, le loro attività all’interno del progetto
Workshop in Polonia „Materiale fotografico e cinematografico”
Leader: Centrum Kultury Wroclaw-Zachod


Dal 2002, Centrum Kultury Wroclaw-Zachod organizza attività che promuovono eventi
culturali e di formazione culturale per le persone con disabilità. Realizzando progetti rivolti
a persone escluse dal mondo dell’arte e della cultura, abbiamo visto quanto sia grande la richiesta
di eventi a aperti a persone a rischio di esclusione sociale.
L’esperienza acquisita, le competenze e la necessità di agire e promuovere l’accessibilità
hanno reso Centrum Kultury Wroclaw-Zachod un esempio per altre istituzioni culturali non
solo di Wroclaw ma anche di altre città polacche , essendo una sorta di istituzione culturale
modello, a sostegno dell’attività artistica e di formazione culturale dei disabili. CKWZ organizza
e coordina molte attività rivolte direttamente o indirettamente alle persone emarginate.
L’esperienza del Centro nasce principalmente dalla realizzazione dei seguenti progetti:
„Islanda e Polonia contro l’esclusione dalla cultura”, „Porte aperte – integrazione”, „Esclusi dalla
cultura”, „Ani moj”, „Apriamo i cinema”, „ Castello”, „Sapersi incontrare” e tanti altri. Tutte le
attività del progetto “Artisti disabili online” sono state incentrate sulla promozione dell’acces-
so alla cultura per le persone escluse da essa a causa della loro disabilità. CKWZ ha formato,
condiviso e presentato le possibilità di adattare l’offerta culturale ai bisogni dei disabili in ogni
campo dell’attività culturale.
I workshop internazionali si sono svolti in Polonia
a Breslavia presso la sede del centro.
Il workshop è iniziato con una presentazione reciproca dei partecipanti, identificando i loro
interessi creativi, attività artistiche e fonti di ispirazione.
I campi della creatività includevano pittura, poesia, fotografia, recitazione, musica. Il

conduttore ha presentato le linee generali del workshop, analizzando bisogni dei partecipanti
in quanto artisti che vogliono autopromuoversi realizzando filmati, video. Il lavoro di gruppo
ha fatto sì che si considerasse l’impatto della disabilità sulla percezione del proprio lavoro e
che tipo di disabilità, ad esempio, può essere un ostacolo nella realizzazione di film. Sono stati
formati “gruppi di produzione” per decidere un piano di azione comune favorendo l’apprendi-
mento reciproco.
Il primo giorno è stato dedicato alla discussione delle varie idee partendo da filmati sull’arte
e individuando il pubblico destinatario di questa promozione artistica. Sono stati inoltre intro-
dotti concetti di base del linguaggio del film. Il docente ha utilizzato esempi esistenti nella sfera
dei media per illustrare diversi approcci alle questioni discusse. Tra le ispirazioni presentate ci
sono state le impressioni della 20th Review of Contemporary Art SURVIVAL, una serie di film
realizzati per il New York Times dal titolo Actors Acting, o il video musicale di Baz Luhrmann
„Everybody’s Free To Wear Sunscreen”. La prima giornata si è conclusa con il suggerimento ai
partecipanti di cercare ispirazione e idee per realizzare i loro filmati già durante il workshop
continuando poi nel tempo libero.
La seconda giornata è iniziata con la presentazione delle problematiche tecniche legate alla
produzione dei film. Particolare enfasi è stata posta sulle differenze tra attrezzature professionali
e amatoriali, con una chiara attenzione al lavoro con le fotocamere dei telefoni cellulari. Il rela-
tore ha utilizzato una fotocamera collegata a un proiettore, in collaborazione con i partecipanti,
ha presentato il funzionamento degli obiettivi delle video camere professionali mostrando la
differenza dagli strumenti più amatoriali quali i telefonini. Lo stesso è stato fatto con le tecniche
relative alla registrazione del suono. È stata inoltre dimostrata la relazione tra le apparecchia-
ture utilizzate per la registrazione audiovisiva e il linguaggio del cinema. La seconda parte
della giornata è stata dedicata ad una prima discussione delle idee preparate dai partecipanti.
La giornata si è conclusa con un incoraggiamento a sviluppare scenari per l’implementazione.
Il terzo giorno è stato dedicato a una discussione dettagliata sulle
idee e sulla loro attuazione. Tra i lavori da eseguire c’erano:
la silhouette del pittore raccontata attraverso una serie di riproduzioni digitali delle sue
opere, rieditate con scatti dell’avanzamento e della scomparsa degli abiti dell’artista,
un filmato che mostra la sensibilità di un fotografo di strada che, passeggiando per la città,
coglie gli scatti che lo interessano,
un breve studio che racconta l’esperienza del contatto con l’aggressore da parte di una
persona nello spettro autistico e l’esempio di una scena di un incontro nel parco,
un reportage impressionistico su una persona con disabilità uditiva che compone ed
esegue musica.
Durante la discussione degli scenari proposti, il conduttore ha suggerito come portare le
idee dietro gli scenari in modo ancora più forte con l’aiuto del linguaggio cinematografico.

Il quarto giorno è stato dedicato alla discussione dei materiali completati, nonché alla re-
alizzazione degli scatti mancanti risultanti dalle conversazioni. Allo stesso tempo, c’è stata la
rappresentazione di uno spettacolo teatrale di un gruppo di attori italiani. Quel giorno, sono stati
delineati anche aspetti selezionati del montaggio e del palcoscenico utilizzando le registrazioni
effettuate dai partecipanti. Questa volta è stato dedicato principalmente alle questioni tecniche
derivanti dalla tecnologia a supporto dell’editing.
Il quinto giorno è stato dedicato alle possibilità di lavorare con materiale registrato e il mon-
taggio, secondo l’idea che il film nasce durante il lavoro di montaggio. Il docente ha incoraggiato
attività che avrebbero dovuto dare ai partecipanti una nuova visione delle riprese che avevano
realizzato, così come l’idea originale di organizzare il materiale registrato in un film. Lo scopo
principale di questi trattamenti era l’intenzione di mostrare il montaggio del film come un pro
cesso creativo che permette di rafforzare le idee che prima stavano dietro la produzione di un
film. Allo stesso tempo, il docente ha presentato le forme di editing più comuni che consentono
un approccio creativo agli studi editi.


3. Workshop in Spain „Processing of
photographic and film material”
Partner: Associazione IDEA


Associazione per la Gestione Integrale dei Servizi Socioculturali Idea è un’organizzazione
senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è promuovere la creatività e il talento attraverso
la sinergia della cooperazione e delle relazioni reciproche. È composto da persone provenienti
da vari ambiti dell’arte, della cultura e dell’istruzione.
IDEA opera in ambito culturale, educativo e socio-ambientale, offrendo la nostra esperienza
e le nostre competenze, nonché la possibilità di cooperare a livello locale, nazionale e internazio
nale con altre persone ed enti legati alla nostra associazione. I membri dell’organizzazione sono
professionisti del settore culturale con una traiettoria ampia e riconosciuta, nonché collaboratori
con una vasta esperienza nell’organizzazione, diffusione e creazione di eventi multimediali.
Idea è membro di ADRINOC (Leader Rural Development Group), Rete degli spazi di produzione
e creazione della Catalogna e Jeunesses Musicale International.
Il workshop internazionale si è tenuto in Spagna ad Amer
presso la sede del Partner dal 24.10.2022 al 28.10.2022.
Questi workshop hanno avuto lo scopo di mettere in luce il lavoro di artisti con disabilità
che, a causa delle loro condizioni, non possono diffondere la loro attività artistica. Questo è un
grosso ostacolo rispetto ad altri artisti che, per le loro condizioni fisiche, possono facilmente
comunicare con un vasto pubblico.
La realizzazione del workshop ha fornito loro uno strumento di comunicazione molto im-
portante, e allo stesso tempo ha aumentato il loro senso di sicurezza e autostima

Il workshop ha permesso ai partecipanti di entrare a far parte della famiglia digitale, così
importante al giorno d’oggi. Gli incontri di laboratorio hanno permesso anche la comunicazione
tra artisti nelle stesse condizioni nel nostro paese e all’estero.
Il workshop si è svolto in tre fasi:
1. Sistemi di registrazione
2. Processi di modifica
3. Caricamento di video su piattaforme digitali
1. Sistemi di registrazione – Introduzione alla registrazione di video o foto, sistemi di regi-
strazione, tecniche di ripresa, posizionamento, costruzione di sceneggiature, riprese situazionali,
tracciamento di azioni.
2. Processi di editing – Per ottenere buoni risultati, l’editing è un processo molto impor-
tante in quanto è un modo per mostrare il tuo lavoro (pittura, poesia, fotografia, scultura, ecc.).
Questo è il motivo per cui dobbiamo stare attenti in ogni fase del processo. Durante questa fase,
il laboratorio ha insegnato:
Come selezionare le clip registrate.
Come rifiutare il materiale sbagliato.
Come gestire il colore e la durata di ogni clip.
Come aggiungere effetti e modificare il suono.
Come calcolare la struttura del video per renderlo attraente per il pubblico.
Come fornire informazioni precise a chi vogliamo mostrare il nostro lavoro.
Come scegliere una piattaforma digitale: la qualità e la dimensione del video dipendono
da questo.
3. Caricamento su piattaforme digitali, come creare il proprio account su una piattaforma
digitale, caricare video, promuoverne la visione e monitorare l’efficacia delle visite.
Il workshop che ha promosso il lavoro di artisti con disabilità su Internet ha tenetu conto
di diversi aspetti chiave per essere efficace e raggiungere gli obiettivi. Di seguito sono riportati
alcuni degli elementi importanti da considerare nella metodologia del seminario:
Concentrarsi sulle competenze tecniche. Il workshop ha insegnato abilità tecniche in video
e fotografia, compreso l’uso di fotocamere, software di editing e pubblicazione online.
Sviluppo delle capacità creative. Oltre alle competenze tecniche, il laboratorio deve stimo-
lare la creatività degli artisti con disabilità e aiutarli ad esprimere la loro arte in modo efficace.

Cooperazione e lavoro di squadra. Il workshop incoraggia la cooperazione e il lavoro di
squadra di artisti con disabilità, consentendo loro di imparare dai loro partner e sviluppare le
loro abilità sociali e comunicative.
Promozione online. Il workshop deve insegnare agli artisti come promuovere il proprio
lavoro online, inclusa la creazione di profili sui social media, l’utilizzo di hashtag e la collabora
zione con altri artisti e organizzazioni online
Una guida a vari programmi di video e fotoritocco e mezzi per
promuovere il lavoro di artisti con disabilità online.
Esiste un’ampia gamma di programmi e supporti che possono essere utilizzati per modi-
ficare video e fotografie e promuovere il lavoro di artisti con disabilità online. Alcuni dei più
popolari sono:
Adobe Creative Cloud: una piattaforma online con molti strumenti di editing di foto e video,
inclusi programmi come Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.
Final Cut Pro – Strumento di editing video per Macintosh che offre un’ampia gamma di
funzionalità avanzate, incluso il supporto per i formati ad alta definizione.
iMovie – Uno strumento di editing video gratuito disponibile per computer Macintosh che
offre un’interfaccia intuitiva e un gran numero di funzioni di base.
Lightworks: uno strumento di editing video gratuito che include molte funzionalità avan-
zate, come il supporto per i formati ad alta definizione e la possibilità di lavorare con più clip
contemporaneamente.
GIMP – Programma di modifica delle immagini gratuito e open source simile ad Adobe
Photoshop.
Dopo l’editing di video e foto, ci sono varie piattaforme online dove condividere
e promuovere il lavoro di artisti con disabilità. Alcuni dei più popolari sono:
YouTube: una piattaforma di condivisione di video online che consente agli utenti di cari-
care, condividere e guardare videoclip.
Vimeo: una piattaforma di condivisione di video online che offre un’ampia gamma di
funzionalità avanzate, incluso il supporto per i formati ad alta definizione e l’opzione per con
dividere video privati.
Instagram: una piattaforma di condivisione di immagini online che consente agli utenti
di condividere foto e brevi videoclip.
Flickr: una piattaforma di condivisione di immagini online che offre molte funzionalità
avanzate, incluso il supporto per formati ad alta risoluzione e l’opzione per condividere imma-
gini private.

 

4. Workshop in Italia – „Artista nel web – social media”
Partner: LUETEC


In Italia sono, soprattutto, le associazioni no profit e le Fondazioni che organizzano percorsi di
formazione artistica o performance per artisti con disabilità fisiche o mentali come protagoniste.
Nel 2015 nasce Arte nel cuore, la prima Accademia dedicata anche ai ragazzi con disabilità:
una scuola gratuita di teatro, cinema, danza e musica. Studenti in sedia a rotelle, con sindrome
di Down, ciechi e sordi si allenano ogni giorno per diventare artisti professionisti. E dimostrano
che il talento può abbattere qualsiasi pregiudizio.
Solo nel 2022 viene emanata una legge nazionale che sostiene l’inclusione di artisti disabili
in eventi artistici di vario genere finanziando progetti di teatro, danza, musica e circo e anche
progetti multidisciplinari, che prevedono la partecipazione di artisti con disabilità a livello profes-
sionale ad attività di spettacolo dal vivo e promuovere le loro capacità, valorizzare i loro talenti.
Tali progetti devono prevedere percorsi finalizzati allo sviluppo di processi creativi, nuove
produzioni di spettacoli dal vivo o riarrangiamenti di produzioni con la partecipazione artistica
professionale a vario titolo (es. ideazione, scrittura e/o lettura) di artisti con disabilità. Si tratta
di una novità assoluta nel panorama legislativo italiano.
5. I workshop internazionali si sono svolti a Napoli
presso la sede del partner dal 11.01.2023-15.01.2023.
Il tema principale del workshop condotti da Maria Martina Peluso è stato l’utilizzo di stru-
menti digitali per aumentare la visibilità degli artisti disabili online e costruire un’identità visiva.
Durante i primi due giorni del workshop, abbiamo insegnato ai partecipanti come armonizzare
la loro personalità e la loro arte con la loro immagine online. Martina ha chiesto a ogni parte-
cipante di presentarsi e raccontare qualcosa di sé per far emergere i propri tratti caratteristici.
Parte 2:
Dopo questa prima fase, ha mostrato loro il popolarissimo strumento digitale Canva, che
offre varie possibilità per creare materiali promozionali come poster e volantini da distribuire
in formato digitale e/o cartaceo.
Siamo partiti dalle basi della creazione di un logo che identificasse l’artista e il suo lavoro.
Il docente ha mostrato agli allievi i diversi steps e strumenti per creare un logo. Per rendere il
workshop più coinvolgente, si è lanciata l’idea di creare un logo per il progetto, raccogliendo
i suggerimenti dei partecipanti che guidati da Martina hanno creato diversi prototipi.
Abbiamo poi chiesto a tutti di disegnare un logo promozionale per le proprie attività ar-
tistiche da utilizzare sui social media. Dopo averli ascoltati e aiutati a capire i modi giusti per
rendere la loro immagine coerente con la loro attività e personalità, ogni artista partecipante
ha sviluppato un’idea per il proprio logo
Alla fine del workshop, tutti hanno presentato agli altri il proprio logo.

Parte 3:
La terza giornata dell’incontro si è svolta presso l’associazione Figli in Famiglia di San
Giovanni a Teduccio con la partecipazione di artisti locali. Durante questa sessione, abbiamo
creato un laboratorio di registrazione video. Abbiamo chiesto ai partecipanti di realizzare video
interviste. Hanno lavorato in coppia e, attraverso giochi di ruolo, un partecipante ha imperso-
nato l’artista e l’altro il giornalista. Questo esercizio ha permesso a tutti gli artisti partecipanti
di descrivere le loro performance artistiche a scopo promozionale.
Parte 4:
Il quarto giorno c’è stata una lezione di podcasting. Il nostro relatore, Roberto Malfatti, ha
spiegato la storia del podcasting e le differenze rispetto alla radio e i vantaggi del podcasting per
promuovere la propria arte e il proprio pensiero. Roberto ha illustrato le varie forme di podcast
quali il documentario, il lungometraggio, soffermandosi sui podcast educativi e di opinione. Ha
poi mostrato quali sono gli strumenti digitali più importanti per la produzione di un podcast e
quali piattaforme vengono utilizzate per caricarli e metterli a disposizione del pubblico. Quindi
tutti i partecipanti hanno creato piccoli gruppi di lavoro e il docente e ha notato che tutti i sotto-
gruppi erano in grado di lavorare insieme raggiungendo risultati migliori delle sue aspettative.
Parte 5:
Il quinto giorno, Maria Martina Peluso ha spiegato come aprire un account LinkedIn e cre-
are un profilo professionale coinvolgente e interessante. Ha spiegato come creare una rete di
contatti e ottenere il massimo da questa piattaforma molto popolare. I partecipanti sono stati
divisi in gruppi per creare i propri profili social, e la sessione si è conclusa con la presentazione
dei profili creati per promuovere la propria arte.
Abbiamo utilizzato una metodologia di insegnamento “mista in entrambi i workshops”: la
prima parte della sessione è stata dedicata all’introduzione dell’argomento attraverso gli stru-
menti digitali, e la seconda parte della sessione è stata dedicata alla costruzione del lavoro di
squadra e dell’apprendimento cooperativo. Tutti i partecipanti hanno potuto sperimentare in
prima persona quanto appreso durante i workshop migliorando skills personali e relazionali.
Al fine di promuovere gli artisti con disabilità è possibile attuare una serie di
misure che favoriscano la loro integrazione e sostengano il loro sviluppo artistico.
Accessibilità e adattamento degli spazi culturali: è essenziale garantire che gli spazi
culturali come teatri, gallerie, musei e studi di registrazione siano accessibili alle persone con
disabilità. Ciò include la fornitura di rampe, ascensori, servizi igienici adattati e sistemi audio-
visivi adeguati.
Sostegno economico e finanziario: istituzione di borse di studio e programmi di assisten
za finanziaria specifici per artisti disabili. Questi fondi possono essere utilizzati per finanziare

progetti artistici, acquistare attrezzature adattate, coprire i costi di produzione e promozione
e facilitare la partecipazione a festival e mostre.
Istruzione e formazione: offrire programmi di istruzione e formazione in varie discipline
artistiche adattati alle esigenze degli artisti con disabilità. Ciò può includere workshop, corsi e
tutoraggio da parte di professionisti dell’arte e della cultura che forniscano loro gli strumenti
necessari per sviluppare i propri talenti e le proprie capacità.
Visibilità e promozione: promuovere la visibilità degli artisti con disabilità attraverso
mostre, festival ed eventi culturali inclusivi. Creare piattaforme e spazi espositivi specifici per il
proprio lavoro, oltre a opportunità di collaborazione con altri artisti e professionisti del settore.
Consapevolezza e educazione: attuare campagne di sensibilizzazione e educazione pub-
blica per promuovere una maggiore comprensione e rispetto per gli artisti con disabilità. Ciò
può includere lezioni, conferenze e attività nelle scuole, università e centri comunitari in cui
vengono affrontate questioni relative all’inclusione e alla diversità nelle arti.
Reti e associazioni: sostenere e promuovere la creazione di reti e associazioni di artisti
con disabilità dove poter condividere esperienze, conoscenze e opportunità di collaborazione.
Queste reti possono fungere da piattaforme per lo scambio di informazioni, per difendere i diritti
degli artisti con disabilità e promuovere il loro lavoro.
6. Commenti
Tutti i partecipanti al progetto hanno affermato all’unanimità che la partecipazione al
progetto „Artist with Disabilities Online” ha aumentato le loro qualifiche e competenze profes
sionali e il risultato ottenuto è a un livello che consente loro di promuovere la loro arte online.
Hanno imparato a sviluppare le basi per una sceneggiatura per creare i loro filmati, a creare
video e podcast e migliorato l’utilizzo dei social network per promuovere la loro arte. Grazie
alle competenze acquisite durante i workshop, i partecipanti potranno effettuare registrazioni
audio migliori e montare i video promozionali del loro lavoro.
Vale la pena ricordare che fin dai primi giorni del workshop tutti i partecipanti sono stati
molto attivi. Hanno posto domande e hanno dato idee per rendere i prodotti finali più attraenti.
Tutti hanno fornito feedback su come migliorare i prodotti finali.
Grazie ai workshops, i partecipati hanno potenziato ola loro capacità creativa aumentando
la fiducia nel proprio lavoro creativo. Indubbiamente, questa esperienza consentirà agli artisti
con disabilità di migliorare la loro visibilità nel mondo della cultura e dell’arte
7. Conclusioni
È molto importante fornire agli artisti con disabilità strumenti sufficienti per la concorrenza
e la diffusione poiché hanno limitazioni significative quando vogliono diffondere il loro lavoro.
Dato che circa il 90% del lavoro degli artisti con disabilità rimane sconosciuto, tali progetti

—————————————————————————————————————————

Plan spotkania studyjnego w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”

 Termin: 11.01. – 13.01.2023r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

IDEA (Hiszpania)

LUETEC (Włochy)

 

11.01.2023r. (środa)

10.00-13.00

– zarządzanie projektem (w szczególności promocji i upowszechniania, tłumaczenia),

– wystąpienia problemów, ryzyk i oraz podjętych działaniach zapobiegawczych

 

12.01.2023 (czwartek)

10.00-13.00

– analiza raportu i dotychczasowych dokumentów,

–  analiza dotychczasowych działań projektowych – szkoleń, w tym ich jakości, budżetu

 

13.01.2023 (piątek)

– 10.00-13.00

– plan działań projektowych,

– rezultat intelektualny i wydarzenia upowszechniające,

– podsumowanie części projektu – ewaluacja

 

Schedule of the meeting in the project

„Artist with disabilities online”

11.01. – 13.01.2023

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland)

IDEA (Spain)

LUETEC (Italy)

 

11.01.2023  (Wednesday)

10.00-13.00

– project management (in particular promotion and dissemination, translation),

– problems, risks and preventive actions taken

 

12.01.2023 (Thursday)

10.00-13.00

– analysis of the report and all existing documents,

– analysis of previous project activities – trainings, including their quality, budget

 

13.01.2023 (Friday)

10.00-13.00

– project action plan,

– intellectual result and dissemination events,

– summary of a part of the project – evaluation

Plakat na górze Wrocław miasto spotkań, poniżej Centrum kultury wrocław-zachód zaprasza na warsztaty w ramach projektu międzynarodowego: Niepełnosprawny artysta w sieci, temat warsztatów: Artysta w sieci, termin: 11-15 stycznia 2023 Neapol, Włochy, Zakres szkolenia: Jak poruszać się w mediach społecznościowych, aby sprawnie promować swoją twórczość, rodzaje mediów społecznościowych, możliwości jakie dają różne platformy, jaką platformę wybrać dla własnego rodzaju twórczości, (czemu czasem lepiej zamieścić swój film na youtubie lub video zamiast bezpośrednio na facebooku lub odwrotnie, instagram czy foto blog, dzieła muzyczne w streamingu audio czy audio-wideo, itd.), język mediów społecznościowych, promocja w mediach społecznościowych (jak dotrzeć do odbiorców). Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+, With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union , logo projektów: Centrum Kultury Wrocław-Zachód. Associacio de Gestio Integral de Serveis Socioculturals IDEA, Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania

——————————————————————————————————————

Obróbka materiału fotograficznego i filmowego

Obróbka surowego materiału fotograficznego i filmowego (jak dostosować jego długość, dynamikę, wprowadzić proste napisy, korekcję barwną, podstawy darmowego programu do obróbki zdjęć (kadrowanie, dostosowywanie rozmiaru/ ciężaru do publikacji internetowych, korekcja barwna itd.), podstawy darmowego programu do obróbki filmów (montaż materiału filmowego, proste napisy, korekcja barwna, korekcja dźwiękowa).

Processing of photographic and film material

Processing of raw photographic and film material (how to adjust its length, dynamics, introduce simple subtitles, color correction, the basics of a free photo processing program (cropping, adjusting the size / weight for online publications, color correction, etc.), the basics of a free film processing program (editing of film material, simple subtitles, color correction, sound correction).

Harmonogram warsztatów i spotkań
„Edycja Fotograficzna i Wideo”
w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”.

 

24.10.2022 – 28.10.2022
Llibreria 22, Carrer de les Hortes, 22, 17001 Girona

 

24.10 poniedziałek – Część 1 – Prezentacja warsztatów.

15.30-18:00

Podstawowe pojęcia dotyczące edycji wideo.

Jak stworzyć wątek przewodni projektu wideo (skryptu).

Muzyka, trudny wybór!

Wybór platformy do publikacji filmu.

Podstawowe przesłanie, które chcemy zawrzeć.

 

18:00-18:30

Przerwa

 

18:30-22:00

Ostrożność przy wyborze klipów.

Jak ważny jest rozmiar plików (Mb).

Eksportowanie plików: jakość i rozmiar.

 

 

25.10 wtorek – Część 2 – Zapoznanie z interfejsem.

 

10:00-14:00

Rozpoczęcie projektu i jego droga w komputerze.

Sekwencje otwierania i definiowanie parametrów.

Edycja paneli wyświetlacza.

Wyświetlanie osi czasu wideo i audio.

Wyświetlacz panelu narzędzi.

 

14.00-15.00

Przerwa

 

15:00-17:00

Wyświetlacz panelu ustawień.

Wyświetlanie klipów.

Jak wyciszyć i ukryć obrazy lub dźwięki.

 

26.10 środa – Część 3 – Rozpoczyna się montaż.

 

10:00-14:00

Oglądanie naszych klipów.

Wybór obrazów (właściwy i zły materiał).

Kolejność klasyfikacji wyglądu.

Przesaniej na oś czasu wideo.

 

14.00-15.00

Przerwa

 

 

 

15:00-17:00

Prowizoryczne renderowanie klipów (dlaczego to robimy?).

Regulacja światła.

Przejścia i/lub efekty.

 

 

27.10 czwartek – Część 4 – Kompozycja wideo.

 

10:00-14:00

Powiększenie i umieszczenie kadru na ekranie.

Synchronizacja dźwięku.

Zamrażanie obrazów.

Szybkość klipu.

 

14:00-15:00

Przerwa

 

15:00-17:00

Wstawianie tytułów lub tekstu.

Obrazy dystansowe.

Konwersja czarno-biała.

Balans bieli.

 

28,10 piątek – Część 5 – Praktyka i pokazy.

 

8:00-14:00

Sterowanie widokiem na dużym ekranie.

Eksportowanie parametrów.

Kontrola rozmiaru (Mb).

Animacja tekstu.

Wstawianie logo.

Napisy uznaniowe.

 

 

Prowadzący: Miquel Tomàs Rodríguez, szef działu audiowizualnego Idea Associació Cultural, absolwent psychologii Uniwersytetu Uned, ma bogate doświadczenie w świecie komunikacji. Miquel pracował dla Financial Times w jej hiszpańskim oddziale, a w świecie telewizji brał udział w programach telewizyjnych, takich jak „Callejeros Viajeros”, „Hotels con encanto” i innych. Obecnie jest menedżerem Nosolomedia, firmy będącej właścicielem La Selva TV i Symbiotic Events, firmy zajmującej się produkcją audiowizualną.

————————————-

Workshop and meetings schedule for „Video and Photo Edition”
 as part of  „Artist with disabilities online” project.
24.10.2022 – 28.10.2022

Llibreria 22, Carrer de les Hortes, 22, 17001 Girona

 

Monday 24th – Part 1 – Workshop presentation.

 

15.30-18:00  · Basic concepts about video editing.

 • How to create a guiding thread of the video project (script).
 • Music, a difficult choice !!
 • Choice of a platform to publish your video.
 • Core message we want to convey.

18:00-18:30      Break

18:30-22:00    · Be careful when you choose your clips.

 • How important is the size of your files (Mb).
 • Exporting your files: quality and size.

 

Tuesday 25th – Part 2 – Familiarization with  program interface.

 

10:00-14:00 · Starting a project and its route inside the computer.

 • Opening sequences and parameters definition.
 • Edition display panels.
 • Video and Audio timeline displays.
 • Tools panel display.

14.00-15.00      Break

15:00-17:00   · Settings panel display.

 • Clips display.
 • How to mute and hide images or sounds.

 

Wednesday 26th – Part 3 – Editing begins.

 

10:00-14:00  · Viewing our clips.

 • Choosing your images (right and wrong material).
 • Order of appearance classification.
 • Upload to the video timeline.

14.00-15.00      Break

15:00-17:00 · Provisional clip rendering (why do we do it?).

 • Light adjustments.
 • Transitions and/or effects.

 

Thursday 27th Part 4 – Video composition.

 

10:00-14:00 · Enlargement and placement of framing on the screen.

 • Audio synchronization.
 • Freezing images.
 • Clip speed.

14:00-15:00      Break

15:00-17:00    · Inserting titles or I text.

 • Spacer images.
 • Black and white conversion.
 • White balance.

 

Friday 28th – Part 5 – Practices and viewings.

 

8:00-14:00    · Control view on a large screen.

 • Exporting parameters.
 • Size control (Mb).
 • Text animation.
 • Insertion of logos.
 • Credits.

 

 

Host: Miquel Tomàs Rodríguez, head of the audiovisual area of Idea Associació Cultural and graduated in psychology of Uned University, has an extensive experience in the world of communication. Miquel has worked for the Financial Times in its Spanish division and, in the world of television, he has participated in tv programs like “Callejeros Viajeros”,” Hoteles con encanto” and others.  Currently he is the manager of Nosolomedia, a company that owns La Selva TV and  Symbiotic Events, an audiovisual production company.

 

Plan spotkania w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”

 Termin: 25.10.-27.10.2022r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

IDEA (Hiszpania)

LUETEC (Włochy)

 

25.10.2022r. (wtorek)

10.00-13.00

– problemy w przygotowaniu pierwszego działania projektowego (warsztaty w Polsce),

– kolejny plan działań projektowych,

 

26.10.2022 (środa)

10.00-13.00

– raport, który przygotują wszyscy partnerzy,

– zarządzanie projektem (w szczególności promocji i upowszechniania, tłumaczenia),

 

27.10.2022 (czwartek)

– 10.00-13.00

– rezultat intelektualny

– plan kolejnych warsztatów

 

Schedule of the meeting in the project

„Artist with disabilities online”

25.10 – 27.10.2022

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland)

IDEA (Spain)

LUETEC (Italy)

 

25.10.2022 (Tuesday)

10.00-13.00

-problems in preparing the first project activity (workshops in Poland),

-following action plan,

 

26.10.2022 (Wednesday)

10.00-13.00

-report that will be prepared by all partners,

-project management (in particular promotion, dissemination, translations),

 

27.10.2022 (Thursday)

10.00-13.00

– intellectual result

– next workshop in Italy planning

 


PPlakat, od góry napis Wrocław miasto spotkań, poniżej napis Centrum Kultury Wrocław-Zachód zaprasza na warsztaty w ramach międzynarodowego projektu: Niepelnosprawny artysta w sieci, temat warsztatów "Materiał fotograficzny i filmowy" termin: 19-23 września 2022, godzina 10:00-17:00, zakres szkolenia: Jak wykorzystać posiadane zasoby sprzętowe kamery, aparaty, telefony, tablety, dobór miejsca do realizacji foto/video (sceneria, kadr, właściwości akustyczne pomieszczenia, oświetlenie), oświetlenie dodatkowe np. jak przy pomocy "domowych" metod doświetlić scenę, budować nastrój przy pomocy światła. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+, With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Logotypy Centrum Kultury Wrocław Zachód, Idea Asociacio Cultural, LUETEC – Libera Università Europea Tutte le Età Campania

Co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union, logo Niepełnosprawny artysta w sieci (napis Artysta jest z dużej litery, kursywą, większymi literami, zielonymi i bardziej zamaszystą czcionką. Program warsztatów “Materiał fotograficzny i filmowy” i spotkania w ramach projektu “Niepełnosprawny artysta w sieci” 19.09.2022r. – 23.09.2022r. Miejsce: Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław Dzień Czas Aktywność Poniedziałek 19.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) Część I Teoretyczne podstawy filmów o sztuce oraz ich przykłady. 1.1 Przedstawienie. Wzajemne poznanie się uczestników. Krótka prezentacja własnej twórczości uczestników i ich oczekiwań związanych z tworzeniem filmu o sztuce. 1.2 Przedstawienie planu pracy i głównych założeń warsztatu. Zainspirowanie ideą, że to, co chcemy powiedzieć i osiągnąć naszą wypowiedzią powinno zdeterminować to, jak o tym opowiemy. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki cel przyświeca uczestnikom przy tworzeniu filmu. Czy chcą zareklamować swoją twórczość, czy chcą opowiedzieć o treściach, które stoją za ich sztuką, czy chcą promować swoją osobę, etc.? Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 1.3 Idea filmu o sztuce. • Omówienie zagadnienia jaka może być idea filmu o sztuce. • Przedstawienie rozróżnienia pomiędzy opowiadaniem o twórczości, a opowieści o twórcy. • Wykazanie jakie są związki pomiędzy dziedziną sztuki, a jej prezentacją audiowizualną, • Przedstawienie różnic w podejściu do opowiadania o poszczególnych dziedzinach twórczości. • Omówienie jak powyższe zagadnienia dotyczące prezentacji twórczości łączą się ze stanem niepełnosprawności, ze szczególnym podkreśleniem aktorstwa. • Poprowadzenie dyskusji o tym, co jest ważne przy przedstawianiu sztuki i próba sporządzenia wykazu konkretnych zabiegów stosowanych przy opowiadaniu o różnych dziedzinach artystycznych. • Wprowadzenie pojęć decorum, stylistyki, konwencji i wykazanie ich związku z prezentowaną twórczością, a tym samym wizją filmu 1.4 Odbiorca filmu o sztuce. • Określenie do kogo opowiadamy i uporządkowanie oczekiwań co do reakcji widza na film. • Osadzenie filmu o sztuce w kategorii komunikacji społecznej. Selekcja informacji, przejrzystość komunikatu, czas trwania, kanały dystrybucji. Prowadzenie: Jacek Chamot Przerwa 1.5 Język filmu. Podstawowe pojęcia. • Wprowadzenie podstawowych pojęć takich jak: scenariusz, kadr, plan, montaż, ujęcie etc. • Uporządkowanie i omówienie podstawowych zabiegów filmowych stosowanych przez twórców. Próba wykazania jak stosowanie konkretnych form przekłada się na oczekiwaną reakcję widza. • Inne zabiegi formalne: animacja, efekty specjalne cyfrowe i analogowe i ich miejsce w filmie o sztuce. • Muzyka jako źródło nastroju w filmie. • Podkreślenie współzależności i współpracy wszystkich elementów składających się na film o sztuce. 1.6 Prezentacja i omówienie przykładów. • Projekcja zakłada przedstawienie różnych przejawów realizacji filmowych o różnych dziedzinach sztuki. Od teledysku począwszy, poprzez filmy z wernisaży, skończywszy na dokumentach biograficznych. 1.7 Zachęcenie uczestników do kontynuacji pracy nad własnym pomysłem minutowego filmu o ich twórczości. Prowadzenie: Jacek Chamot

 Wtorek 20.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 2. Techniczne aspekty filmu o sztuce 2.1 Narzędzie profesjonalne, a amatorskie. • Wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy amatorskimi i profesjonalnymi narzędziami do rejestracji obrazu i dźwięku, oświetlenia i montażu i tego jak ich użycie przy produkcji filmu wpływa na odbiór filmu. 2.2. Omówienie narzędzi filmowych i ich związków z koncepcją filmu, z uwzględnieniem rodzajów: - kamer, - osprzętu do kamer - statywów, stabilizatorów, sliderów. - obiektywów, - mikrofonów, - świateł. Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 2.3 Scenografia. • Wady i zalety różnych obiektów zdjęciowych oraz praca ze scenografią i kostiumem. 2.4 Uwarunkowania działań na planie - w oparciu o doświadczenia prowadzącego. • Działanie filmowe o charakterze dokumentalnym w zastanych sytuacjach i przestrzeniach takich jak wernisaż, produkcja rzeźby, etc. oraz płynące z nich uwarunkowania. Prowadzenie: Jacek Chamot

 1.5 Język filmu. Podstawowe pojęcia. • Wprowadzenie podstawowych pojęć takich jak: scenariusz, kadr, plan, montaż, ujęcie etc. • Uporządkowanie i omówienie podstawowych zabiegów filmowych stosowanych przez twórców. Próba wykazania jak stosowanie konkretnych form przekłada się na oczekiwaną reakcję widza. • Inne zabiegi formalne: animacja, efekty specjalne cyfrowe i analogowe i ich miejsce w filmie o sztuce. • Muzyka jako źródło nastroju w filmie. • Podkreślenie współzależności i współpracy wszystkich elementów składających się na film o sztuce. 1.6 Prezentacja i omówienie przykładów. • Projekcja zakłada przedstawienie różnych przejawów realizacji filmowych o różnych dziedzinach sztuki. Od teledysku począwszy, poprzez filmy z wernisaży, skończywszy na dokumentach biograficznych. 1.7 Zachęcenie uczestników do kontynuacji pracy nad własnym pomysłem minutowego filmu o ich twórczości. Prowadzenie: Jacek Chamot 2. Techniczne aspekty filmu o sztuce 2.1 Narzędzie profesjonalne, a amatorskie. • Wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy amatorskimi i profesjonalnymi narzędziami do rejestracji obrazu i dźwięku, oświetlenia i montażu i tego jak ich użycie przy produkcji filmu wpływa na odbiór filmu. 2.2. Omówienie narzędzi filmowych i ich związków z koncepcją filmu, z uwzględnieniem rodzajów: - kamer, - osprzętu do kamer - statywów, stabilizatorów, sliderów. - obiektywów, - mikrofonów, - świateł. Prowadzenie: Jacek Chamot Przerwa 2.3 Scenografia. • Wady i zalety różnych obiektów zdjęciowych oraz praca ze scenografią i kostiumem. 2.4 Uwarunkowania działań na planie - w oparciu o doświadczenia prowadzącego. • Działanie filmowe o charakterze dokumentalnym w zastanych sytuacjach i przestrzeniach takich jak wernisaż, produkcja rzeźby, etc. oraz płynące z nich uwarunkowania. Prowadzenie: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 2.5 Techniczne zależności filmowej prezentacji poszczególnych dziedzin artystycznych. • Dobranie narzędzi pracy do pokazania kluczowych aspektów prezentowanej twórczości. 2.6. Wstęp do teorii i praktyki montażu filmu. • Omówienie podstawowych zabiegów montażowych z uwzględnieniem różnych koncepcji na filmy o sztuce. Prowadzenie: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) Część II Realizacja zdjęć i montaż. 3. Zdjęcia. 3.1 Omówienie opracowanych przez uczestników warsztatów koncepcji na filmy o ich twórczości – część I Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 3. Zdjęcia. 3.1 Omówienie opracowanych przez uczestników warsztatów koncepcji na filmy o ich twórczości – część II Prowadzenie: Jacek Chamot 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 3.2. Realizacja zdjęć przy wsparciu prowadzącego warsztaty. Prowadzenie: Jacek Chamot

 Czwartek 22.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 4. Montaż 4.1 Przykładowy montaż filmu – I część Prowadzący warsztaty przeprowadza uczestników przez proces montażu na przykładzie jednego filmu uczestnika lub uczestniczki z uwzględnieniem takich etapów jak: • przygotowanie projektu • import materiałów. • selekcja zdjęć • selekcja wypowiedzi i warstwy dźwiękowej. • montaż warstwy dźwiękowej • montaż warstwy obrazu. • nakładanie napisów i grafik. • eksport plików wynikowych. Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 4. Montaż 4.1 Przykładowy montaż filmu – II część Prowadzący warsztaty przeprowadza uczestników przez proces montażu na przykładzie jednego filmu uczestnika lub uczestniczki z uwzględnieniem takich etapów jak: • przygotowanie projektu • import materiałów. • selekcja zdjęć • selekcja wypowiedzi i warstwy dźwiękowej. • montaż warstwy dźwiękowej • montaż warstwy obrazu. • nakładanie napisów i grafik. • eksport plików wynikowych. Prowadzenie: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Praca nad filmami – część I Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część I Prowadzenie: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) 4.2 Praca nad filmami – część II Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część II Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 4.2 Praca nad filmami – część III Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część III Prowadzenie: Jacek Chamot 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Praca nad filmami – część IV Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część IV Prowadzenie: Jacek Chamot Ewaluacja warsztatów

Schedule of workshop "Photographic and film material" and meetings as part of the project "Artist with disabilities online" 19.09.2022 – 23.09.2022 Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław Day Time Activity Monday 19.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) Part I Theoretical foundations of films about art with examples. 1.1 Presentation. Getting to know each other. A short presentation of the participants' own work and their expectations related to the creation of a film about art. 1.2 Presentation of the work plan and the main assumptions of the workshop. Inspired by the idea that what we want to say and achieve with our statement should determine how we talk about it. Finding the answer to the question of what is the goal of the participants when creating a film. Do they want to advertise their work, do they want to talk about the content that is behind their art, do they want to promote their person, etc.? Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 1.3 The idea of a film about art. • Discussion on the issue of what the idea of a film about art can be. • Presentation of the distinction between a story about creativity and a story about a creator. • Demonstration of the relationship between the field of art and its audiovisual presentation, • Presentation of differences in the approach of telling about individual fields of creativity. • Discussion on how the above issues regarding the presentation of creativity are connected with the disability, with particular emphasis on acting. • Discussion about what is important in the presentation of art and tries to make a list of specific ways used in telling about various artistic fields. • Introduction on the concepts of decorum, stylistics, conventions and demonstrating their relationship with the presented work, and thus the vision of the film 1.4 Recipient of a film about art. • Determining who we are talking to and organization of viewer’s expectations. • Putting a film about art in the category of social communication. Selection of information, transparency of the message, duration, distribution channels. Host: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 1.5 Language of the film. Basic concepts. • Introduction to the basic concepts such as: script, frame, plan, editing, shot, etc. • Organizing and discussing the basic film procedures used by the authors. An attempt to show how the use of specific forms translates into the expected reaction of the viewer. • Other formal procedures: animation, digital and analog special effects and their place in a film about art. • Music as a source of the mood in the film. • The emphasis of the interdependence and cooperation of all elements that make a film about art. 1.6 Presentation and discussion about examples. • The projection assumes the presentation of various visualisations of film productions about various fields of art. From the music video, through films from the vernissages to biographical documents. 1.7 Encouragement to work on the idea of a one-minute film about our work. Host: Jacek Chamot

 Tuesday 20.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 2. Technical aspects of art film 2.1 Professional vs amateur tool. • Explanation of the basic differences between amateur and professional image and sound recording, lighting, editing tools and how their use in film production affects the reception of the film. 2.2. Discussion on film tools and their use in a film concept, with taking into account the types of: - cameras, - accessories for cameras - tripods, stabilizers, sliders. - lenses, - microphones, - lights. Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 2.3 Scenography. • Advantages and disadvantages of various objects and work with scenography and costume. 2.4 Determinants of on-set activities - based on experience of the host. • Documentary filming in different situations (spaces) such as a vernissage, sculpture production, etc. and their differences. Host: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 2.5 Technical requirements of a film presentation of individual artistic fields. • Selection of work tools to show key aspects of the presented work. 2.6. Introduction to the theory and practice of film editing. • Discussion on basic editing procedures taking into account different concepts for films about art. Host: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) Part II Shooting and editing. 3. Stooting. 3.1 Discussion on the concepts developed by the participants of the workshop for films about their work – part I Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 3. Shooting. 3.1 Discussion on the concepts developed by the workshop participants for films about their work – part II Host: Jacek Chamot 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 3.2. Shooting with the support of the workshop host. Host: Jacek Chamot

 Thursday 22.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 4. Film editing 4.1 Sample of a film editing – Part I The workshop host guides the participants through the editing process on the example of one of the participant’s film, taking into account stages like: • project preparation • import of materials. • images selection • selection of speech and sound layer. • installation of the sound layer • installation of the image layer. • overlaying subtitles and graphics. • export of files. Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 4. Film editing 4.1 Sample film editing – Part II The workshop host guides the participants through the editing process on the example of one of the participant’s film, taking into account stages like: • project preparation • import of materials. • images selection • selection of speech and sound layer. • installation of the sound layer • installation of the image layer. • overlaying subtitles and graphics. • export of files. Host: Jacek Chamot 15.15-15.30 Break

15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Working on films – part I Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part I Host: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) 4.2 Working on films – part II Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part II Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 4.2 Working on films – part III Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part III Host: Jacek Chamot 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Working on films – Part IV Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part IV Host: Jacek Chamot Evaluation of the workshop

—————————————————————————————————————————————————————

Plan spotkania w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci” Termin: 20.09.-22.09.2022r. Uczestnicy: Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska) IDEA (Hiszpania) LUETEC (Włochy) 20.09.2022r. (wtorek) 10.00-13.00 – Ogólny przegląd projektu: założenia, koszty, terminy, dokumenty, zasady podejmowania decyzji – głosowanie, dokumenty: umowa, raporty, płatności, finanse projektu, uczestnicy 21.09.2022 (środa) 10.00-13.00 – zarządzanie projektem, budżet projektu, plan działań projektowych, harmonogram wydarzeń ze szczegółowym omówieniem, dokumenty niezbędne do realizacji projektu, w tym m.in. przygotowanie ankiet dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej). 22.09.2022 (czwartek) - 10.00-13.00 – Plan upowszechniania działalności (opracowanie i dyskusja), rezultat intelektualny - scenariusz / reportaż, zakres zadań przy tworzeniu rezultatów intelektualnych, komunikacja wewnętrzna, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe, reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów; rozwiązywanie konfliktów, ryzyka projektowe

Schedule of the meeting in the project "Artist with disabilities online" 20.09 – 22.09.2022 Participants: Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland) IDEA (Spain) LUETEC (Italy) 20.09.2022 (Tuesday) 10.00-13.00 – General project overview: assumptions, costs, deadlines, documents, decision-making rules - voting, documents: contract, reports, payments, project finances, participants. 21.09.2022 (Wednesday) 10.00-13.00 – Project management, project budget, project action plan, schedule of events with detailed discussion, documents necessary for the implementation of the project, incl. preparation of questionnaires for training participants (necessary for qualitative analysis). 22.09.2022 (Thursday) 10.00-13.00 – Activity dissemination plan (elaboration and discussion), intellectual result – script/reportage, scope of tasks in creating intellectual result, internal communication, promotion of the project and project activities, external communication: press conferences, media advertising, with help of: posters, leaflets, banners; conflict resolution, project risks.

 

 

 

Plakat. Wrocław miasto spotkań. Centrum Kultury Wrocław - Zachód jest liderem projektu międzynarodowego : Niepełnosprawny Artysta w Sieci. Projekt współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Akcja: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Zadanie: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Partnerzy: Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania z Neapolu, Włochy oraz ASSOCIACIO DE GESTIO INTEGRAL DE SERVEIS z Hiszpanii. Treść plakatu na białym tle, a na bokach grafika w zielonym kolorze.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!