§ 1

WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć/warsztatów jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska 4-6, zwanego dalej Centrum.
 • Uczestnik zajęć/warsztatów, zwany dalej uczestnikiem, odbywających się w Centrum zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
20232024
październiklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmaj
30-3101-0222-3101-03, 15-28  012901-0201-03, 27-31    

Wyżej wymienione dni, wyłączając dni ustawowo wolne, mogą pozostać do dyspozycji prowadzących w celu odrabiania np. nieobecności prowadzącego w innym terminie, po wcześniejszej akceptacji Centrum.

 • W wyjątkowych przypadkach możliwe jest odstępstwo od przerw określonych w pkt. 4, o czym każdorazowo uczestnicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie www.ckwz.pl i w siedzibie Centrum. Informacja będzie dotyczyła ilości zmienionych zajęć/warsztatów oraz zmienionego terminu.
 • Instruktor / prowadzący zajęcia/warsztaty, zwany dalej prowadzącym ponosi odpowiedzialność za uczestnika wyłącznie w czasie prowadzenia przez niego  zajęć/warsztatów. Rodzic lub opiekun uczestnika – osoby niepełnoletniej jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć/warsztatów. Centrum oraz prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią pozostawioną przez rodzica lub opiekuna na terenie Centrum poza godzinami trwania zajęć/warsztatów na które uczęszcza.
 • Podczas zajęć/warsztatów uczestnik znajduje się pod opieką prowadzącego. Uczestnikom nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody prowadzącego.
 • W przypadku zgłoszonych spraw z zakresu uczestnictwa w zajęciach / warsztatach, w tym nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, każdorazowo decyzję podejmuje Dyrektor Centrum. Sprawę należy zgłosić pisemnie pocztą na adres Centrum (Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław), osobiście w sekretariacie lub Dziale programowym i projektów lub wysyłając na adres e-mail biuro@ckwz.pl.

§ 2

ZAPISY NA ZAJĘCIA/WARSZTATY

 1. Zapisy na zajęcia/warsztaty odbywają się:
  1. Poprzez portal Strefa Zajęć https://www.strefazajec.pl/ lub przez link dostępny na stronie Centrum https://ckwz.pl/zajecia/oferta-zajec/
  1. Osobiście w siedzibie Centrum w godzinach pracy kasy

do wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zapisów uczestników) wnosząc opłatę ryczałtową w wymaganej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 • (dotyczy § 2 pkt. 1 a)) i wybraniu konkretnych zajęć/warsztatów dodatkowo ma obowiązek zaakceptować niżej wymagane zgody dotyczące:

Akceptacja ww. zasad odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę strefazajec.pl

Akceptacja ww. zasad odbywa się pisemnie na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu dostępnego w kasie. Wypełniony załącznik nr 2 uczestnik przekazuje do kasy Centrum.  Wypełniony załącznik nr 2 przechowywany będzie przez odpowiedzialnego za zajęcia / warsztaty pracownika Działu Programowego i projektów.

§ 3

WNOSZENIE OPŁAT / PROGRAM NASZ WROCŁAW

1.      Wysokość opłat za dany miesiąc określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – OPŁATY ZA ZAJĘCIA/WARSZTATY. Opłaty miesięczne mają charakter ryczałtowy i są niezależne od ilości zajęć / warsztatów przypadających w danym miesiącu, wyłączając zmienione opłaty za wrzesień 2023, grudzień 2023 oraz styczeń 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2.       W ramach programu Nasz Wrocław osoba posiadająca numer uprawniający do zniżki może ją uzyskać w wysokości 20% lub  w programie Nasz Wrocław MAX w wysokości 30% za konkretne zajęcia/warsztaty wyłącznie dla 1 osoby dorosłej  oraz na maksymalnie 5 różnych zajęć/warsztatów w danym miesiącu ze zniżką dla dzieci.

 • W przypadku podania niewłaściwego lub nieaktywnego numeru uprawniającego do zniżki, uczestnik będzie zobowiązany uiścić różnicę w opłacie między pełną a obniżoną kwotą.
 • Opłata jest wnoszona:
  • gotówką lub kartą w kasie Centrum w godzinach otwarcia kasy podanej na stronie Centrum www.ckwz.pl lub/i wywieszonej w siedzibie Centrum z możliwością skorzystania ze zniżek programu Nasz Wrocław 20% lub Nasz Wrocław MAX 30%;
 • Uczestnik obowiązany jest do terminowego dokonywania opłat za zajęcia/warsztaty –  zawsze przed pierwszymi zajęciami/warsztatami w miesiącu oraz do wnoszenia ich w aktualnie obowiązującej wysokości.
 •  W przypadku rezygnacji lub niemożności uczestnictwa w opłaconych wcześniej zajęciach/warsztatach uczestnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty lub przeniesienie jej na kolejny lub inny miesiąc.

§ 4

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

1. Centrum ma możliwość odwołania zajęć/warsztatów lub przesunięcia na inny termin w przypadku:

a) nieobecności prowadzącego,

b) organizacji innych niezbędnych działań  uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć/warsztatów,

c) zaistnienia przypadku tzw. siły wyższej – w szczególności: klęski żywiołowej, żałoby narodowej, pożaru, powodzi, wprowadzenia przez właściwe władze zakazów związanych z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć/warsztatów.

2.     W przypadku odwołania zajęć/warsztatów lub przesunięcia na inny termin Centrum informuje uczestników o odwołaniu lub zmianie terminu stosownej informacji na stronie www.ckwz.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

O odwołaniu zajęć/warsztatów uczestnicy są informowani przez pracownika Centrum w jednej z form: telefonicznie, emailowo, SMS-em lub osobiście. Prowadzący może również poinformować osobiście o odwołaniu zajęć / warsztatów.

3.     Odwołane zajęcia/warsztaty mogą zostać przeprowadzone w innym terminie ustalonym przez prowadzącego z Centrum. W sytuacji braku możliwości odrobienia odwołanych zajęć/warsztatów opłata nie zostaje obniżona.

§ 5

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 1. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności zamierzająca korzystać ze zwolnienia z opłat powinna w pierwszej kolejności uzyskać zgodę na udział w wybranych zajęciach/warsztatach przez odpowiedniego prowadzącego.
 • Osoba może ubiegać się  o zwolnienie z opłat za jedne wybrane dla siebie zajęcia/warsztaty (2 wolne miejsca na każde zajęcia/warsztaty), organizowane przez Centrum. 
 • Osoba ubiegająca się o przyznanie zwolnienia, o której mowa w § 5 pkt. 1, po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego, zobowiązana jest do wystąpienia do Dyrektora Centrum z podaniem, aktualnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność oraz wypełnioną deklaracją (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) – załącznik nr 3.  Podanie danych osobowych (adres, PESEL) jest niezbędne do bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach/warsztatach  z uwagi na wystawienie PIT-u. Zwolnienie z opłaty obowiązuje po akceptacji podania przez Dyrektora.
 • Osoby z niepełnosprawnością zobowiązane są do składania w Dziale programowym i projektów Centrum do ostatniego dnia każdego miesiąca oświadczeń o ilości zajęć/warsztatów, w których uczestniczyli w danym miesiącu zgodnie z załącznikiem nr 4.
 • Dokonanie czynności, o których mowa w § 5 pkt. 3 traktowane jest jako oświadczenie woli dotyczące zawarcie umowy uczestnictwa w zajęciach / warsztatach.

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:
 2. administratorem danych osobowych uczestnika / opiekuna jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą w we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska 4-6,  wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 31/02.
 3. określono cele przetwarzania danych osobowych uczestnika / opiekuna. Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe uczestnika / opiekuna w celu uczestniczenia w zajęciach na podstawie  zgody uczestnika / opiekuna, w szczególności:
 4. w celu umożliwienia udziału w zajęciach / warsztatach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 5. w razie wypadku uczestnika zajęć/warsztatów,
 6. w sprawie odbioru uczestnika z zajęć/warsztatów,
 7. informacji o płatnościach,
 8. odwołania zajęć/warsztatów
 9. promocji i informacji o działalności statutowej Centrum będącej zadaniem realizowanym w interesie publicznym w związku z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 10. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zajęciach/warsztatach. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi / opiekunowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że uczestnik / opiekun uczestnika zajęć zwróci się do Inspektora Ochrony Danych (ckwz.pl/polityka-prywatności, listownie na adres: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Inspektor Ochrony Danych – Beata Gryc-Skotniczna, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, przez e-mail: iod@ckwz.pl lub telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 71 354-46-60 wew. 26). Wykorzystujemy je tylko w celach kontaktu w sprawach dotyczących zajęć/warsztatów (w szczególności informacji o zmianie zajęć/warsztatów, odwołaniu, opłatach, terminach). Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić sprawę uczestniczenia w zajęciach/warsztatach. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.
 11. gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi /opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów praca. Dodatkowo dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zajęć/warsztatów, w celach wykonania umowy
 13. informujemy, że dane uczestników / opiekunów nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 • Udział uczestnika w zajęciach/warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodniezRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w celach realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa w zajęciach, w tym także swojego wizerunku. Klauzula ta dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych spoczywa na rodzicu lub opiekunie.
 • Wizerunek uczestników może być rejestrowany dla celów dokumentacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych lub bezpieczeństwa zajęć/warsztatów. Centrum informuje, że z tytułu użycia wizerunku na zasadach wymienionych powyżej uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 • Wizerunek może być utrwalony w formie obrazu i dźwięku (tak osobno, jak i łącznie) w ramach zajęć/warsztatów, na jakimkolwiek nośniku, jakąkolwiek techniką, w szczególności fotograficzną, filmową, dźwiękową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz wprowadzania do pamięci serwerów, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz innych urządzeń, a także rozpowszechniania w jakikolwiek sposób – w szczególności na stronach internetowych, mediach społecznościowych, nośnikach pamięci, katalogach, ulotkach.
 • Organem nadzorczym regulującym sprawy dotyczące ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W sprawach skarg i wniosków dotyczących ochrony danych osobowych właściwym pozostaje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OPŁATY ZA ZAJĘCIA/WARSZTATY

SEZON 2023/2024

 Nazwa zajęć/warsztatówIX/ 2023X/ 2023XI 2023XII/ 2023I/ 2024II/ 2024III/ 2024IV/ 2024V/ 2024VI/ 2024
1.Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-2 lat z elementami SI751001007510010010010075100
2.Rytmika 2-3 lat z elementami SI751001007510010010010075100
3.Rytmika 3-6 lat z elementami SI751001007510010010010075100
4.Certyfikowane muzykalniające zajęcia GORDONOWSKIE od 1m. do 3 lat112,50150150112,5075150150150112,50150
5.SENSOPLASTYKA dla dzieci od 2-4 lat100100100100100100100100100100
6.SCRAPBOOKING dla dzieci90120120906012012012090120
7.RYSUNEK i MALASTWO dla dorosłych112,5150150112,5075150150150112,50150
8.Nauka gry na GITARZE od 6 lat10514014010570140140140105140
9.Nauka gry na UKULELE od 6 lat10514014010570140140140105140
10Nauka gry na PIANINIE od 6 lat112,5150150112,5075150150150112,50150
11Język ANGIELSKI dla dzieci, młodzieży i seniorów210280280210140280280280210280
12Warsztaty STEAM programowanie robotyka, fizyka i elektryka100100100100100100100100100100
 13„ŚWIETLIKI” Warsztaty cyrkowe dla dzieci od 5 lat i młodzieży127,5170170127,5085170170170127,50170
14Akademia Młodego Artysty – zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży12016016012080160160160120160
15ZUMBA dla dorosłych75100100755010010010075100
16LATINO  SOLO dla dorosłych75100100755010010010075100
17Twórcze warsztaty TEATRALNE dla dzieci i młodzieży90120120906012012012090120
18Teatr PIĄTA ŚCIANA75100100755010010010075100
19Warsztaty CERAMICZNE dla dzieci 7-13 lat10514014010570140140140105140
20Warsztaty CERAMICZNE dla młodzieży 14-18 lat131,25175175131,2587,5175175175131,25175
21Warsztaty CERAMICZNE dla dorosłych150200200150100200200200150200
22INSPIRACJA – Otwarta Pracownia Plastyczna dla dzieci 9-15 lat112,5150150112,5075150150150112,50150
23Podstawy rysunku i malarstwa dla młodzieży 15+ i dorosłych 75100100755010010010075100
24Nauka rysunku dla dzieci w wieku 5-8 lat75100100755010010010075100
25INTEGRO ACROTRICKS            dla dzieci 7-11101,25135135101,2567,5135135135101,25135
26INTEGRO ACROTRICKS            dla  młodzieży 12-17101,25135135101,2567,5135135135101,25135
27INTEGRO Taniec współczesny 5-6 lat dla najmłodszych86,2511511586,2557,5011511511586,25115
28INTEGRO Taniec współczesny  7-10 lat / grupa rekreacyjna  13518018013590180180180135180
29INTEGRO Taniec współczesny 9-11 lat165220220165110220220220165220
30INTEGRO Taniec współczesny 12-16 lat /grupa rekreacyjna97,5013013097,506513013013097,50130
31INTEGRO Taniec współczesny   12-16 lat z elementami akrobatyki (2 x w miesiącu)——160160160160160160160160160
32INTEGRO Taniec współczesny  gr. pokazowa od 12 lat165220220165110220220220165220
33PLEJADA 2 maluszki  4-5 lat187,50250250250125250250250250250
34MAŁA PLEJADKA 2 dzieci 6-7 lat 187,50250250250125250250250250250
35PLEJADKA 2 dzieci 8-12 lat187,50250250250125250250250250250
36PLEJADA 1 grupa zaawansowana6012012012060120120120120120
37PLEJADA  mini formacja 1100200200200100200200200200200
38PLEJADA  mini formacja 27515015015075150150150150150
39PLEJADA Seniorki 30+——12012012060120120120120120
40JOGA dla mam z dziećmi od 4m. 24m.112,50150150112,5075150150150112,50150
41JOGA dla dzieci 6-9 lat97,5013013097,506513013013097,50130
42JOGA dla dzieci 10-14 lat97,5013013097,506513013013097,50130
43JOGA dla młodzieży od 14 lat112,50150150112,5075150150150112,50150
44JOGA dla dorosłych112,50150150112,5075150150150112,50150
45JOGA dla seniorów112,50150150112,5075150150150112,50150
46Zdrowy kręgosłup dla seniorów150150150112,50150
47Zdrowy kręgosłup dla dorosłych150150150112,50150
48Podstawy szycia i projektowania dla dorosłych190190190190190
49Podstawy szycia i projektowania dla dzieci w wieku 9-13 lat190190190190190

Opłaty pojedyncze za zajęcia

Nazwa zajęć/warsztatówXII/ 2023I/ 2024II/ 2024III/ 2024IV/ 2024V/ 2024  VI/ 2024
50Akademia Młodego Artysty – indywidualne zajęcia wokalne dla dorosłych3x 150 zł2x 150 złCzwartki 5x 150 zł, Poniedziałki, wtorki, piątki 4x 150 zł4×150 zł4x 150 zł4x 150 zł4×150 zł
51Joga Nidra30 zł30 zł30 zł30 zł30 zł

* opłata za październik 2023 ustalona w wysokości zależnej od momentu rozpoczęcia zajęć „Akademia Młodego Artysty – indywidualne zajęcia wokalne” (5 zajęć – 750 zł, 4 zajęcia – 600 zł, 3 zajęcia – 450 zł)

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE

 1. NAZWA ZAJĘĆ …………………………………………………….…………………………………………………………………………………
 1. DANE UCZESTNIKA

 NAZWISKO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

IMIĘ …………………………………………………………………………….……………………………………..………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY ……………………………………………….……………………………………………………………………………………

ADRES E-MAIL ………………..…………………………………………….……………………………………………………………………………………

 1. DANE RODZICA / OPIEKUNA (prosimy o wypełnienie jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia)

NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……

IMIĘ …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……

 1. OŚWIADCZAM, ŻE:
 2. zapoznałem(-am) się z i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach / warsztatach prowadzonych w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław (NIP: 894-27-35-349) oraz zapoznałem(-am) się i akceptuję zasady wnoszenia opłat z tytułu uczestnictwa w wybranych zajęciach/warsztatach.
 • Upoważniam Centrum Kultury Wrocław-Zachód do przetwarzania moich danych osobowych w celu uczestniczenia w zajęciach / warsztatach
 • Kontakt do administratora danych Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław (NIP: 894-27-35-349), Inspektor Ochrony Danych: Beata Gryc-Skotniczna, iod@ckwz.pl
 • Zakres przetwarzanych  danych obejmuje imię, nazwisko, email, telefon. W przypadku niepełnoletnich przetwarzane są również dane ich opiekuna prawnego.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, zwane dalej Centrum. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach/warsztatach (w tym rozliczaniu zajęć/warsztatów). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław: iod@ckwz.pl, Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, email, telefon.  W przypadku osób niepełnoletnich przetwarzane są również dane ich opiekuna prawnego. Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Pana/Pani dane będą przekazywane w celu obsługi w systemie zarządzania zajęciami/warsztatami oraz zapisami. Podanie Centrum Kultury Wrocław-Zachód danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach i warsztatach.

□ Wyrażam zgodę/ □ nie wyrażam zgody na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław (NIP: 894-27-35-349) , zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław (NIP: 894-27-35-349)  oraz, że rozpowszechnianie przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław (NIP: 894-27-35-349) mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                           (Podpis uczestnika zajęć lub rodzica / opiekuna osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

DEKLARACJA

 1. NAZWA ZAJĘĆ …………………………………………………….…………………………………………………………………………………
 1. DANE UCZESTNIKA

 NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ …………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………

PESEL  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON KONTAKTOWY……………………………………………….……………………………………………………………………………………

ADRES E-MAIL ………………..…………………………………………….……………………………………………………………………………………

DANE RODZICA / OPIEKUNA (prosimy o wypełnienie jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia)

NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……

IMIĘ …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……

 1. OŚWIADCZAM, ŻE:
  1. zapoznałem(-am) się z i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach / warsztatach prowadzonych w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław (NIP: 894-27-35-349) oraz zapoznałem(-am) się z tytułu uczestnictwa w wybranych zajęciach/warsztatach.

 

 •              Wyrażam zgodę /                nie wyrażam zgody na utrwalenie swojego wizerunku lub /i wizerunku mojego dziecka (UCZESTNIKA ZAJĘĆ), a także obrazu i dźwięku (tak osobno, jak i łącznie) w ramach zajęć, na jakimkolwiek nośniku, jakąkolwiek techniką, w szczególności fotograficzną, filmową, dźwiękową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz wprowadzania do pamięci serwerów, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz innych urządzeń, a także rozpowszechniania w jakikolwiek sposób – w szczególności na stronach internetowych, mediach społecznościowych, nośnikach pamięci, katalogach, ulotkach.
 • Wyrażam zgodę  na posiadanie i przetwarzanie mojego numeru telefonu, e-maila, Peselu, adresu zamieszkania przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód do kontaktu ze mną w sprawach związanych z zajęciami/warsztatami odbywającymi się w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, a także w celu realizacji bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach / warsztatach
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani  danych osobowych jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska 4-6.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Beatę Gryc-Skotniczną, z którym może się Pan / Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych (ckwz.art.pl/polityka-prywatności, listownie na adres: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Inspektor Ochrony Danych, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, przez e-mail: iod@ckwz.art.pl lub telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 71 354-46-60 wew. 26)

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana / Pani  danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana / Pani dane w celu uczestniczenia Pana / Pani w zajęciach lub uczestniczenia w zajęciach  osoby niepełnoletniej, której jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem prawnym (zwanym dalej opiekunem) na podstawie Pana/Pani  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

W każdej chwili przysługuje Panu / Pani  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana / Pani  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że Pan/Pani   zwróci się do Inspektora Ochrony Danych. Wykorzystujemy je tylko w celach kontaktu w sprawach dotyczących zajęć (w szczególności informacji o zmianie zajęć, odwołaniu zajęć, opłatach, terminach). Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić sprawę uczestniczenia w zajęciach. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Informujemy, że Pana / Pani   dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                 (Podpis uczestnika zajęć lub rodzica / opiekuna osoby niepełnoletniej

Załącznik nr 4 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

O BEZPŁATNYM KORZYSTANIU Z ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

……………………………………………

imię i nazwisko uczestnika zajęć/warsztatów

…………………………………………….

imię i nazwisko opiekuna uczestnika (wypełnić w przypadku uczestniczenia w zajęciach/warsztatach osób nieletnich)

Oświadczam, że bezpłatnie korzystałem/am z zajęć/warsztatów …………………………………..……… w miesiącu ……..………………………… na podstawie podania.

Uczestniczyłam/em  w .……………. zajęciach/warsztatach.

……………………………………………

(podpis)

___________________________________________________________________________

Ilość zajęć/warsztatów przypadających w danym miesiącu wynosiła …………………….

Na podstawie Dziennika zajęć/warsztatów informuję, że uczestnik brał udział …………………….. raz(y) w zajęciach/warsztatach

                                                                                            ………………………………………

Podpis pracownika

Działu programowego i projektów

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!