§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, NIP: 894-27-35-349.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 24.05.2023r. do 26.05.2023. do godziny 24:00
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.05.2023r. za pośrednictwem FanPage’a Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na polubuieniu Fan Page’a Centrum Kultury Wrocław-Zachód i napisaniu wiersza lub rymowanki z okazji Dnia Mamy w jednym komentarzu  pod postem konkursowym na Facebooku www.facebook.com/CentrumKulturyWroclawZachod 
 2. Osoby biorące udział w konkursie mogą zamiecić tylko jeden komentarz pod postem.
 3. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców, którzy otrzymają Nagrody.
 4. Pracownicy Organizatora wybiorą 3 najbardziej kreatywne komentarze pod postem dotyczącym konkursu, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy kosmetyków; w skład 1 zestawu wchodzi: kula do kąpieli Bloom Essence/70 g, Nektar do kąpieli Bloom Essence/200ml, Masło do ciała Bloom Essence/200ml firmy Organique.
 2. Nagrody można odebrać w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage’u na Facebooku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Nieodebrane nagrody z przyczyny opisanej w  zdaniu poprzednim pozostaną własnością Organizatora, a Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o ich wydanie. W takim przypadku Nagrody przepadają 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie wskazanym w ust. 1 nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Spory wynikłe na tle realizacji odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u na Facebooku.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!