Opis

Opis realizacji: 19/09/2022 - 31/05/2023

Niepełnosprawny artysta w sieci

Erasmus +

Projekt „Niepełnosprawny artysta w sieci” ma przede wszystkim wesprzeć niepełnosprawnych artystów w zdobywaniu kompetencji w zakresie przygotowania oferty artystycznej i prezentacji jej w sieci tj. przygotowanie materiału filmowego, fotograficznego, jego obróbka w odpowiednim programie oraz umieszczenie w sieci na odpowiednim portalu, jak również promocja i marketing. Udział w szkoleniach niepełnosprawnych artystów i ich opiekunów przyczyni się do promocji aktywności niepełnosprawnych artystów w sieci- włączenie społeczne poprzez sztukę, wzmocni aspekty kreatywności w edukacji poza formalnej, umożliwi wykorzystanie środków cyfrowych w dostosowaniu dóbr kulturalnych i wydarzeń do nowych okoliczności. Umożliwi także nawiązanie nowych sieci i modeli współpracy (międzynarodowe warsztaty). Grupę docelową stanowią artyści z różnych dziedzin sztuki: muzycy, wokaliści, aktorzy czy plastycy – Ci, którzy tworzą a swoją twórczość prezentują szerokiej publiczności. Zostaną zorganizowane trzy szkolenia, po jednym u każdego z partnerów (Centrum Kultury Wrocław-Zachód – Polska, Idea – Hiszpania, Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania – Włochy), podczas których artyści z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie dowiedzą się jak przygotować materiał do prezentacji swojej twórczości w internecie, gdzie go zamieszczać i jak promować, aby dotarł do odbiorców.

 

Artysta w sieci

Jak poruszać się w mediach społecznościowych, aby sprawnie promować swoją twórczość, rodzaje mediów społecznościowych, możliwości jakie dają różne platformy, jaką platformę wybrać dla własnego rodzaju twórczości, (czemu czasem lepiej zamieścić swój film na youtubie lub video zamiast bezpośrednio na facebooku lub odwrotnie, instagram czy foto blog, dzieła muzyczne w streamingu audio czy audio-wideo, itd.), język mediów społecznościowych, promocja w mediach społecznościowych (jak dotrzeć do odbiorców).

 

Artist online

How to navigate on social media to efficiently promote your work, types of social media, the possibilities offered by various platforms, what platform to choose for your own type of creativity (why is it sometimes better to post your video on YouTube or video instead of directly on facebook or vice versa; instagram or photo blog; music works in audio or audio-video streaming, etc.), the language of social media, promotion in social media (how to reach the audience)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Plan spotkania studyjnego w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”

 Termin: 11.01. – 13.01.2023r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

IDEA (Hiszpania)

LUETEC (Włochy)

 

11.01.2023r. (środa)

10.00-13.00

– zarządzanie projektem (w szczególności promocji i upowszechniania, tłumaczenia),

– wystąpienia problemów, ryzyk i oraz podjętych działaniach zapobiegawczych

 

12.01.2023 (czwartek)

10.00-13.00

– analiza raportu i dotychczasowych dokumentów,

–  analiza dotychczasowych działań projektowych – szkoleń, w tym ich jakości, budżetu

 

13.01.2023 (piątek)

– 10.00-13.00

– plan działań projektowych,

– rezultat intelektualny i wydarzenia upowszechniające,

– podsumowanie części projektu – ewaluacja

 

Schedule of the meeting in the project

„Artist with disabilities online”

11.01. – 13.01.2023

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland)

IDEA (Spain)

LUETEC (Italy)

 

11.01.2023  (Wednesday)

10.00-13.00

– project management (in particular promotion and dissemination, translation),

– problems, risks and preventive actions taken

 

12.01.2023 (Thursday)

10.00-13.00

– analysis of the report and all existing documents,

– analysis of previous project activities – trainings, including their quality, budget

 

13.01.2023 (Friday)

10.00-13.00

– project action plan,

– intellectual result and dissemination events,

– summary of a part of the project – evaluation

Plakat na górze Wrocław miasto spotkań, poniżej Centrum kultury wrocław-zachód zaprasza na warsztaty w ramach projektu międzynarodowego: Niepełnosprawny artysta w sieci, temat warsztatów: Artysta w sieci, termin: 11-15 stycznia 2023 Neapol, Włochy, Zakres szkolenia: Jak poruszać się w mediach społecznościowych, aby sprawnie promować swoją twórczość, rodzaje mediów społecznościowych, możliwości jakie dają różne platformy, jaką platformę wybrać dla własnego rodzaju twórczości, (czemu czasem lepiej zamieścić swój film na youtubie lub video zamiast bezpośrednio na facebooku lub odwrotnie, instagram czy foto blog, dzieła muzyczne w streamingu audio czy audio-wideo, itd.), język mediów społecznościowych, promocja w mediach społecznościowych (jak dotrzeć do odbiorców). Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+, With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union , logo projektów: Centrum Kultury Wrocław-Zachód. Associacio de Gestio Integral de Serveis Socioculturals IDEA, Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania

——————————————————————————————————————

Obróbka materiału fotograficznego i filmowego

Obróbka surowego materiału fotograficznego i filmowego (jak dostosować jego długość, dynamikę, wprowadzić proste napisy, korekcję barwną, podstawy darmowego programu do obróbki zdjęć (kadrowanie, dostosowywanie rozmiaru/ ciężaru do publikacji internetowych, korekcja barwna itd.), podstawy darmowego programu do obróbki filmów (montaż materiału filmowego, proste napisy, korekcja barwna, korekcja dźwiękowa).

Processing of photographic and film material

Processing of raw photographic and film material (how to adjust its length, dynamics, introduce simple subtitles, color correction, the basics of a free photo processing program (cropping, adjusting the size / weight for online publications, color correction, etc.), the basics of a free film processing program (editing of film material, simple subtitles, color correction, sound correction).

Harmonogram warsztatów i spotkań
„Edycja Fotograficzna i Wideo”
w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”.

 

24.10.2022 – 28.10.2022
Llibreria 22, Carrer de les Hortes, 22, 17001 Girona

 

24.10 poniedziałek – Część 1 – Prezentacja warsztatów.

15.30-18:00

Podstawowe pojęcia dotyczące edycji wideo.

Jak stworzyć wątek przewodni projektu wideo (skryptu).

Muzyka, trudny wybór!

Wybór platformy do publikacji filmu.

Podstawowe przesłanie, które chcemy zawrzeć.

 

18:00-18:30

Przerwa

 

18:30-22:00

Ostrożność przy wyborze klipów.

Jak ważny jest rozmiar plików (Mb).

Eksportowanie plików: jakość i rozmiar.

 

 

25.10 wtorek – Część 2 – Zapoznanie z interfejsem.

 

10:00-14:00

Rozpoczęcie projektu i jego droga w komputerze.

Sekwencje otwierania i definiowanie parametrów.

Edycja paneli wyświetlacza.

Wyświetlanie osi czasu wideo i audio.

Wyświetlacz panelu narzędzi.

 

14.00-15.00

Przerwa

 

15:00-17:00

Wyświetlacz panelu ustawień.

Wyświetlanie klipów.

Jak wyciszyć i ukryć obrazy lub dźwięki.

 

26.10 środa – Część 3 – Rozpoczyna się montaż.

 

10:00-14:00

Oglądanie naszych klipów.

Wybór obrazów (właściwy i zły materiał).

Kolejność klasyfikacji wyglądu.

Przesaniej na oś czasu wideo.

 

14.00-15.00

Przerwa

 

 

 

15:00-17:00

Prowizoryczne renderowanie klipów (dlaczego to robimy?).

Regulacja światła.

Przejścia i/lub efekty.

 

 

27.10 czwartek – Część 4 – Kompozycja wideo.

 

10:00-14:00

Powiększenie i umieszczenie kadru na ekranie.

Synchronizacja dźwięku.

Zamrażanie obrazów.

Szybkość klipu.

 

14:00-15:00

Przerwa

 

15:00-17:00

Wstawianie tytułów lub tekstu.

Obrazy dystansowe.

Konwersja czarno-biała.

Balans bieli.

 

28,10 piątek – Część 5 – Praktyka i pokazy.

 

8:00-14:00

Sterowanie widokiem na dużym ekranie.

Eksportowanie parametrów.

Kontrola rozmiaru (Mb).

Animacja tekstu.

Wstawianie logo.

Napisy uznaniowe.

 

 

Prowadzący: Miquel Tomàs Rodríguez, szef działu audiowizualnego Idea Associació Cultural, absolwent psychologii Uniwersytetu Uned, ma bogate doświadczenie w świecie komunikacji. Miquel pracował dla Financial Times w jej hiszpańskim oddziale, a w świecie telewizji brał udział w programach telewizyjnych, takich jak „Callejeros Viajeros”, „Hotels con encanto” i innych. Obecnie jest menedżerem Nosolomedia, firmy będącej właścicielem La Selva TV i Symbiotic Events, firmy zajmującej się produkcją audiowizualną.

————————————-

Workshop and meetings schedule for „Video and Photo Edition”
 as part of  „Artist with disabilities online” project.
24.10.2022 – 28.10.2022

Llibreria 22, Carrer de les Hortes, 22, 17001 Girona

 

Monday 24th – Part 1 – Workshop presentation.

 

15.30-18:00  · Basic concepts about video editing.

 • How to create a guiding thread of the video project (script).
 • Music, a difficult choice !!
 • Choice of a platform to publish your video.
 • Core message we want to convey.

18:00-18:30      Break

18:30-22:00    · Be careful when you choose your clips.

 • How important is the size of your files (Mb).
 • Exporting your files: quality and size.

 

Tuesday 25th – Part 2 – Familiarization with  program interface.

 

10:00-14:00 · Starting a project and its route inside the computer.

 • Opening sequences and parameters definition.
 • Edition display panels.
 • Video and Audio timeline displays.
 • Tools panel display.

14.00-15.00      Break

15:00-17:00   · Settings panel display.

 • Clips display.
 • How to mute and hide images or sounds.

 

Wednesday 26th – Part 3 – Editing begins.

 

10:00-14:00  · Viewing our clips.

 • Choosing your images (right and wrong material).
 • Order of appearance classification.
 • Upload to the video timeline.

14.00-15.00      Break

15:00-17:00 · Provisional clip rendering (why do we do it?).

 • Light adjustments.
 • Transitions and/or effects.

 

Thursday 27th Part 4 – Video composition.

 

10:00-14:00 · Enlargement and placement of framing on the screen.

 • Audio synchronization.
 • Freezing images.
 • Clip speed.

14:00-15:00      Break

15:00-17:00    · Inserting titles or I text.

 • Spacer images.
 • Black and white conversion.
 • White balance.

 

Friday 28th – Part 5 – Practices and viewings.

 

8:00-14:00    · Control view on a large screen.

 • Exporting parameters.
 • Size control (Mb).
 • Text animation.
 • Insertion of logos.
 • Credits.

 

 

Host: Miquel Tomàs Rodríguez, head of the audiovisual area of Idea Associació Cultural and graduated in psychology of Uned University, has an extensive experience in the world of communication. Miquel has worked for the Financial Times in its Spanish division and, in the world of television, he has participated in tv programs like “Callejeros Viajeros”,” Hoteles con encanto” and others.  Currently he is the manager of Nosolomedia, a company that owns La Selva TV and  Symbiotic Events, an audiovisual production company.

 

Plan spotkania w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”

 Termin: 25.10.-27.10.2022r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

IDEA (Hiszpania)

LUETEC (Włochy)

 

25.10.2022r. (wtorek)

10.00-13.00

– problemy w przygotowaniu pierwszego działania projektowego (warsztaty w Polsce),

– kolejny plan działań projektowych,

 

26.10.2022 (środa)

10.00-13.00

– raport, który przygotują wszyscy partnerzy,

– zarządzanie projektem (w szczególności promocji i upowszechniania, tłumaczenia),

 

27.10.2022 (czwartek)

– 10.00-13.00

– rezultat intelektualny

– plan kolejnych warsztatów

 

Schedule of the meeting in the project

„Artist with disabilities online”

25.10 – 27.10.2022

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland)

IDEA (Spain)

LUETEC (Italy)

 

25.10.2022 (Tuesday)

10.00-13.00

-problems in preparing the first project activity (workshops in Poland),

-following action plan,

 

26.10.2022 (Wednesday)

10.00-13.00

-report that will be prepared by all partners,

-project management (in particular promotion, dissemination, translations),

 

27.10.2022 (Thursday)

10.00-13.00

– intellectual result

– next workshop in Italy planning

 


PPlakat, od góry napis Wrocław miasto spotkań, poniżej napis Centrum Kultury Wrocław-Zachód zaprasza na warsztaty w ramach międzynarodowego projektu: Niepelnosprawny artysta w sieci, temat warsztatów "Materiał fotograficzny i filmowy" termin: 19-23 września 2022, godzina 10:00-17:00, zakres szkolenia: Jak wykorzystać posiadane zasoby sprzętowe kamery, aparaty, telefony, tablety, dobór miejsca do realizacji foto/video (sceneria, kadr, właściwości akustyczne pomieszczenia, oświetlenie), oświetlenie dodatkowe np. jak przy pomocy "domowych" metod doświetlić scenę, budować nastrój przy pomocy światła. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+, With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Logotypy Centrum Kultury Wrocław Zachód, Idea Asociacio Cultural, LUETEC – Libera Università Europea Tutte le Età Campania

Co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union, logo Niepełnosprawny artysta w sieci (napis Artysta jest z dużej litery, kursywą, większymi literami, zielonymi i bardziej zamaszystą czcionką. Program warsztatów “Materiał fotograficzny i filmowy” i spotkania w ramach projektu “Niepełnosprawny artysta w sieci” 19.09.2022r. – 23.09.2022r. Miejsce: Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław Dzień Czas Aktywność Poniedziałek 19.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) Część I Teoretyczne podstawy filmów o sztuce oraz ich przykłady. 1.1 Przedstawienie. Wzajemne poznanie się uczestników. Krótka prezentacja własnej twórczości uczestników i ich oczekiwań związanych z tworzeniem filmu o sztuce. 1.2 Przedstawienie planu pracy i głównych założeń warsztatu. Zainspirowanie ideą, że to, co chcemy powiedzieć i osiągnąć naszą wypowiedzią powinno zdeterminować to, jak o tym opowiemy. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki cel przyświeca uczestnikom przy tworzeniu filmu. Czy chcą zareklamować swoją twórczość, czy chcą opowiedzieć o treściach, które stoją za ich sztuką, czy chcą promować swoją osobę, etc.? Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 1.3 Idea filmu o sztuce. • Omówienie zagadnienia jaka może być idea filmu o sztuce. • Przedstawienie rozróżnienia pomiędzy opowiadaniem o twórczości, a opowieści o twórcy. • Wykazanie jakie są związki pomiędzy dziedziną sztuki, a jej prezentacją audiowizualną, • Przedstawienie różnic w podejściu do opowiadania o poszczególnych dziedzinach twórczości. • Omówienie jak powyższe zagadnienia dotyczące prezentacji twórczości łączą się ze stanem niepełnosprawności, ze szczególnym podkreśleniem aktorstwa. • Poprowadzenie dyskusji o tym, co jest ważne przy przedstawianiu sztuki i próba sporządzenia wykazu konkretnych zabiegów stosowanych przy opowiadaniu o różnych dziedzinach artystycznych. • Wprowadzenie pojęć decorum, stylistyki, konwencji i wykazanie ich związku z prezentowaną twórczością, a tym samym wizją filmu 1.4 Odbiorca filmu o sztuce. • Określenie do kogo opowiadamy i uporządkowanie oczekiwań co do reakcji widza na film. • Osadzenie filmu o sztuce w kategorii komunikacji społecznej. Selekcja informacji, przejrzystość komunikatu, czas trwania, kanały dystrybucji. Prowadzenie: Jacek Chamot Przerwa 1.5 Język filmu. Podstawowe pojęcia. • Wprowadzenie podstawowych pojęć takich jak: scenariusz, kadr, plan, montaż, ujęcie etc. • Uporządkowanie i omówienie podstawowych zabiegów filmowych stosowanych przez twórców. Próba wykazania jak stosowanie konkretnych form przekłada się na oczekiwaną reakcję widza. • Inne zabiegi formalne: animacja, efekty specjalne cyfrowe i analogowe i ich miejsce w filmie o sztuce. • Muzyka jako źródło nastroju w filmie. • Podkreślenie współzależności i współpracy wszystkich elementów składających się na film o sztuce. 1.6 Prezentacja i omówienie przykładów. • Projekcja zakłada przedstawienie różnych przejawów realizacji filmowych o różnych dziedzinach sztuki. Od teledysku począwszy, poprzez filmy z wernisaży, skończywszy na dokumentach biograficznych. 1.7 Zachęcenie uczestników do kontynuacji pracy nad własnym pomysłem minutowego filmu o ich twórczości. Prowadzenie: Jacek Chamot

 Wtorek 20.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 2. Techniczne aspekty filmu o sztuce 2.1 Narzędzie profesjonalne, a amatorskie. • Wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy amatorskimi i profesjonalnymi narzędziami do rejestracji obrazu i dźwięku, oświetlenia i montażu i tego jak ich użycie przy produkcji filmu wpływa na odbiór filmu. 2.2. Omówienie narzędzi filmowych i ich związków z koncepcją filmu, z uwzględnieniem rodzajów: - kamer, - osprzętu do kamer - statywów, stabilizatorów, sliderów. - obiektywów, - mikrofonów, - świateł. Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 2.3 Scenografia. • Wady i zalety różnych obiektów zdjęciowych oraz praca ze scenografią i kostiumem. 2.4 Uwarunkowania działań na planie - w oparciu o doświadczenia prowadzącego. • Działanie filmowe o charakterze dokumentalnym w zastanych sytuacjach i przestrzeniach takich jak wernisaż, produkcja rzeźby, etc. oraz płynące z nich uwarunkowania. Prowadzenie: Jacek Chamot

 1.5 Język filmu. Podstawowe pojęcia. • Wprowadzenie podstawowych pojęć takich jak: scenariusz, kadr, plan, montaż, ujęcie etc. • Uporządkowanie i omówienie podstawowych zabiegów filmowych stosowanych przez twórców. Próba wykazania jak stosowanie konkretnych form przekłada się na oczekiwaną reakcję widza. • Inne zabiegi formalne: animacja, efekty specjalne cyfrowe i analogowe i ich miejsce w filmie o sztuce. • Muzyka jako źródło nastroju w filmie. • Podkreślenie współzależności i współpracy wszystkich elementów składających się na film o sztuce. 1.6 Prezentacja i omówienie przykładów. • Projekcja zakłada przedstawienie różnych przejawów realizacji filmowych o różnych dziedzinach sztuki. Od teledysku począwszy, poprzez filmy z wernisaży, skończywszy na dokumentach biograficznych. 1.7 Zachęcenie uczestników do kontynuacji pracy nad własnym pomysłem minutowego filmu o ich twórczości. Prowadzenie: Jacek Chamot 2. Techniczne aspekty filmu o sztuce 2.1 Narzędzie profesjonalne, a amatorskie. • Wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy amatorskimi i profesjonalnymi narzędziami do rejestracji obrazu i dźwięku, oświetlenia i montażu i tego jak ich użycie przy produkcji filmu wpływa na odbiór filmu. 2.2. Omówienie narzędzi filmowych i ich związków z koncepcją filmu, z uwzględnieniem rodzajów: - kamer, - osprzętu do kamer - statywów, stabilizatorów, sliderów. - obiektywów, - mikrofonów, - świateł. Prowadzenie: Jacek Chamot Przerwa 2.3 Scenografia. • Wady i zalety różnych obiektów zdjęciowych oraz praca ze scenografią i kostiumem. 2.4 Uwarunkowania działań na planie - w oparciu o doświadczenia prowadzącego. • Działanie filmowe o charakterze dokumentalnym w zastanych sytuacjach i przestrzeniach takich jak wernisaż, produkcja rzeźby, etc. oraz płynące z nich uwarunkowania. Prowadzenie: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 2.5 Techniczne zależności filmowej prezentacji poszczególnych dziedzin artystycznych. • Dobranie narzędzi pracy do pokazania kluczowych aspektów prezentowanej twórczości. 2.6. Wstęp do teorii i praktyki montażu filmu. • Omówienie podstawowych zabiegów montażowych z uwzględnieniem różnych koncepcji na filmy o sztuce. Prowadzenie: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) Część II Realizacja zdjęć i montaż. 3. Zdjęcia. 3.1 Omówienie opracowanych przez uczestników warsztatów koncepcji na filmy o ich twórczości – część I Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 3. Zdjęcia. 3.1 Omówienie opracowanych przez uczestników warsztatów koncepcji na filmy o ich twórczości – część II Prowadzenie: Jacek Chamot 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 3.2. Realizacja zdjęć przy wsparciu prowadzącego warsztaty. Prowadzenie: Jacek Chamot

 Czwartek 22.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 4. Montaż 4.1 Przykładowy montaż filmu – I część Prowadzący warsztaty przeprowadza uczestników przez proces montażu na przykładzie jednego filmu uczestnika lub uczestniczki z uwzględnieniem takich etapów jak: • przygotowanie projektu • import materiałów. • selekcja zdjęć • selekcja wypowiedzi i warstwy dźwiękowej. • montaż warstwy dźwiękowej • montaż warstwy obrazu. • nakładanie napisów i grafik. • eksport plików wynikowych. Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 4. Montaż 4.1 Przykładowy montaż filmu – II część Prowadzący warsztaty przeprowadza uczestników przez proces montażu na przykładzie jednego filmu uczestnika lub uczestniczki z uwzględnieniem takich etapów jak: • przygotowanie projektu • import materiałów. • selekcja zdjęć • selekcja wypowiedzi i warstwy dźwiękowej. • montaż warstwy dźwiękowej • montaż warstwy obrazu. • nakładanie napisów i grafik. • eksport plików wynikowych. Prowadzenie: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Praca nad filmami – część I Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część I Prowadzenie: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) 4.2 Praca nad filmami – część II Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część II Prowadzenie: Jacek Chamot 12.30-12.45 Przerwa 12.45-15.15 (2h30min) 4.2 Praca nad filmami – część III Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część III Prowadzenie: Jacek Chamot 15.15-15.30 Przerwa 15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Praca nad filmami – część IV Uczestnicy pracują na filmami przy wsparciu prowadzącego. 4.3. Prezentacja i omówienie filmów – część IV Prowadzenie: Jacek Chamot Ewaluacja warsztatów

Schedule of workshop "Photographic and film material" and meetings as part of the project "Artist with disabilities online" 19.09.2022 – 23.09.2022 Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław Day Time Activity Monday 19.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) Part I Theoretical foundations of films about art with examples. 1.1 Presentation. Getting to know each other. A short presentation of the participants' own work and their expectations related to the creation of a film about art. 1.2 Presentation of the work plan and the main assumptions of the workshop. Inspired by the idea that what we want to say and achieve with our statement should determine how we talk about it. Finding the answer to the question of what is the goal of the participants when creating a film. Do they want to advertise their work, do they want to talk about the content that is behind their art, do they want to promote their person, etc.? Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 1.3 The idea of a film about art. • Discussion on the issue of what the idea of a film about art can be. • Presentation of the distinction between a story about creativity and a story about a creator. • Demonstration of the relationship between the field of art and its audiovisual presentation, • Presentation of differences in the approach of telling about individual fields of creativity. • Discussion on how the above issues regarding the presentation of creativity are connected with the disability, with particular emphasis on acting. • Discussion about what is important in the presentation of art and tries to make a list of specific ways used in telling about various artistic fields. • Introduction on the concepts of decorum, stylistics, conventions and demonstrating their relationship with the presented work, and thus the vision of the film 1.4 Recipient of a film about art. • Determining who we are talking to and organization of viewer’s expectations. • Putting a film about art in the category of social communication. Selection of information, transparency of the message, duration, distribution channels. Host: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 1.5 Language of the film. Basic concepts. • Introduction to the basic concepts such as: script, frame, plan, editing, shot, etc. • Organizing and discussing the basic film procedures used by the authors. An attempt to show how the use of specific forms translates into the expected reaction of the viewer. • Other formal procedures: animation, digital and analog special effects and their place in a film about art. • Music as a source of the mood in the film. • The emphasis of the interdependence and cooperation of all elements that make a film about art. 1.6 Presentation and discussion about examples. • The projection assumes the presentation of various visualisations of film productions about various fields of art. From the music video, through films from the vernissages to biographical documents. 1.7 Encouragement to work on the idea of a one-minute film about our work. Host: Jacek Chamot

 Tuesday 20.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 2. Technical aspects of art film 2.1 Professional vs amateur tool. • Explanation of the basic differences between amateur and professional image and sound recording, lighting, editing tools and how their use in film production affects the reception of the film. 2.2. Discussion on film tools and their use in a film concept, with taking into account the types of: - cameras, - accessories for cameras - tripods, stabilizers, sliders. - lenses, - microphones, - lights. Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 2.3 Scenography. • Advantages and disadvantages of various objects and work with scenography and costume. 2.4 Determinants of on-set activities - based on experience of the host. • Documentary filming in different situations (spaces) such as a vernissage, sculpture production, etc. and their differences. Host: Jacek Chamot

 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 2.5 Technical requirements of a film presentation of individual artistic fields. • Selection of work tools to show key aspects of the presented work. 2.6. Introduction to the theory and practice of film editing. • Discussion on basic editing procedures taking into account different concepts for films about art. Host: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) Part II Shooting and editing. 3. Stooting. 3.1 Discussion on the concepts developed by the participants of the workshop for films about their work – part I Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 3. Shooting. 3.1 Discussion on the concepts developed by the workshop participants for films about their work – part II Host: Jacek Chamot 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 3.2. Shooting with the support of the workshop host. Host: Jacek Chamot

 Thursday 22.09.2022 10.00-12.30 (2h30min) 4. Film editing 4.1 Sample of a film editing – Part I The workshop host guides the participants through the editing process on the example of one of the participant’s film, taking into account stages like: • project preparation • import of materials. • images selection • selection of speech and sound layer. • installation of the sound layer • installation of the image layer. • overlaying subtitles and graphics. • export of files. Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 4. Film editing 4.1 Sample film editing – Part II The workshop host guides the participants through the editing process on the example of one of the participant’s film, taking into account stages like: • project preparation • import of materials. • images selection • selection of speech and sound layer. • installation of the sound layer • installation of the image layer. • overlaying subtitles and graphics. • export of files. Host: Jacek Chamot 15.15-15.30 Break

15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Working on films – part I Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part I Host: Jacek Chamot 10.00-12.30 (2h30min) 4.2 Working on films – part II Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part II Host: Jacek Chamot 12.30-12.45 Break 12.45-15.15 (2h30min) 4.2 Working on films – part III Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part III Host: Jacek Chamot 15.15-15.30 Break 15.30-17.00 (1h30min) 4.2 Working on films – Part IV Participants work on films with the support of the host. 4.3. Presentation and discussion about films – Part IV Host: Jacek Chamot Evaluation of the workshop

—————————————————————————————————————————————————————

Plan spotkania w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci” Termin: 20.09.-22.09.2022r. Uczestnicy: Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska) IDEA (Hiszpania) LUETEC (Włochy) 20.09.2022r. (wtorek) 10.00-13.00 – Ogólny przegląd projektu: założenia, koszty, terminy, dokumenty, zasady podejmowania decyzji – głosowanie, dokumenty: umowa, raporty, płatności, finanse projektu, uczestnicy 21.09.2022 (środa) 10.00-13.00 – zarządzanie projektem, budżet projektu, plan działań projektowych, harmonogram wydarzeń ze szczegółowym omówieniem, dokumenty niezbędne do realizacji projektu, w tym m.in. przygotowanie ankiet dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej). 22.09.2022 (czwartek) - 10.00-13.00 – Plan upowszechniania działalności (opracowanie i dyskusja), rezultat intelektualny - scenariusz / reportaż, zakres zadań przy tworzeniu rezultatów intelektualnych, komunikacja wewnętrzna, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe, reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów; rozwiązywanie konfliktów, ryzyka projektowe

Schedule of the meeting in the project "Artist with disabilities online" 20.09 – 22.09.2022 Participants: Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland) IDEA (Spain) LUETEC (Italy) 20.09.2022 (Tuesday) 10.00-13.00 – General project overview: assumptions, costs, deadlines, documents, decision-making rules - voting, documents: contract, reports, payments, project finances, participants. 21.09.2022 (Wednesday) 10.00-13.00 – Project management, project budget, project action plan, schedule of events with detailed discussion, documents necessary for the implementation of the project, incl. preparation of questionnaires for training participants (necessary for qualitative analysis). 22.09.2022 (Thursday) 10.00-13.00 – Activity dissemination plan (elaboration and discussion), intellectual result – script/reportage, scope of tasks in creating intellectual result, internal communication, promotion of the project and project activities, external communication: press conferences, media advertising, with help of: posters, leaflets, banners; conflict resolution, project risks.

 

 

 

Plakat. Wrocław miasto spotkań. Centrum Kultury Wrocław - Zachód jest liderem projektu międzynarodowego : Niepełnosprawny Artysta w Sieci. Projekt współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Akcja: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Zadanie: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Partnerzy: Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania z Neapolu, Włochy oraz ASSOCIACIO DE GESTIO INTEGRAL DE SERVEIS z Hiszpanii. Treść plakatu na białym tle, a na bokach grafika w zielonym kolorze.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!