REGULAMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA

§ 1

ORGANIZACJA / BEZPIECZEŃSTWO / OBOWIĄZKI

 1. Uczestnik zajęć odbywających się w Centrum Kultury Wrocław-Zachód zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie
 2. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia. Klauzula ta dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym przypadku akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym, zwanym dalej opiekunem.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:
 4. administratorem danych osobowych uczestnika zajęć / opiekuna jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą w we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska 4-6,  wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 31/02.
 5. określono cele przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć / opiekuna. Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe uczestnika zajęć / opiekuna w celu uczestniczenia w zajęciach na podstawie  zgody uczestnika zajęć / opiekuna:
 6. w razie wypadku uczestnika zajęć,
 7. w sprawie odbioru uczestnika z zajęć,
 8. informacji o płatnościach,
 9. nagłego odwołania zajęć
 10. w każdej chwili przysługuje uczestnikowi zajęć / opiekunowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że uczestnik zajęć / opiekun uczestnika zajęć zwróci się do Inspektora Ochrony Danych (ckwz.art.pl/polityka-prywatności, listownie na adres: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Inspektor Ochrony Danych – Beata Gryc-Skotniczna, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, przez e-mail: iod@ckwz.pl lub telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 71 354-46-60 wew. 26). Wykorzystujemy je tylko w celach kontaktu w sprawach dotyczących zajęć (w szczególności informacji o zmianie zajęć, odwołaniu zajęć, opłatach, terminach). Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić sprawę uczestniczenia w zajęciach. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.
 11. gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi /opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie podmiotom krajowym (nie zagranicznym), w celach wykonania umowy
 13. informujemy, że dane uczestników zajęć / opiekunów nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 14. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodniezRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w celach realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa w zajęciach. Klauzula ta dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym. Przy braku zgody uczestnik nie będzie miał możliwości brania udziału w zajęciach.
 15. Obowiązki uczestników zajęć oraz prowadzącego zajęcia to, m.in.:
 16. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa BHP i ppoż. obowiązujących w Centrum Kultury Wrocław-Zachód oraz innych związanych z reżimem sanitarnym,
 17. oszczędne i rozsądne wykorzystywanie materiałów plastycznych, i innych otrzymywanych na zajęciach,
 18. przestrzeganie elementarnych zasad porządkowych,
 19. dbanie o sprzęt i wyposażenie sal, i pomieszczeń CKWZ, w których odbywają się zajęcia,
 20. dbanie o czystość sal i pomieszczeń CKWZ, w których odbywają się zajęcia,
 21. punktualne przychodzenie na zajęcia.
 22. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowo zobowiązana jest do:
 23. monitorowania i weryfikacji wpłat wnoszonych przez uczestników zajęć,
 24. udostępniania niniejszego Regulaminu,
 25. prowadzenia „Dziennika zajęć” lub „Dziennika prób”,
 26. sprawowania opieki nad osobami uczestniczącymi w zajęciach,
 27. punktualnego rozpoczynania i kończenia prób / zajęć,
 28. posiadania umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonania umowy,
 29. złożenia oświadczenia zawartego w realizowanej umowie o obowiązku przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczącego upoważnienia prowadzącego zajęcia do przetwarzania danych osobowych pracowników Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu, uczestników zajęć prowadzonych w Centrum Kultury Wrocław-Zachód (imię i nazwisko uczestnika zajęć i/lub rodzica/opiekuna uczestnika zajęć), prowadzących zajęcia, firm i osób współpracujących, artystów i innych osób, z tytułu zawartych z nimi umów cywilno-prawnych w następującym zakresie: sprawy z zakresu zawartej umowy z prowadzącym zajęcia, w szczególności wykonywanie czynności związanych z sprawdzaniem obecności, wgląd do danych dotyczących wpłat za zajęcia dokonywanych przez uczestników, sprawy z zakresu realizacji umów z osobami i firmami współpracującymi, prowadzącymi zajęcia, artystów i innych osób, z tytułu zawartych z nimi umów cywilno-prawnych oraz w zakresie wykonywania jakichkolwiek innych zadań wynikających z realizacji umowy. Dodatkowo prowadzący zajęcia oświadcza, że został poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz o koniecznych sposobach ich zabezpieczenia.
 30. Osoby prawne prowadzące zajęcia dodatkowo zgodnie z Umową zobowiązują się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 31. Administratorem danych osobowych prowadzących zajęcia zbieranych w celu wykonania zawartej z nimi umowy jest Centrum Kultury Wrocław Zachód z siedzibą we Wrocławiu (ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław),  wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 31/02. Podanie danych osobowych przez prowadzących zajęcia jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
 32. Organem nadzorczym regulującym sprawy dotyczące ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W sprawach skarg i wniosków dotyczących ochrony danych osobowych właściwym pozostaje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 33.  Zasady wymienione w § 1 ust. 3 mają zastosowanie również do osób prowadzących zajęcia.

§ 2

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia zapis jest możliwy wyłącznie po uprzednim dokonaniu wpłaty za zajęcia. Uczestnik zajęć obowiązany jest do terminowego dokonywania opłat za zajęcia (w przypadku opłaty za cały miesiąc muszą być dokonane zawsze przed pierwszymi zajęciami w miesiącu) oraz do wnoszenia ich w aktualnie obowiązującej wysokości. W przypadku nie okazania dowodu wpłaty prowadzącemu przed zajęciami, uczestnik nie może brać w nich udziału.
 2. Uczestnik biorący udział w zajęciach po raz pierwszy ma do wyboru, zgodnie
  z cennikiem opłat za zajęcia – załącznik nr 2, opłatę za pojedyncze zajęcia bądź za cały miesiąc. W przypadku kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w danym miesiącu uczestnik reguluje zobowiązanie przed kolejnymi zajęciami, w których będzie uczestniczył, w aktualnej wysokości za dany miesiąc lub za pojedyncze zajęcia. Dalsze miesięczne wpłaty uiszczane są przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu w kwocie opłaty pełnej bądź za pojedyncze zajęcia zgodnie z cennikiem.
 3.  W przypadku rezygnacji lub niemożności uczestnictwa w opłaconych wcześniej zajęciach uczestnikowi zajęć  nie przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty lub przeniesienie jej na kolejny lub inny miesiąc.
 • Opłata jest wnoszona za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl po zarejestrowaniu się i wybraniu właściwej pozycji. Płatności można dokonać według ustalonego szablonu opłat wyłączne za miesiąc z opcją zniżek programu Nasz Wrocław 20% lub Nasz Wrocław MAX 30%  (płatność poprzez system przelewów bankowych „Blue Media”).  Opłata może być również wnoszona gotówką lub kartą w kasie oraz kartą w biletomacie Centrum Kultury Wrocław-Zachód w terminach podanych na stronie www.ckwz.pl lub wywieszonych w siedzibie Centrum Kultury Wrocław-Zachód. W przypadku płatności za pojedyncze zajęcia suma miesięczna tych wpłat jest droższa o 25% od kwoty karnetu miesięcznego. Istnieje możliwość otrzymania zniżek programu Nasz Wrocław 20% oraz Nasz Wrocław MAX 30% w kasie (w biletomacie istnieje możliwość tylko płatności za pojedyncze zajęcia bez zniżek oraz wyłącznie kartą płatniczą).
 •  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią pozostawioną przez rodzica lub opiekuna na terenie Centrum Kultury Wrocław-Zachód w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie została dopuszczona do zajęć z powodu braku wpłaty za dane zajęcia.
 • W przypadku zwiększenia ilości zajęć w miesiącu opłata ulegnie zwiększeniu w formie aktualizacji do załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu. W miesiącu wrześniu (możliwe rozpoczęcie zajęć w trakcie miesiąca) i grudniu (okres świąteczny), ilość zajęć jest mniejsza. W okresie ferii zimowych zajęcia mogą być odwołane. W powyższych przypadkach opłata za zajęcia będzie proporcjonalnie zmniejszona w formie aktualizacji do załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Aktualne opłaty na miesiąc następny będą ogłoszone w formie aktualizacji do załącznika nr 2 do niniejszego wywieszonego w siedzibie Centrum do 30-tego każdego miesiąca na miesiąc następny.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane bezterminowo mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za jedne wybrane dla siebie zajęcia (2 wolne miejsca na każde zajęcia), organizowane przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód.  Osoby posiadające terminowe orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za jedne wybrane zajęcia, jednak pierwszeństwo mają osoby z bezterminowym orzeczeniem.
 • Osoby ubiegające się o przyznanie zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 8, zobowiązane są do wystąpienia do Dyrektora CKWZ z podaniem, aktualnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność oraz wypełnioną zgodą uczestnika zajęć / opiekuna (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) – załącznik nr 1.  Podanie danych osobowych (adres, PESEL) jest niezbędne do bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach  z uwagi na wystawienie PIT-u. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat powinna uzyskać akceptacje udziału w wybranych zajęciach przez odpowiedniego prowadzącego zajęcia. Zwolnienie z opłaty obowiązuje po akceptacji podania przez Dyrektora.
 • Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do składania w Dziale Programowym do ostatniego dnia każdego miesiąca oświadczeń o ilości zajęć, w których uczestniczyli w danym miesiącu zgodnie z załącznikiem nr 3.
 •  Zasady wymienione w § 1 ust. 3 mają zastosowanie również do osób niepełnosprawnych.

§ 3

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku odwołania zajęć lub przesunięcia na inny termin przez prowadzącego zajęcia lub przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód, to Centrum Kultury Wrocław-Zachód informuje uczestników o odwołaniu lub zmianie terminu stosownej informacji na stronie www.ckwz.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
 2. Prowadzący ma obowiązek odrobienia odwołanych zajęć w terminie wcześniej ustalonym z uczestnikami zajęć. W przypadku, gdy prowadzący zajęcia nie ustali terminu odrabiania odwołanych zajęć, opłata za następny miesiąc ulegnie obniżeniu zgodnie z zasadą przedstawioną w § 2 ust. 6.

§ 4

 1. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

PROGRAM NASZ WROCŁAW

 1. Program Nasz Wrocław przysługuje w przypadku płatności kartą i gotówką w kasie oraz za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl.
 2. W ramach programu Nasz Wrocław osoba posiadająca numer uprawniający do zniżki może ją uzyskać w wysokości 20% lub 30% w programie Nasz Wrocław MAX za konkretne zajęcia wyłącznie dla 1 osoby dorosłej (opłata za pojedyncze zajęcia, miesięczne) oraz za maksymalnie 5 różnych zajęć w danym miesiącu ze zniżką dla dzieci.
 3. W przypadku podania niewłaściwego lub nieaktywnego numeru uprawniającego do zniżki, uczestnik będzie zobowiązany uiścić różnicę w opłacie między pełną a obniżoną kwotą.

§ 6

AKCEPTACJA REGULAMINU WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA NA PORTALU STREFAZAJEC.PL

 1. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zapisaniu się na zajęcia Centrum Kultury Wrocław-Zachód w portalu strefazajec.pl akceptując Regulamin wnoszenia opłat za zajęcia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych swoich oraz opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich, w tym: imienia i nazwiska, adresu, roku i miesiąca urodzin, numeru telefonu oraz adresu e-mail operatorowi portalu tj. GnP sp. z o.o. sp. k., ul. Kościuszki 23, 05-082 Blizne Jasińskiego, NIP 5222868457, Regon 141172460, KRS 0000437095, który przekazuje wszystkie dane osobowe Centrum Kultury Wrocław-Zachód.
 2. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zapisaniu się na zajęcia Centrum Kultury Wrocław-Zachód w portalu strefazajec.pl akceptuje Załącznik nr 1 do Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia dołączony do Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia.
 3. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zapisaniu się na zajęcia Centrum Kultury Wrocław-Zachód w portalu strefazajec.pl po zaakceptowaniu Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu informacji o zmianie zajęć, odwołaniu zajęć, opłatach za zajęcia, terminie i pozostałych sprawach związanych z uczestniczeniem w zajęciach.

Załącznik nr 1

do Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani  danych osobowych jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska 4-6.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Beatę Gryc-Skotniczna, z którym może się Pan / Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych (ckwz.art.pl/polityka-prywatności, listownie na adres: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Inspektor Ochrony Danych, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, przez e-mail: iod@ckwz.art.pl lub telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 71 354-46-60 wew. 26)

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana / Pani  danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana / Pani dane w celu uczestniczenia Pana / Pani w zajęciach lub uczestniczenia w zajęciach  osoby niepełnoletniej, której jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem prawnym (zwanym dalej opiekunem) na podstawie Pana/Pani  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

W każdej chwili przysługuje Panu / Pani  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana / Pani  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że Pan/Pani   zwróci się do Inspektora Ochrony Danych. Wykorzystujemy je tylko w celach kontaktu w sprawach dotyczących zajęć (w szczególności informacji o zmianie zajęć, odwołaniu zajęć, opłatach, terminach). Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić sprawę uczestniczenia w zajęciach. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Informujemy, że Pana / Pani   dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

Załącznik nr 2 do

Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia

Opłata jest wnoszona za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl po zarejestrowaniu się i wybraniu właściwej pozycji. Płatności można dokonać według ustalonego szablonu opłat za miesiąc (płatność poprzez system przelewów bankowych „Blue Media”).  Opłata może być również wnoszona gotówką lub kartą w kasie oraz biletomacie Centrum Kultury Wrocław-Zachód w terminach podanych na stronie www.ckwz.pl lub wywieszonych w siedzibie Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA – SEZON 2022/2023

  L p  Nazwa zajęć    Miesięczna płatność  Pojedyncze zajęcia
  Zajęcia plastyczne i artystyczne:  
1Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat (4 x w m-cu)100 zł31,25 zł
    2Warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (4x w m-cu)200 zł62,50 zł
  Zajęcia taneczne, muzyczne:  
3Rytmika w wieku od 2-3 lat z elementami SI (zajęcia łącznie z rodzicem lub opiekunem) (4 x w m-cu)96,00 zł30 zł
4Rytmika w wieku od 3-6 lat z elementami SI  (zajęcia łącznie z rodzicem/opiekunem) (4 x w m-cu)96,00 zł30 zł
5Zajęcia muzyczne dla maluchów w wieku od 1 miesięca do 2 lat z elementami SI (zajęcia łącznie z rodzicem lub opiekunem) (4 x w m-cu)96,00 zł30 zł
6Dance Dance – zajęcia taneczne dla dzieci od 7 do 9 lat (4 x w m-cu)80 zł25 zł
7Hobby – taniec towarzyski dla dorosłych120 zł37,50 zł
8Nauka gry na gitarze dla dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych (4 x w m-cu)135 zł42,19 zł
9Nauka gry na ukulele w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych  (4x w m-cu)135 zł42,19 zł
10Nauka gry na pianinie dla dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych(zajęcia indywidualne – 30 minut)  (4 x w m-cu)150,00 zł46,88 zł
11Nauka gry na gitarze basowej dla dzieci od 8 lat, młodzieży i dorosłych (zajęcia indywidualne – 40 minut)180 zł56,25 zł

  Zajęcia rekreacyjne

12Warsztaty u „Bagiennych świetlików” dla dzieci od 8 lat i młodzieży do 18 lat150 zł37,50 zł
   13  Joga dla dorosłych – Zdrowy kręgosłup (4x w m-cu i 8x w m-cu)140 zł              (4x w m-cu) 280 zł           (8x w m-cu)  43,75 zł
14Joga Kids dla dzieci od 3 do 6 lat (4 x w m-cu)  120 zł  37,50 zł
  15Szachy dla dzieci i młodzieży dla dzieci od 6 lat do 18 lat (4x w m-cu)  120 zł  37,50 zł
Zajęcia aktorskie, filmowe, teatralne
16Warsztat młodego aktora (warsztat teatralno-muzyczno-ruchowy dla młodzieży od 10 do 15 lat)105,00 zł32,81 zł
17Zróbmy przedstawienie! (warsztat teatralno-muzyczno-ruchowy dla dzieci od 5 do 8 lat)105,00 zł32,81 zł
18Teatr jest podróżą (warsztat teatralno-muzyczno-ruchowy dla dzieci od 9 do 12 lat)105,00 zł32,81 zł

Zajęcia ogólnorozwojowe

19Akademia Aktywnego Seniora (4x w m-cu)bezpłatniebezpłatnie

Załącznik nr 3 do

Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O BEZPŁATNYM KORZYSTANIU Z ZAJĘĆ

……………………………………………

imię i nazwisko uczestnika zajęć

…………………………………………….

imię i nazwisko opiekuna uczestnika zajęć (wypełnić w przypadku uczestniczenia w zajęciach osób nieletnich)

Oświadczam, że bezpłatnie korzystałem/am z zajęć ………………………………… w miesiącu ……..………………………… na podstawie podania.

Uczęszczałam/em przez pełny miesiąc / niepełny miesiąc* na zajęcia.

Uczestniczyłam/em  w .……………. zajęciach.

……………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Na podstawie Dziennika zajęć informuję, że uczestnik nie brał udziału ……. raz(y) w zajęciach. Uczestnik brał udział …….. raz(y) w zajęciach

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!